Facebook

Ustoupit - synonyma

Celkem nalezeno 18 synonym ke slovu ustoupit.

Význam: Ustoupit znamená vzdát se tvrdého postoje nebo stanoviska a přistoupit na názor nebo žádost druhé strany.

vzdát se

Vzdát se znamená odmítnout a opustit něco, co je důležité nebo významné.

podlehnout

Podlehnout znamená být ovlivněn a unést se, často ve smyslu neodolatelného pokušení, nebo se dát ovládnout jiné osobě nebo situaci.

poddat se

Poddat se znamená podřídit se něčí autoritě, respektovat jejich pravidla a názory.

odstoupit

Odstoupit je opustit nějakou pozici, postavení nebo situaci, kterou jste zastávali.

poodejít

Odejít, opustit místo nebo situaci.

couvnout

Couvnout znamená rychle se pohybovat zpět nebo se vracet.

stáhnout se

Stáhnout se znamená odstoupit nebo ustoupit na větší vzdálenost.

povolit <v čem>

Povolit: umožnit, dovolit, schválit.

vyhovět

Vyhovět znamená plnit požadavky někoho jiného, respektovat požadavky nebo přání a vyhovět jim.

nechat <čeho>

Nechat: ponechat, nechat být; povolit, dovolit, připustit.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená předat to co komu na základě nějakého rozhodnutí či dohody.

odevzdat

Odevzdat: předat něco, co bylo přijato, za účelem vyřízení nebo splnění úkolu.

přenechat

Přenechat znamená předat kontrolu nebo vlastnictví něčemu nebo někomu jinému.

zříci se <čeho>

Odříct se čeho/čeho a zbavit se toho; odmítnout, zřeknout se.

rezignovat

Rezignovat znamená dobrovolně odstoupit z nějaké funkce nebo místa.

ustat (horka)

Ustat (horka) je fenomén, kdy se člověk cítí unavený a bledý a má neobvyklou teplotu.

ztratit se

Ztratit se znamená být příliš vzdálený od ostatních nebo se ocitnout v situaci, ve které se cítíte zmatení nebo ztracení.

skončit

Ukončit, dokončit, zakončit; přestat s činností, ukončit něco, co již započalo.

Podobná synonyma

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout někomu energii, například nabitím baterie.

dojít <co komu>

Dojít: dospět k výsledku nebo pochopení; dosáhnout cíle.

odpírat <co komu>

Odpírat: odmítnout něčemu nebo někomu něco, čeho je mu právem náležito.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se něčím zabývat, angažovat se v něčem.

přenechat <co komu>

Přenechat: dát něčemu druhému do vlastnictví, do péče, do užívání.

dát výplatu <komu>

Poskytnout někomu peněžní odměnu za práci, kterou odvedli.

zabránit <komu v čem>

Zabránit: překážet někomu v něčem, udělat mu překážku, aby nemohl dosáhnout svého cíle.

uložit <co komu>

Uložit znamená přidělit nebo dát někomu něco pro uchování.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

nasadit <komu> (pouta)

Nasadit (pouta) znamená uvázat pevně pouty.

povolit <co>

Povolit: dovolit, schválit nebo umožnit něco.

dostat <koho do čeho>

Dostat: přivést/dostat někoho do daného stavu/situace.

zabušit <komu> (srdce)

Zabušit srdce znamená silně zasáhnout, znejistit, zastrašit nebo obecně vyvolat silný negativní emoční prožitek.

vyškrábat <komu> (oči)

Vyškrábat oči někomu (nebo něčemu) znamená vyvolat bolest nebo nepříjemné pocity.

dát <komu> ránu

Udeřit fyzicky člověka, aby došlo k bolesti a zranění.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit znamená přijmout druhou stranu, odejít ze stávající situace či pozice.

vynadat <komu>

Vynadat je projevit nespokojenost nebo hněv někomu slovním projevem.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se: získat moc nebo kontrolu nad čím.

odpustit <co komu>

Odpustit někomu je vyjádření odpuštění jeho chyb nebo ublížení, které vám způsobil. Znamená to, že se rozhodnete uznat a přijmout dřívější činy, aniž byste si přáli odvetu.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená opírat se o něco, vyplývat z něčeho nebo vyjít z něčeho.

radit <komu>

Poradit někomu: nabídnout informace či názor, aby dotyčný mohl vyřešit konkrétní problém nebo se rozhodnout.

získat <co z čeho>

Získat: obdržet, dostat, získat něco od někoho nebo z něčeho.

postupovat <co komu>

Provádět krok po kroku činnosti v pořadí, které je nezbytné pro dosáhnutí cíle.

vzdát se (milostně)

Vzdát se milostně je odejít a ukončit vztah, který je nám blízký.

vštěpovat <co komu>

Vštěpovat znamená učit, dávat někomu naučené znalosti a dovednosti.

objasnit <co komu>

Vysvětlit co komu: vysvětlit nebo popsat jakýkoli pojem nebo problém, aby to druhá osoba pochopila.

stát se členem <čeho>

Přijmout členství v něčem, co zahrnuje jistá práva a povinnosti.

nechat <co>

Nechat: udělat něco tak, aby to zůstalo nebo se stalo daným způsobem; dopustit, aby se něco odehrálo.