Facebook

Spojení - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu spojení.

Význam: Jako prostý text: Spojení znamená propojit se s něčím, co je jinak odděleno.

vztah

Vztah je vazba mezi dvěma nebo více osobami, která je založena na emocionálních, fyzických nebo intelektuálních propojeních.

souvislost

Souvislost je spojení mezi dvěma nebo více věcmi, idejemi nebo jevy.

spojitost

Spojitost je vztah mezi dvěma nebo více objekty, které jsou propojeny, sdílejí něco společného nebo jsou přímo nebo nepřímo související.

styk

Styk je spojení mezi dvěma nebo více objekty, lidmi nebo skupinami.

kontakt

Kontakt je obecně používaný pojem pro vzájemný styk dvou nebo více osob nebo subjektů. Může to být komunikace, fyzický dotek, porozumění nebo vztah.

svazek (manželský)

Svazek manželský je vážný a na celý život trvající vztah mezi manželi, který je vyjádřený ve smlouvě nebo obřadu.

pouto

Pouto je silné a hluboké citové spojení mezi dvěma lidmi nebo dvěma věcmi.

svaz

Svaz je sdružení lidí či organizací ke sdílení zdrojů a informací, aby dosáhli společného cíle.

pojítko

Pojítko je spojovací prvek pro propojení dvou nebo více komponent. Je to vhodné pro přenos signálu, energie nebo data.

manželství

Manželství je svazek mezi dvěma lidmi, který vyžaduje vzájemnou důvěru, lásku, úctu a podporu.

Podobná synonyma

souvislost (příčinná)

Souvislost je vztah mezi dvěma nebo více věcmi, které jsou navzájem propojeny, aby vytvořily systém, který může být pochopen jako celek.

svazek

Svazek je seskupení několika jednotek nebo entity, které jsou vzájemně spojeny a sdílejí společný cíl.

hypotaktický (vztah)

Hypotaktický vztah je vztah, ve kterém jeden člen je závislý na druhém členu.

ztratit kontakt

Ztratit kontakt znamená přerušit komunikaci s někým, přestat s ním mluvit a nezůstat v kontaktu.

mít pohlavní styk <s kým>

Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

rozluka (manželství)

Rozluka je formální ukončení manželství ve vyhlášených zemích. Je to oficiální způsob, jak se manželé zbavit svazku.

operační svaz (námořnictva)

Operační svaz je vojenská síť námořních jednotek, které spolupracují při provádění vojenských operací.

pohlavní styk

Pohlavní styk je fyzická aktivita, při které dochází k pohlavnímu styku mezi dvěma osobami.

mít pohlavní styk

Pohlavní styk je intimní akt, kterým se dvě osoby propojují fyzicky a emocionálně.

končit (vztah)

Ukončit, ukončit vztah/vazbu mezi dvěma lidmi; odloučení, rozchod.

mít <s kým> pohlavní styk

Mít pohlavní styk: provozovat sexuální aktivitu s partnerem.

intimní (styk)

Intimní styk je fyzické a emocionální propojení mezi dvěma osobami.

mít vztah <k čemu>

Mít vztah k něčemu znamená být propojený s něčím, být spojený s něčím prostřednictvím citů, přátelství, vzájemného respektu nebo lásky.

písemný styk

Komunikace prostřednictvím psaní; písemná forma sdělení nebo konverzace.

rozvést (manželství)

Rozvést manželství znamená vzít kroky k ukončení manželství.

vzájemný vztah

Vzájemný vztah je vztah mezi dvěma lidmi, ve kterém jsou obě strany otevřené komunikaci, sdílení a vzájemné podpoře.

svazek (vlasů)

Hromada vlasů spojená dohromady; může být jakýmkoli způsobem, který je vhodný pro usměrnění a udržení vlasů pohromadě.

pohlavní (styk)

Pohlavní styk je fyzická aktivita mezi dvěma lidmi, která obvykle zahrnuje pohlavní styk a může zahrnovat i vzájemné doteky, líbání a mazlení.

manželský

Manželský se týká vztahu mezi manželem a manželkou, stejně jako povinnosti a práva, které vznikají mezi manželi po uzavření sňatku.

přímý (styk)

Přímý styk je forma interakce mezi dvěma nebo více osobami nebo entitami, která je neomezená a bezprostřední.

svazek (úřední)

Svazek je soubor souvisejících úředních dokumentů, které jsou spojeny s jednou záležitostí.

navazovat kontakt (s dívkou)

Navazovat kontakt je otevírat komunikační kanály mezi lidmi, aby se mohli spojit.