Facebook

Soubor - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu soubor.

Význam: Soubor je logická jednotka počítačových dat, kterou lze přesunout nebo změnit.

souhrn

Souhrn je stručné shrnutí klíčových myšlenek nebo informací. Je to obvykle shrnutí dlouhého textu nebo diskuze.

skupina

Skupina je seskupení lidí, kteří mají něco společného a jsou při tom sdruženi.

celek

Celkem se označuje souhrn více prvků, které jsou mezi sebou ve vzájemném vztahu.

sbírka

Sbírka je soubor věcí či dat, spojených svým charakterem, které byly získány, shromážděny nebo sestaveny.

kolekce

Kolekce je soubor věcí nebo informací, spojených zpravidla nějakým společným znakem.

komplex

Komplex je složitý soubor myšlenek, pocitů a představ, které jsou často nevědomé a mohou být ovlivněny minulostí.

úhrn

Úhrn je souhrn, seskupení nebo sbírka něčeho, obvykle věcí, lidí nebo informací.

sbor

Sbor je skupina lidí sdružená k vytváření hudby, obvykle chorálního, nebo k provádění jiných akcí.

ansámbl

Ansámbl je skupina lidí, kteří spolu provádí hudební nebo jinou uměleckou činnost.

počítačový soubor

Soubor: informace uložené v počítači, které mohou být použity, uloženy nebo sdíleny.

datový soubor

Datový soubor je počítačový soubor, který obsahuje informace, data nebo programy.

Podobná synonyma

souhrn částí (celku)

Souhrn je shrnutí, shrnutí celku, které shrnuje jednotlivé části do jednoho přehledu.

soubor

Soubor je logická jednotka dat, která může obsahovat text, obrázky, zvuk nebo jiná data.

počítačový

Počítačový: znamená související s počítačem, činnosti, technologie a programy, které umožňují uživatelům pracovat s daty.

souhrn důkazů

Souhrn důkazů je shrnutí informací a argumentů, které jsou důležité pro posouzení nějakého procesu.

počítačový vývojář

Počítačový vývojář je osoba, která se zabývá vývojem softwaru, aplikací a počítačových systémů. Jsou odpovědní za návrhy, implementaci a údržbu počítačových systémů.

skupina (pracovní)

Skupina je skupina lidí spolupracujících na jednom projektu, cíli nebo úkolu. Jejich společná práce je nutná pro dosažení úspěchu.

soubor písemností

Soubor písemností je souhrn dokumentů, které jsou spojeny s určitou událostí nebo transakcí.

soubor (hornin)

Soubor hornin je skupina hornin, které mají určité vlastnosti a jsou vyplňovány v určitém prostoru.

soubor věcí

Soubor je skupina souvisejících věcí nebo informací.

soubor zásad

Soubor zásad je skupina principů, které určují chování, postupy a protokoly. Definuje pravidla pro organizace, lidi a jejich interakce.

sbor statistů

Sbor statistů je skupina odborníků v oblasti statistiky, kteří společně pracují na statistických analýzách a projektech.

skupina (osob)

Skupina (osob) je skupina lidí sdružených za účelem dosažení společných cílů.

soubor pravidel

Soubor pravidel je sada pravidel, která se používají k řízení chování nebo k definování systému.

soubor ministrů

Soubor ministrů je skupina vládních úředníků, která se stará o politiku a provádění vládních rozhodnutí.

souhrn (poznatků)

Souhrn je shrnutí nebo shrnující závěrečné zpráva o činnostech, událostech, poznatcích nebo údajích.

určující skupina znaků

Řetězec (anglicky string) je uspořádaná posloupnost znaků, číslic nebo symbolů, které mají společný význam.

správní sbor

Správní sbor je orgán, který dohlíží na výkon úřední moci veřejné správy.

nátlaková skupina

Nátlaková skupina je skupina lidí, kteří se spojují, aby dosáhli svých politických a ekonomických cílů pomocí veřejného tlaku na vládu nebo instituce.

souhrn (článku)

Souhrnem je shrnutí hlavních myšlenek článku nebo jiného textu, které zahrnují nejdůležitější body.

vedoucí skupina

Vedoucí skupina je osoba, která vede a koordinuje práci skupiny, aby dosáhla konkrétních cílů.

soubor nástrojů (výrobních)

Soubor nástrojů je sada nástrojů určených k výrobě produktů nebo jiných materiálů.

celek (hierarchický)

Celkem je hierarchický termín označující vzájemně propojené součásti nebo části, které tvoří celek.

soubor květů

Soubor květů je skupina květin ve stejném stylu, které jsou použity pro vytvoření dekorace.

souhrn znaků

Souhrn je shrnutí informací, které jsou zobrazeny ve stručné a jasné formě. Je to krátký přehled údajů nebo myšlenek, které jsou zahrnuty v jednom nebo více odstavcích.