Facebook

Vzdát se - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu vzdát se.

Význam: Vzdát se znamená odmítnout a opustit něco, co je důležité nebo významné.

podlehnout

Podlehnout znamená být ovlivněn a unést se, často ve smyslu neodolatelného pokušení, nebo se dát ovládnout jiné osobě nebo situaci.

ustoupit

Ustoupit znamená vzdát se tvrdého postoje nebo stanoviska a přistoupit na názor nebo žádost druhé strany.

poddat se

Poddat se znamená podřídit se něčí autoritě, respektovat jejich pravidla a názory.

zříci se <čeho>

Odmítnout nebo se vzdát něčeho; odmítnout či opustit činnost, názor, postoj nebo odpovědnost.

odříci se

Odříci se znamená odmítnout, odepřít si něco nebo se distancovat od něčeho.

upustit <od čeho>

Upustit: přestat provádět či dodržovat určitou činnost, udělat od ní krok zpět.

podrobit se

Podrobit se znamená poddat se vlivu či vůli někoho jiného, přijmout něčí názor nebo rozhodnutí.

kapitulovat

Kapitulovat znamená přiznat porážku a přistoupit na podmínky vítěze.

oddat se

Oddat se znamená se plně věnovat, dát se naplno něčemu nebo někomu.

odevzdat se

Odevzdat se znamená poskytnout něčímu jinému kontrolu a moc nad sebou samým.

Podobná synonyma

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se na detaily, sledovat.

odloučit se <od koho n. od čeho>

Odejít nebo se oddělit od někoho/čeho.

odříci (přednášku)

Odříci znamená odmítnout nebo zamítnout, v tomto kontextu to znamená odmítnout nebo zamítnout nabídku na přednášku.

domoci se <čeho>

Domoci se čeho: získat, obstarat nebo dosáhnout něčeho, co je důležité nebo požadované.

vzdát se <čeho>

Opustit, zříci se čeho; odříct si čeho.

odrazovat <koho od čeho>

Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

vyndávat <co z čeho>

Vyndávat znamená odstraňovat něco z něčeho.

pouštět se <do čeho>

Začít se angažovat ve věci, do které se člověk pouští.

varovat se <čeho>

Varovat se čeho: vyvarovat se situace nebo chování, které by mohlo přinést nežádoucí důsledky.

zastrčit <co do čeho>

Zastrčit znamená zasunout předmět do otvoru nebo prostoru, aby byl schován.

zrazovat <od čeho>

Zrazovat znamená donutit někoho přestat se chovat určitým způsobem nebo se vyhnout určitému jednání.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, uchopit něco nového a pustit se do toho.

zanechat <čeho>

Zanechat: odložit, zanechat něco po sobě; zanechat trvalý vliv.

dostat se <z čeho>

Dostat se: dosáhnout něčeho, dorazit k cíli; překonat všechny překážky a přijít na místo určení.

uvarovat se <čeho>

Vyvarovat se nebezpečí, rizika nebo škodlivých situací.

vrývat <co do čeho>

Vrývat znamená vrtat nebo šroubovat s použitím šroubováku.

nevšímat si <čeho>

Ignorovat, nevšímat si; nebrat v úvahu, neřešit.

dát se <do čeho>

Dát se do čeho: Započít nebo se zapojit do činnosti, činnosti nebo situace.

upustit (od smlouvy)

Upustit od smlouvy znamená vzdát se práv, která vyplývají z této smlouvy.

odradit <koho od čeho>

Odradit: přimět někoho, aby se od něčeho odvrátil; přesvědčit někoho, aby se vyhnul něčemu.

odevzdat

Odevzdat: předat něco, co bylo přijato, za účelem vyřízení nebo splnění úkolu.

vniknout (červ) <do čeho>

Vniknout (červ): vstoupit do počítače nebo jiného technického zařízení, aby se způsobilo škodlivé poškození.

sníst <čeho> (hodně)

Sníst <čeho> hodně = zkonzumovat velké množství daného jídla.

dotknout se <čeho>

Dotknout se <čeho>: zasáhnout a ovlivnit, změnit nebo oživit něco.

dosáhnout <čeho>

Dosáhnout: dosáhnout čeho znamená dostat se k cíli, dosáhnout požadovaného výsledku.