Facebook

Vzdát se - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vzdát se.

Význam: Vzdát se znamená odmítnout a opustit něco, co je důležité nebo významné.

podlehnout

Podlehnout znamená být ovlivněn a unést se, často ve smyslu neodolatelného pokušení, nebo se dát ovládnout jiné osobě nebo situaci.

ustoupit

Ustoupit znamená vzdát se tvrdého postoje nebo stanoviska a přistoupit na názor nebo žádost druhé strany.

poddat se

Poddat se znamená podřídit se něčí autoritě, respektovat jejich pravidla a názory.

zříci se <čeho>

Odmítnout nebo se vzdát něčeho; odmítnout či opustit činnost, názor, postoj nebo odpovědnost.

odříci se

Odříci se znamená odmítnout, odepřít si něco nebo se distancovat od něčeho.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat provádět či dodržovat určitou činnost, udělat od ní krok zpět.

podrobit se

Podrobit se znamená poddat se vlivu či vůli někoho jiného, přijmout něčí názor nebo rozhodnutí.

kapitulovat

Kapitulovat znamená přiznat porážku a přistoupit na podmínky vítěze.

oddat se

Oddat se znamená se plně věnovat, dát se naplno něčemu nebo někomu.

odevzdat se

Odevzdat se znamená poskytnout něčímu jinému kontrolu a moc nad sebou samým.

Podobná synonyma

domýšlet se <čeho>

Předvídat a dopočítat si výsledek, vyvozovat za sebou logicky navazující závěry.

dedukovat <co z čeho>

Dedukovat: vyvozovat závěry z určitých předpokladů a zákonitostí.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho znamená dosáhnout úspěchu, dokončit něco, čeho jsme chtěli dosáhnout.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se angažovat; zapojit se; začít se věnovat.

upravovat <podle čeho>

Úprava: změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům.

využívat <čeho>

Využívat: využívat čeho/čeho se týká, znamená používat nějaký zdroj, možnosti nebo výhody k dosažení určitého cíle.

odevzdat

Odevzdat: dodat požadovanou věc nebo službu; předat do vlastnictví nebo péče jiné osoby.

vzdát se <čeho>

Vzdát se čeho: odpustit, opustit nebo toho zříci.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout úspěchu, cíle, místa, stavu; dostat se do požadovaného stavu.

neexistence <čeho v čem>

Neschopnost existovat; absolutní neexistence.

zbavit se <čeho>

Vyhnout se, osvobodit se, zbavit se čeho/čeho.

přenést <co do čeho>

Přenášet znamená přesunout něco z jednoho místa nebo stavu do druhého.

ovíjet <co kolem čeho>

Ovíjet znamená obmotávat kolem něčeho pásy, pásky, hadříky, provazy apod.

vyvléci se <z čeho>

Vyvléci se: odstranit oblečení, obuvi či jiného předmětu z těla nebo z části těla.

vložit <co do čeho>

Vložit je umístit něco do něčeho. Např. vložit klíč do zámku.

účastnit se <čeho>

Být součástí čehosi; dělat něco společně s ostatními nebo se na něm podílet.

proniknout <do čeho> (špína)

Proniknout do špíny znamená překonat obtíže a dojít ke skrytým informacím.

dotýkat se <čeho>

Fyzický kontakt nebo dotek; přiblížení se k čemukoliv s úmyslem jej ovládat, zkoumat nebo vyjadřovat emoce.

nakukovat <do čeho>

Nakukovat znamená pozorovat něco nebo někoho skrytě, z dálky nebo diskrétně.

zbavovat se <čeho>

Odstranit či odložit či se zříci čeho/čeho.

dopracovat se <čeho>

Dopracovat se čeho znamená dosáhnout požadovaného výsledku, dokončit úkol nebo proces do jeho konečné fáze.

uzobnout <čeho>

Uzobnout čeho znamená sníst toho či onoho, zejména rychle a větším množstvím.

vyprostit <koho z čeho>

Vyprostit znamená osvobodit někoho z něčeho, osvobodit ho z omezení, z nějakého problému či nesnází.

odříci

Odříci znamená odmítnout či odmítavě reagovat na něco; nebo také bez souhlasu se vzdát něčeho.

oddělit se <od čeho>

Odejít z místa, ve kterém se nacházíme, nebo se od něčeho odtrhnout.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem čehosi.

dávat <do čeho> (peníze)

Dávat peníze: vydávat peníze za něco, vyplácet peníze jiné osobě.

znak <čeho>

Znak je symbol, který reprezentuje něco jiného, např. myšlenku, pojem, věc nebo koncept.