Facebook

Pustit se <do koho> - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu pustit se <do koho>.

Význam: Pustit se do někoho/čeho znamená začít pracovat na tomto někom/čem, věnovat mu svou pozornost a úsilí.

začít <co>

Začít: započít něco, začínat, zahájit, začínat s čímžkoli.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, věnovat se něčemu, pustit se do toho.

přikročit <k čemu>

Přikročit: začít konat kroky k dosahování cíle.

jmout se

Jmout se znamená vyjádřit velkou emoci, jako je smutek, zoufalství nebo hrůza.

zamířit

Soustředit se na cíl nebo směr a jít nebo jinak směřovat tam.

jít

Jít znamená pohyb vpřed nebo posunutí se z jednoho místa na druhé, fyzickým nebo mentálním způsobem.

odbočit

Odbočit znamená změnit směr pohybu, obrátit se jiným směrem.

lze

Shrnout znamená seskupit informace do stručného shrnutí, které představuje významné body v krátkém a srozumitelném formátu.

jde (udělat)

Jde o to, udělat věc, což znamená přijmout aktivní postoj k realizaci úkolu.

je možno

Shrnutí je sestříhání nebo skrývání podstatných informací do jedné krátké a stručné zprávy.

osopit se <na koho>

Osopit se znamená projevit nepříjemnou, vzteklou či nespokojenou reakci na někoho jiného.

obořit se

Obořit se je staroslověnské slovo pro prohlašování hrdinných činů, obětování se pro druhé a bojování za spravedlnost.

rozkřiknout se

Zvolna se ozývat, pak jasně a nahlas říci, zařvat, volat.

utrhnout se

Utrhnout se znamená učinit nečekaný, náhlý pohyb, často vyplývající z vnitřní síly nebo touhy.

obout se

Obout se znamená obléci si boty, aby byly nohy chráněny a aby bylo možné chodit.

Podobná synonyma

nalákat <koho kam>

Nalákat - přitáhnout někoho pomocí něčeho lákavého nebo atraktivního.

začít (se dít)

Začít (se dít) znamená zahájit, rozvinout nebo započít nějakou akci, proces nebo událost.

vyslechnout <koho>

Vyslechnout: poslouchat a vnímat řeč druhého člověka, naslouchat a vnímat jeho názor.

napodobovat <koho>

Imitovat; dělat to samé jako někdo jiný, pozorovat a kopírovat jeho postupy.

dbát <čeho>

Dbát <čeho> znamená dbát pozornosti, přísně se řídit a věnovat čemu pozornost.

nedostávat se <čeho>

Nedostávat se: jít proti směru, nedosáhnout cíle, neuspět.

tíhnutí <k čemu>

Tíhnutí je přirozená fyzikální síla, která způsobuje, že tělesa přitahují jeden druhého.

otírat se <o koho> (v řeči)

Otírat se o koho znamená uctívat, často se sklánět, aby člověk projevil úctu.

uklidnit <koho>

Uklidnit: umírnit emoce, usmířit, uvolnit napětí, učinit klidnějším.

udeřit <koho>

Fyzicky napadnout, zasáhnout kohosi silou.

požadovat výkon <od koho>

Žádat, aby se někdo zavázal dodržovat určité standardy či požadavky.

strašit <koho>

Strašit: děsit, vyděšovat, vyvolávat strach u ostatních.

udělat pořádně

Vyřešit situaci vysoce kvalitním a správným způsobem.

vytrhnout <koho> (z práce)

Vytrhnout znamená odstranit z místa nebo situace, ve které se nachází.

použít <co n. čeho>

Použít : využít něco k něčemu; umístit něco do něčeho; využít konkrétní věc k nějakému účelu.

poskvrnit <koho>

Poskvrnit znamená zneuctit reputaci, zničit čest nebo morálku a způsobit skandalizaci.

zmocňovat se <čeho>

Uchopit a převzít do své kontroly, získat obecnou autoritu nad čím/kým.

svolit <k čemu>

Svolit: přijmout nebo schválit něco, co je navrženo; souhlasit s něčím, co je požadováno.

zmást <koho>

Zmást = působit na někoho tak, aby nevěděl, co má dělat, nebo aby nerozuměl situaci.

častovat <koho>

Častovat znamená oslovovat někoho s úctou, často ve formě titulů nebo titulovaných oslovení.

připravovat <koho oč>

Připravovat oč: vybavit někoho informacemi a znalostmi, aby byl schopen čelit situaci nebo úkolu.

velebit <koho>

Velebit je sloveso, které znamená oslavovat, chválit nebo vyzdvihovat někoho nebo něco.

zesměšňovat <koho>

Zesměšňovat znamená ponižovat a očerňovat někoho, aby jeho sebeúcta byla poškozena.

dotlačit <koho k čemu>

Vyvíjet nátlak, abychom někoho donutili k něčemu.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená trvat na něčem, prosit o něco s intenzitou a neústupností. Užívá se při prosbě na někoho.

zapracovat <koho>

"Zapracovat" znamená vložit něčí úsilí do činnosti nebo projektu, aby byl úspěšně dokončen.

zničit <koho n. co>

Zničit: způsobit trvalou ztrátu či poškození člověka nebo věci.

bránit <čemu>

Bránit je chránit před útokem nebo překážkou, ochránit před poškozením nebo ztrátou.

informovat <koho o čem>

Informovat znamená sdělovat někomu informace o něčem.

vypudit <koho>

Vypudit znamená vyhostit, propustit někoho bez možnosti vrátit se.