Facebook

Spojení - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu spojení.

Význam: Jako prostý text: Spojení znamená propojit se s něčím, co je jinak odděleno.

vztah

Vztah je vazba mezi dvěma nebo více osobami, která je založena na emocionálních, fyzických nebo intelektuálních propojeních.

souvislost

Souvislost je spojení mezi dvěma nebo více věcmi, idejemi nebo jevy.

spojitost

Spojitost je vztah mezi dvěma nebo více objekty, které jsou propojeny, sdílejí něco společného nebo jsou přímo nebo nepřímo související.

styk

Styk je spojení mezi dvěma nebo více objekty, lidmi nebo skupinami.

kontakt

Kontakt je obecně používaný pojem pro vzájemný styk dvou nebo více osob nebo subjektů. Může to být komunikace, fyzický dotek, porozumění nebo vztah.

svazek (manželský)

Svazek manželský je vážný a na celý život trvající vztah mezi manželi, který je vyjádřený ve smlouvě nebo obřadu.

pouto

Pouto je silné a hluboké citové spojení mezi dvěma lidmi nebo dvěma věcmi.

svaz

Svaz je sdružení lidí či organizací ke sdílení zdrojů a informací, aby dosáhli společného cíle.

pojítko

Pojítko je spojovací prvek pro propojení dvou nebo více komponent. Je to vhodné pro přenos signálu, energie nebo data.

manželství

Manželství je svazek mezi dvěma lidmi, který vyžaduje vzájemnou důvěru, lásku, úctu a podporu.

Podobná synonyma

svazek

Svazek je soubor něčeho spojeného dohromady, obvykle knih, tiskovin nebo dokumentů.

souvislost (významová)

Souvislost je spojení mezi dvěma nebo více jevy, které mají nějakou formu vzájemného vztahu.

mít pohlavní styk <s kým>

Mít pohlavní styk je vyjádřením lásky mezi dvěma lidmi, kteří mají intimní aktivity.

přerušovat (manželství)

Přerušovat manželství = rozvod.

rozvést (manželství)

Rozvést manželství znamená vzít kroky k ukončení manželství.

vztah (utajovaný)

Utajovaný vztah je vztah, který je skrytý před veřejností a ostatními lidmi.

vyostřený (vztah)

Vyostřený vztah znamená, že vztah je napjatý a oba partneři jsou znepokojení a na pozoru.

svazek (států)

Svazek je skupina států, které se dohodly sdílet určité politické, ekonomické a kulturní vztahy.

probrat (svazek)

Probrat znamená zkoumat, analyzovat a hledat významy, které se skrývají uvnitř textu.

uvádět ve vztah

Uvádět ve vztah znamená porovnávat nebo kombinovat informace, aby bylo možné dospět k společnému závěru.

končit (vztah)

Ukončit, ukončit vztah/vazbu mezi dvěma lidmi; odloučení, rozchod.

mít vztah <k čemu>

Mít vztah k něčemu znamená být propojený s něčím, být spojený s něčím prostřednictvím citů, přátelství, vzájemného respektu nebo lásky.

korespondenční (styk)

Korespondenční styk je forma komunikace mezi dvěma stranami prostřednictvím dopisů, e-mailů nebo jiných způsobů písemné komunikace.

souvislost (příčinná)

Souvislost je vztah mezi dvěma nebo více věcmi, které jsou navzájem propojeny, aby vytvořily systém, který může být pochopen jako celek.

rozluka (manželství)

Rozluka je formální ukončení manželství ve vyhlášených zemích. Je to oficiální způsob, jak se manželé zbavit svazku.

vzájemný vztah

Vzájemný vztah je uchopení vztahu mezi dvěma lidmi, ve kterém se oba snaží otevřeně komunikovat, vytvářet vzájemnou důvěru, zajímat se o potřeby druhého a podporovat jeho osobní růst.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

mít <s kým> pohlavní styk

Mít pohlavní styk: provozovat sexuální aktivitu s partnerem.

pohlavní styk

Pohlavní styk je fyzická aktivita, při které dochází k pohlavnímu styku mezi dvěma osobami.

písemný styk

Komunikace prostřednictvím psaní; písemná forma sdělení nebo konverzace.

svazek lodí

Svazek lodí je skupina lodí, které plují společně ve stejném směru a často mají společný cíl.

hypotaktický (vztah)

Hypotaktický vztah je vztah, ve kterém jeden člen je závislý na druhém členu.

uvést ve vztah

Uvést ve vztah znamená srovnat nebo porovnat dvě nebo více nápadů, myšlenek nebo pojmů.

souložit (mimo manželství)

Soulož je pohlavní styk mimo manželství.