Facebook

Přivádět <koho kam> - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu přivádět <koho kam>.

Význam: Přivádět = dopravit něco nebo někoho na místo určení.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat znamená určit směr pohybu, jít nebo se ubírat určitým směrem.

mířit

Cíleně se zaměřit na určitý cíl nebo úkol.

jít

Jít znamená pohybovat se vpřed, nebo se pohybovat do určitého místa, cíle nebo směru.

ponoukat <koho k čemu>

Vybízet k úkonu, motivovat.

podněcovat

Podněcovat znamená vyvolávat, inspirovat nebo stimulovat.

pobízet

Pobízet znamená vyzývat k nějaké činnosti nebo činu, aby se dosáhlo požadovaného výsledku.

povzbuzovat

Povzbuzovat znamená podporovat, inspirovat a motivovat jedince k dosažení jeho cílů.

nutit

Nutit: sílit někoho, aby něco udělal; přinutit k něčemu; donutit něco udělat.

nutkat

Nutkat znamená naléhavě a intenzivně požadovat něco nebo někoho.

vychovávat

Vychovávat je vytvářet prostředí, ve kterém se dítě může učit, rozvíjet se a získávat dovednosti potřebné k tomu, aby mohlo dospět do zralého dospělosti.

řídit (podnik)

Řídit podnik znamená vést a spravovat jeho činnost, aby byly dosahovány stanovené cíle.

spravovat

Správa znamená zajišťovat, řídit, plánovat a dohlížet na činnosti nebo části organizace.

starat se <o co>

Starat se: věnovat pozornost, pečovat, dbát o něco či někoho, přihlížet, být odpovědný.

obstarávat

Zajišťovat a dovézt všechny potřebné věci nebo služby, aby bylo možné uskutečnit nějakou činnost.

být na prvním místě

Být na prvním místě znamená být nejlepší, být úspěšný a dosáhnout vysokých cílů.

Podobná synonyma

dráždit <koho>

Dráždit: vzbuzovat nepříjemné pocity, vyvolávat vztek, rozčilovat, vyprovokovat.

povzbuzovat <k čemu>

Povzbuzovat znamená podporovat a inspirovat někoho k něčemu.

požádat <koho o co>

Požádat: oslovit někoho s prosbou o něco; nabídnout někomu něco.

oblíbit si <koho>

Mít k někomu sympatie a obdiv, přátelství, rád se s ním potkávat a strávit společný čas.

přikládat <co k čemu>

Přikládat znamená připojovat nebo připojit co k čemu.

hněvat se <na koho>

Hněvat se: projevovat silnou nelibost, rozčilovat se, vyjadřovat zlost .

obviňovat <koho>

Obviňovat znamená říci, že je někdo vinen z něčeho, činu, či trestného činu.

pokárat <koho>

Pokárat znamená udělit někomu trest za jeho chování nebo prohřešek.

uklidňovat <koho n. co>

Uklidňovat znamená snižovat napětí, stres nebo úzkost, aby byla zajištěna fyzická i psychická pohoda.

upoutat <koho čím>

Upoutat: přitahovat pozornost; získat si přízeň; zaujmout.

začínat podnik

Začínat podnik znamená začít obchodní činnost, která zahrnuje plánování, organizování, řízení a kontrolu činnosti.

unavit <koho>

Unavit: fyzicky či psychicky vyčerpat.

ztýrat <koho>

Násilně přivodit poškození člověku nebo věci; zneužívat člověka nebo jeho práva.

přilepit se <na koho>

Přilepit se znamená získat jeho pozornost a vážnost a vyžadovat jeho účast nebo souhlas.

zpucovat <koho>

Zpucovat znamená nadměrně kritizovat a upozorňovat na chyby druhého.

přesvědčovat <koho o čem>

Přesvědčovat: přinutit někoho, aby uvěřil nebo udělal něco skrze argumenty a vysvětlení.

podlehnout <čemu>

Ustoupit, odolat čemu a přiznat si porážku; ztratit odvahu, sílu či schopnost bojovat.

přivést <koho k čemu>

Přivést znamená přinést nebo dopravit někoho nebo něco na určité místo.

začleňovat <koho kam>

Začleňovat znamená zapojit někoho do něčeho nebo do skupiny lidí, aby se stal součástí toho nebo té skupiny.

vrhnout se <na koho>

Vrhnout se na někoho znamená rychle a odhodlaně se soustředit na danou osobu nebo cíl.

oslňovat <koho>

Oslňovat znamená přitahovat pozornost a upoutat pohledy.

dodat <co k čemu>

Dodat: přidat něco potřebného, doručit.

zachytit <koho>

Zachytit znamená chytit, držet nebo uchopit danou osobu.

vykrádat <koho n. co>

Vykrádat znamená ukrást něčí majetek neoprávněně a bez souhlasu.

cesta

Cesta je trasa, po které se dopravujeme mezi dvěma místy. Může to být fyzická trasa, nebo metaforicky cesta životem, kterou se ubíráme.

zastřelit <koho>

Zastřelit znamená usmrtit kohokoliv střelou.

vyčerpávat <koho>

Vyčerpávat znamená vyčerpat fyzickou, psychickou nebo materiální energii někoho.

stoupat (cesta)

Stoupat znamená jít nahoru, zvyšovat se; např. cesta stoupá k vrcholu.

povědět <co na koho>

Říci něco určitým člověkem nebo skupinou lidí, obvykle s informacemi nebo názory.

štvát <koho co>

Štvát znamená provokovat a vyvolávat negativní reakce.