Facebook

Podrobit <koho> výslechu - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu podrobit <koho> výslechu.

Význam: Podrobit koho výslechu znamená vyptávat se ho na konkrétní otázky, aby se získaly informace.

vyposlechnout (zprávy)

Vyposlechnout znamená poslouchat informace a příběhy, aby člověk mohl lépe porozumět.

vyšetřit <koho>

Vyšetřit znamená provést vyhodnocení a vyšetřování, aby se zjistily skutečnosti a příčiny pro určenou osobu nebo situaci.

vyslyšet <koho>

Vyslyšet: vyslechnout někoho; poslouchat a řídit se jeho žádostí/přáními.

dopřát sluchu <komu>

Dopřát sluchu někomu znamená poskytnout mu příležitost slyšet něco, co by jinak nemohl.

Podobná synonyma

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout té osobě informace, pomoci nebo inspiraci.

vyrovnat se <komu>

Vyrovnat se s někým znamená najít způsob, jak se smířit s jeho činy nebo postojem.

stát se <co komu>

Stát se = získat status, stát se čím/kým.

nachytat <koho na co>

Nachytat je mít schopnost získat člověka nebo zvíře na něco, co by jinak uniklo.

nazvat <koho jak>

Nazvat člověka jménem: přidělit mu jméno, jakým je označován.

být příliš shovívavý <ke komu>

Být příliš shovívavý k někomu znamená příliš tolerovat jeho chování nebo jednání.

mluvit <do koho>

Komunikovat s danou osobou, sdílet myšlenky, názory či pocity.

pomluvit <koho>

Pomluvit někoho znamená vyprávět o něm zlé a nepravdivé informace, obvykle s cílem poškodit jeho reputaci.

vypravit <koho n. co>

Vypravit znamená odeslat, dopravit nebo doručit něco nebo někoho na určené místo.

zmazat <koho>

Zmazat znamená odstranit nebo zrušit danou osobu, objekt nebo informaci.

zbít <koho>

Zbít znamená fyzicky napadnout člověka, který je úmyslně a silou zraněn.

dát výstrahu <komu>

Udělit varování člověku jako předzvěst potenciálního trestu za jeho jednání.

potupit <koho n. co>

Potupit je pokořit, ponížit, přivést k zármutku nebo zahanbení.

jmenovat <koho>

Jmenovat znamená ustanovit někoho do určitého postavení nebo funkce.

přizvukovat <komu>

Přizvukovat znamená podporovat, schvalovat či podtrhovat názor, myšlenku nebo jednání dané osoby.

dovolit <co komu>

Dovolit je umožnit někomu provést něco nebo něčemu se vyhnout.

vyhubovat <komu>

Vyhubovat je odvolat člověka z práce nebo jeho postavení, obvykle za nějaké disciplinární provinění.

působit <komu> bolest

Fyzicky či psychicky trápit člověka, vyvolávat u něj bolest.

zdravit <koho>

Zdravit znamená vyjádřit pozdrav, poděkovat, uznání nebo jiný obrazný projev úcty, přátelství nebo lásky.

porazit <koho>

Zvítězit nad někým, zvládnout, zdolat něco, co vyžaduje vytrvalost, schopnosti nebo dovednosti.

přilepit se <na koho>

Přilepit se znamená získat jeho pozornost a vážnost a vyžadovat jeho účast nebo souhlas.

být nevěrný <komu>

Být nevěrný znamená podvádět danou osobu a porušit věrnostní slib.

nabádat <koho k čemu>

Nabádat znamená prosit nebo přesvědčovat koho o něčem.

porážet <koho>

Porážet znamená vyhrávat nad ním, čímž se dosáhne jeho úplného zničení.

znemožnit <koho>

Znemožnit znamená omezit jeho schopnost provádět určitou činnost nebo dosáhnout cíle.

soužit <koho>

Soužití je forma harmonického spolužití dvou nebo více osob, které si navzájem vyhovují a respektují se.

napadnout <koho>

Napadnout znamená fyzicky nebo psychicky útočit na někoho.

zastřelit <koho>

Zastřelit znamená usmrtit kohokoliv střelou.

postihnout <koho> (neštěstí)

Postihnout (neštěstí) znamená způsobit jeho přítomnost, projevit, zažít nebo trpět.

zastavit <koho n. co>

Zastavit znamená ukončit činnost, kterou člověk nebo věc dělá.