Facebook

Pojítko - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu pojítko.

Význam: Pojítko je spojovací prvek pro propojení dvou nebo více komponent. Je to vhodné pro přenos signálu, energie nebo data.

pouto

Pouto je citové spojení mezi dvěma lidmi, které je vázáno emocemi a společnou historií.

svazek

Svazek je souhrn knih, časopisů nebo jiných materiálů, které spolu souvisí.

spojení

Jako prostý text: Spojení znamená propojení, připojení nebo souvislost.

vysílačka

Vysílačka je přístroj pro přenos signálu na vzdálenou vzdálenost.

svaz

Svaz je sdružení lidí či organizací ke sdílení zdrojů a informací, aby dosáhli společného cíle.

manželství

Manželství je svazek mezi dvěma lidmi, který vyžaduje vzájemnou důvěru, lásku, úctu a podporu.

Podobná synonyma

rozvést (manželství)

Rozvést manželství znamená vzít kroky k ukončení manželství.

svazek (vlasů)

Hromada vlasů spojená dohromady; může být jakýmkoli způsobem, který je vhodný pro usměrnění a udržení vlasů pohromadě.

nelegitimní (svazek)

Nelegitimní svazek je svazek bez oficiálního uznání, který není osvobozen od právních předpisů.

krátké spojení

Krátké spojení: BYOD. Význam: Bring Your Own Device (Přines své vlastní zařízení).

otřelé spojení

Slovo "otřelé spojení" znamená unikátní, odlišné a netradiční přístup.

rozloučit (manželství)

Rozloučení (manželství) je událost, při které partneři definitivně ukončují své manželství.

manželské spojení

Manželské spojení je trvalý partnerský vztah mezi dvěma lidmi, který je uzavřen před zákonem a je založen na lásce, zodpovědnosti a respektu.

spojení (v jeden celek)

Spojení: spojit se. Význam: propojit se, navázat vztah.

slovní spojení (ustálené)

Mít ve vínku: mít předpoklady, schopnosti či přednosti přirozeně, bez vynaložení úsilí.

svazek (manželský)

Svazek manželský je vážný a na celý život trvající vztah mezi manželi, který je vyjádřený ve smlouvě nebo obřadu.

spojení slov (vedle sebe)

Konceptuální umění: umění založené na myšlenkách a konceptech, které se snaží vyvolat kritickou reflexi společnosti.

rozluka (manželství)

Rozluka je formální ukončení manželství ve vyhlášených zemích. Je to oficiální způsob, jak se manželé zbavit svazku.

trvalý (svazek)

Trvalý svazek je stálý a ustálený soubor lidí, zákonů, organizací nebo věcí, který je stabilní a trvá dlouhou dobu.

uzavírat manželství

Uzavírat manželství je složitá záležitost, která znamená oficiální spojení a vazbu mezi dvěma lidmi.

operační svaz (námořnictva)

Operační svaz je vojenská síť námořních jednotek, které spolupracují při provádění vojenských operací.

přerušit (spojení)

Ukončit činnost, akci nebo proces.

souložit (mimo manželství)

Soulož je pohlavní styk mimo manželství.

probrat (svazek)

Probrat znamená zkoumat, analyzovat a hledat významy, které se skrývají uvnitř textu.

přerušovat (manželství)

Přerušovat manželství = rozvod.

spojit v manželství

Spojením v manželství se dvě osoby zavazují navzájem, aby milovaly a respektovaly jeden druhého, a žily společně s úctou, porozuměním a láskou.

pohyblivé spojení (kostí)

Pohyblivé spojení je jemná, pružná spojka mezi dvěma kostmi, která umožňuje pohyb kloubem.

ustálené spojení

Ustálené spojení je obecný termín pro frázi nebo slovní spojení, které jsou často opakovaně používány v mluvené i psané formě.

zrušení manželství

Zrušení manželství je právní postup, kterým se ukončí manželský svazek.

svazek lodí

Svazek lodí je skupina lodí, které plují společně ve stejném směru a často mají společný cíl.

svazek (států)

Svazek je skupina států, které se dohodly sdílet určité politické, ekonomické a kulturní vztahy.

svazek (úřední)

Svazek je soubor souvisejících úředních dokumentů, které jsou spojeny s jednou záležitostí.

vstupovat do manželství

Vstupovat do manželství znamená uzavřít sňatek, stát se oficiálními partnery v manželském svazku.