Facebook

Směr - synonyma

Celkem nalezeno 11 synonym ke slovu směr.

Význam: Směr je určitá trasa nebo cesta, kterou se můžete ubírat. Může být fyzická, jako například silnice, nebo může být metaforická, jako například plán nebo strategie.

zaměření

Zaměření je určení cíle nebo úkolu, zaměření na něj a úsilí o jeho dosažení.

orientace

Orientace je proces učení, který pomáhá lidem porozumět prostředí, ve kterém žijí, a zorientovat se ve všech souvisejících situacích.

ráz

Ráz je vlastnost, která určuje charakter a způsob vyjádření čehokoliv. Je to specifický styl, stylizace nebo vyjádření.

způsob

Způsob je postup, metoda nebo způsob vyřešení něčeho; je to spojení činností a kroků ke splnění cíle.

věc

Věc je všechno co existuje, co může být vymezeno a pozorováno. Věci mohou být lidí, věcí nebo myšlenek.

ohled

Ohled je uznání a respekt k druhým, jednání s úctou a pokorou, je to projev citlivosti a soucitu.

haluz

Haluz je slangové slovo pro nadšení, radost nebo zábavu.

odbočka

Odbočka je změna směru pohybu na jinou trasu nebo silnici. Může být umístěna na cestě nebo odbočit na jinou silnici.

rameno

Rameno je část lidského těla mezi paží a trupem. Rameno podporuje ruce a zajišťuje pohyblivost a flexibilitu.

složka

Složka je soubor informací souběžně uspořádaných ve složce a sloužících k organizaci dat.

odvětví

Odvětví je část ekonomiky nebo oboru činnosti, která se zabývá určitými druhy výrobků nebo služeb.

Podobná synonyma

mít ohled <na koho>

Mít ohled na někoho znamená respektovat jeho názor a přihlížet k jeho potřebám.

způsob provádění (činnosti)

Způsob provádění je proces realizace činností nebo úkolů; jde o konkrétní postupy, které vedou k cíli.

možný způsob

Možný způsob je činnost, postup nebo strategie, která se používá k dosáhnutí určitého cíle.

způsob dosažení cíle

Strategické plánování a provedení činností potřebných k dosažení cíle.

způsob léčení

Způsob léčení je metoda, prostředek nebo technika používaná k léčbě určitého onemocnění nebo stavu.

převládající složka

Převládající složka je dominantní prvek, který má největší vliv na celkový stav nebo výsledek.

určovat způsob léčení

Určovat způsob léčení: rozhodování o metodách léčby nebo terapii, které nejvíce vyhovují pacientovi.

orientace (politická)

Politická orientace je směr, ve kterém se určitá skupina nebo osoba orientuje v politických otázkách.

složka (léku)

Složka je část léku, která působí terapeuticky a ve složení léku se může vyskytovat jedna nebo více složek.

zhmoždit (rameno)

Zhmoždit se vztahuje k přílišnému fyzickému zatížení ramene, což může vést k bolesti a omezení pohybu.

rozkazovací způsob

Rozkazovací způsob je jazykový prostředek, který umožňuje příkazovat, prosit nebo poučovat.

orientace na sebe

Orientace na sebe je proces, který vám pomůže porozumět vašim silným stránkám a slabým stránkám, zaměřit se na sebe a svá rozhodnutí přijímat s ohledem na to, co je pro vás nejlepší.

podmiňovací způsob

Podmiňovací způsob je gramatický tvar, který vyjadřuje podmínku a jehož výsledek/následek je nejistý.

neurčitý způsob

Neurčitý způsob je způsob, při kterém určitá činnost či metoda není úplně specifikována.

způsob vedení boje

Způsob vedení boje je strategie a taktika, kterou armáda používá k dosáhnutí vítězství v bitvě.

způsob myšlení

Způsob myšlení je způsob, kterým člověk pojímá a interpretuje okolní svět.

rameno (s rukojetí)

Rameno je část těla mezi krkem a loktem, která se skládá z kloubu, svalů, kostí a vazů.

haluz /s

Haluz je český slangový výraz pro způsob života, který zahrnuje riskování, nezávaznost a hledání zábavy.

způsob provedení díla (uměleckého)

Způsob provedení díla je konkrétní technika, kterou umělec používá k vyjádření svého umění.

brát ohled <na co>

Brát ohled na názory a potřeby druhých, aby se minimalizovalo jejich negativní dopad.

řídící složka

Řídící složka je součást systému, která zajišťuje jeho regulaci a kontrolu.

bezprostřední složka

Bezprostřední složka je část nebo součást něčeho, která je okamžitě dostupná a vyžaduje minimální úpravy.

orientace (politiky)

Orientace politiky je směřování a zaměření politického programu, které určuje cíle a prioritní oblasti jednání.

zaměření (polohy)

Zaměření je určení souřadnic nebo polohy čehokoli v prostoru.

oznamovací způsob

Oznamovací způsob je označení gramatického tvaru, který se používá k vyjadřování přímého názoru, zjištění nebo sdělení.

způsob vydání (kritická)

Kritické vydání je proces zkoumání a porovnávání různých verzí díla, aby byla zajištěna jeho správnost.

způsob oblékání

Způsob oblékání je vyjadřování osobního stylu oblečením.

levá orientace (politická)

Levá orientace je politický směr, který se snaží prosadit spravedlivější společnost, zaměřenou na zlepšení životních podmínek chudších vrstev a na prosazování lidských práv.