Facebook

Tvrzení - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu tvrzení.

Význam: Tvrzení je prohlášení, které člověk vyjadřuje, aby dokázal svou pravdu nebo názor.

výpověď

Výpověď je prohlášení o události, faktu, názoru nebo informaci od osoby, která ji vyslovuje.

výrok

Výrok je prohlášení, které je vyřčeno nebo napsáno jako veřejné prohlášení o něčem, co se týká faktů nebo myšlenek.

teze

Teze je myšlenka nebo tvrzení, které je vyžadováno k dokázání jako součást argumentace nebo akademické práce.

mínění

Mínění je názor nebo přesvědčení, které člověk má o něčem.

ubezpečení

Ubezpečení je proces zajištění finančních prostředků a majetku před nečekanými nebezpečími a riziky.

ujištění

Ujištění je prohlášení nebo záruka zaručující něco, co je přesné, pravdivé nebo spolehlivé.

soud

Soud je místo, kde jsou posuzovány a rozhodovány spory a prováděny soudní řízení.

propozice

Propozice jsou podmínky a podrobnosti určitého obchodu, dohody nebo soutěže.

průpověď

Průpověď je předpověď budoucnosti nebo varování, kterou lidé často nacházejí ve vyprávění, básních nebo starých příbězích.

sentence

Věta je pojmenování pro logickou strukturu sestávající z myšlenky nebo ideje, která je vyjádřena jedním nebo více větami.

rozsudek

Rozsudek je soudní rozhodnutí, které je vyneseno v procesu soudu a je závazné pro obě strany.

verdikt

Verdikt je oficiální soudní rozhodnutí, které je vyneseno po posouzení předmětného případu.

Podobná synonyma

postavit se (před soud)

Postavit se před soud: stát se obžalovaným, zodpovídat se z obvinění a případně čelit trestu.

mínění (veřejnosti)

Význam slova mínění veřejnosti je stav názorů, který vyjadřují obyvatelé daného místa nebo společnosti.

dostat výpověď

Dostat výpověď znamená, že člověk byl propuštěn ze zaměstnání.

popřít (výrok)

Popřít znamená odmítnout nebo zpochybnit něčí výrok či tvrzení.

výrok (doslovný)

Výrok je prohlášení, vyjádření názoru nebo myšlenky, které je sděleno veřejně nebo v soukromí.

teze (díla)

Teze je myšlenka či názor, který je podroben dokazování a obhajování.

Boží soud

Boží soud je proces, kterým Bůh vyhodnocuje lidské činy a odměňuje/trestá je podle svého neomylného soudnictví.

být vysokého mínění (o sobě)

Být vysokého mínění o sobě znamená mít důvěru ve vlastní schopnosti a sebeúctu.

základní teze

Základní teze je hlavní myšlenka či tvrzení, které slouží jako východisko pro další úvahy nebo zkoumání.

správné mínění

Správné mínění je schopnost vyvážit možnosti a výhody, posoudit situaci a dělat rozumná rozhodnutí.

výzkum mínění

Výzkum mínění je proces získávání a analýzy informací o názorech, postojích a preferencech respondentů.

veřejné mínění

Veřejné mínění je soubor názorů a postojů většiny lidí ke společenským problémům.

soud (jistého stupně)

Soud je státní orgán, který vykonává právo a vyřizuje spory mezi stranami.

uvést výrok (doslovně)

Uvést výrok: Přinést do reality. Shrn: Převést myšlenku do skutečnosti.

dát výpověď

Předání formálního dokumentu, kterým se zaměstnanec vzdává pracovního místa nebo pozice.

vydávat rozsudek

Udělení soudního rozsudku - rozhodnutí soudu o vině nebo nevině obžalovaného, trestu a dalších dopadech.

teze (přednášky)

Teze je myšlenka nebo argument, který je prezentován na začátku přednášky a používá se k nastínění tématu.

dávat <komu> výpověd

Dávat výpověď znamená propustit zaměstnance a ukončit pracovní vztah.

logický výrok (A & B)

Logický výrok je logická konstrukce, která umožňuje srovnávat dvě nebo více myšlenek, které jsou buď pravdivé nebo nepravdivé. Například "A & B" znamená, že obě A a B jsou pravdivé.

výpověď <o čem>

Výpověď je vyjádření něčeho, co se stalo nebo co bylo řečeno. Je to prokázané vyjádření skutečností, které je podáno někomu jako důkaz.