Facebook

Soužit - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu soužit.

Význam: Soužití označuje trvalé a blízké společné sdílení života, které vyžaduje spolupráci, ochranu a vzájemnou úctu.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

týrat

Týrat znamená páchat fyzické, psychické nebo sexuální násilí na někom.

mučit

Mučit znamená přinášet fyzické nebo psychické utrpení, týrání nebo krutost.

trýznit

Trýznit znamená trvale nebo často způsobovat někomu úzkost, utrpení nebo fyzickou bolest.

těšit

Těšit se znamená prožívat příjemné emoce před očekávanou událostí nebo situací.

tisknout

Tisknout znamená vytisknout nějaký text nebo obrázek na papír nebo jiný materiál.

mačkat

Mačkat znamená stisknout silou, tlačit, komprimovat nebo třít.

cpát

Cpát znamená hodit něco násilím nebo opakovaně do něčeho. Používá se k označení násilí nebo nátlaku.

pěchovat

Silně tlačit a zatlačit něco konkrétního do čehosi, aby se to dostalo na místo a zůstalo tam.

strkat

Strkat znamená tlačit nebo vtlačovat cosi ostrým nebo tupým předmětem do něčeho.

sunout

Sunout znamená pohybovat se vpřed, aniž by se dotykal země, obvykle vzduchem nebo vodou.

postrkovat

Postrkovat znamená pobízet někoho, aby rychleji či intenzivněji prováděl určitou činnost.

lisovat

Lisovat znamená tlačit nebo komprimovat pomocí hydraulického nebo mechanického tlaku.

tížit

Tížit znamená obtěžovat, působit únavu, být zátěží.

tísnit

Tísnit znamená stlačovat, komprimovat nebo vyvíjet tlak na něco či někoho.

trápit

Trápit: vyvolávat trápení, utrpení, přinášet bolest, být zdrojem těžkostí nebo strastí.

podporovat (protekčně)

Podporovat (protekčně) znamená pomáhat někomu nebo něčemu zajištěním bezpečí, ochrany nebo výhod.

Podobná synonyma

infikovat <koho čím>

Infikovat znamená proniknout něčím (např. bakteriemi) do těla, organismu nebo systému a způsobit nemoc, poruchu nebo škodu.

mučit (ohněm)

Mučení ohněm je formou fyzického týrání, ve které se oběťi přímo přivádí do kontaktu s otevřeným ohněm.

postarat se <o koho>

Postarat se o někoho znamená starat se o jeho potřeby a přání a dbát o jeho dobro.

zlikvidovat <koho>

Zlikvidovat znamená odstranit, zničit nebo zahladit jeho existenci.

nutit <koho> (do práce)

Nutit (do práce) znamená vyžadovat od někoho, aby vykonával danou práci, případně aby ji vykonával v daném čase nebo délce.

vyhnat <koho>

Vyhnat: odstranit násilím/silou, vyžadovat odchod, vyvést z nějakého místa.

zadržet <koho n. co>

Zadržet znamená uchopit, zabránit pohybu nebo odstranit něco.

pohlédnout <na koho>

Pohlédnout na někoho znamená získat přímý pohled na něj a zkoumat jeho pohyby, výrazy a chování.

vyřadit <koho n. co>

Vyřadit: odejmout, odstranit, vyjmout z hry.

zkritizovat <koho>

Zkritizovat znamená upřímně a konstruktivně vyjádřit svůj názor na jeho činnosti, postoje a myšlenky.

snažit se nepotkat <koho>

Vyhýbat se někomu, aby se nestalo něco nepříjemného nebo nepříjemných situací.

cpát se

Cpát se znamená rychle a násilně dostat něco někam, obvykle tam, kde to není požadováno.

nepřipadat <co na koho>

Nepřipadat: nevyhovovat, nezapadat do dané situace nebo neodpovídat požadavkům.

uvědomit <koho o čem>

Uvědomit si něco: pochopit, uvědomit si důležitost, význam, existenci čeho/koho.

dostávat <koho z čeho>

Dostávat znamená obdržet něco, co je dáno někým jiným.

prověřovat <koho>

Prověřovat znamená důkladně zkoumat/vyšetřovat něčí minulost, pověst či přítomnost, aby bylo možné posoudit jeho/její spolehlivost.

opít <koho>

Opít znamená podávat někomu alkoholické nápoje až do stavu opilosti.

polekat <koho>

Polekat znamená někoho vtipně a nevinně vystrašit.

tvrdě cvičit <koho>

Cvičení s vytrvalostí a intenzitou, aby se dosáhlo určitého výsledku.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat se rozumí šíření fám, zlého mínění a klevet o někom.

odbýt <koho> (vtipně)

Odbýt = odepřít někomu pozornost a respekt a předstírat, že nejsi doma.

oslepit <koho>

Oslepit znamená udělat toho člověka nebo zvíře slepým nebo oslabeným zrakovou schopností.

poškozovat <koho>

Ublížit nebo poškodit osobě nebo věce, tím jí či mu způsobit újmu.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená vyžadovat okamžité jednání od konkrétní osoby; trvat na tom, aby se udělalo něco i přes odpor.

ztlouci <koho>

Ztlouci se odkazuje k fyzickému násilí, při kterém je někdo úmyslně a silou ublížen.

postihnout <koho co>

Postihnout znamená udělit trest nebo sankci za něco, co bylo provedeno špatně.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.

prověřit <koho n. co>

Prověřit znamená zjistit si důvěryhodnost nebo pravdivost koho nebo čeho.

denuncovat <koho>

Denuncovat znamená oznámit někomu autoritě, že někdo porušil zákon nebo něco porušil.

začarovat <koho n. co>

Učinit něco nebo někoho nadpřirozeným způsobem, použitím kouzelných slov či magie.