Facebook

Pustit se <do koho> - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu pustit se <do koho>.

Význam: Pustit se do někoho/čeho znamená začít pracovat na tomto někom/čem, věnovat mu svou pozornost a úsilí.

začít <co>

Začít: započít něco, začínat, zahájit, začínat s čímžkoli.

pustit se <do čeho>

Začít se něčím zabývat, věnovat se něčemu, pustit se do toho.

přikročit <k čemu>

Přikročit: začít konat kroky k dosahování cíle.

jmout se

Jmout se znamená vyjádřit velkou emoci, jako je smutek, zoufalství nebo hrůza.

zamířit

Soustředit se na cíl nebo směr a jít nebo jinak směřovat tam.

jít

Jít znamená pohyb vpřed nebo posunutí se z jednoho místa na druhé, fyzickým nebo mentálním způsobem.

odbočit

Odbočit znamená změnit směr pohybu, obrátit se jiným směrem.

lze

Shrnout znamená seskupit informace do stručného shrnutí, které představuje významné body v krátkém a srozumitelném formátu.

jde (udělat)

Jde o to, udělat věc, což znamená přijmout aktivní postoj k realizaci úkolu.

je možno

Shrnutí je sestříhání nebo skrývání podstatných informací do jedné krátké a stručné zprávy.

osopit se <na koho>

Osopit se znamená projevit nepříjemnou, vzteklou či nespokojenou reakci na někoho jiného.

obořit se

Obořit se je staroslověnské slovo pro prohlašování hrdinných činů, obětování se pro druhé a bojování za spravedlnost.

rozkřiknout se

Zvolna se ozývat, pak jasně a nahlas říci, zařvat, volat.

utrhnout se

Utrhnout se znamená učinit nečekaný, náhlý pohyb, často vyplývající z vnitřní síly nebo touhy.

obout se

Obout se znamená obléci si boty, aby byly nohy chráněny a aby bylo možné chodit.

Podobná synonyma

upouštět (od čeho)

Odcházet, opouštět, vzdávat se; přestat s něčím/někým spojeným, zanevřít na to.

strašit <koho>

Strašit: působit strach, vyvolávat hrůzu; obvykle používané ve spojení s druhým člověkem.

sledovat <koho>

Sledovat znamená pozorně se dívat na jeho činy, pohyby nebo vystupování.

přejet <koho>

Přejet znamená vyjádřit někomu přání štěstí a úspěchu. Je to jedna z nejstarších form lidského přátelství a dobré vůle.

přezírat <koho>

Přezírat znamená posuzovat jej s nadřazeností a povýšeností.

nedbat <čeho>

Nedbat <čeho> znamená nevšímat si, nebrat na vědomí, nerespektovat.

všímat si <čeho>

Všímat si: věnovat pozornost, zaměřit se na detaily, sledovat.

zabránit <čemu>

Zabránit znamená předejít či vyhnout se čemu.

rýpat <do koho>

Rýpat se znamená kriticky komentovat a případně pomlouvat někoho nebo něco.

odprásknout <koho>

Odprásknout: přísně a energicky odehnat, vyhodit.

přidávat <co do čeho>

Přidávat znamená připojit něco k něčemu jinému, aby toho bylo více.

povýšit <koho>

Povýšit znamená posunout někoho na vyšší pozici, přidělit jim vyšší postavení nebo zvýšit jejich hodnost.

pozorovat <koho> (upřeně)

Pozorovat znamená věnovat pozornost a sledovat jeho činnost.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.

proniknout <do čeho>

Proniknout znamená dostat se dovnitř čehokoli, prozkoumat ho a dosáhnout pochopení jeho podstaty.

uvést <koho> (k řediteli)

Uvést (k řediteli) znamená doprovodit někoho, aby se dostal do kanceláře ředitele.

ohlásit <koho n. co>

Ohlásit: oznámit, ohlášením dát najevo něčí přítomnost nebo zprávu o něčem.

vrýt <co do čeho>

Vrýt: do hloubky zanést (ostřím, nástrojem apod.).

poškozovat <koho>

Ublížit nebo poškodit osobě nebo věce, tím jí či mu způsobit újmu.

uctívat <koho n. co>

Uctívat je vyjádřením úcty, obdivu nebo vážnosti k někomu či něčemu.

nacpat <co do čeho>

Nacpat je hovorový výraz pro umístění věci do určitého prostoru, často přetížením nebo se silou.

vyhnout se <čemu>

Vyhnout se: uniknout, vyvarovat se, vyhýbat se čemukoli.

vynutit <co z koho>

Vynutit: donutit někoho k činu nebo akci, kterou by jinak neučinil.

nechat <čeho>

Nechat = ponechat, nechat být, připustit existenci a dopustit, že se něco stane, aniž bychom to ovlivnili.

nastražit <co na koho>

Nastražit - připravit past nebo jiné zařízení na lov nebo na chytání něčeho.

budit <koho>

Budit znamená probouzet koho nebo něco, vzbuzovat či oživovat.

zaútočit <na koho>

Napadnout fyzicky nebo psychicky někoho nebo něco s cílem způsobit škodu nebo zničení.

plést se <do čeho>

Plést se je obecný výraz pro komplikované situace, kdy se člověk dostane do zmatku a nedokáže se z něj dostat.

vypudit <koho> odkud

Vypudit znamená vyhnat, vystrnadit (násilím nebo jinak) někoho z místa, kde se nachází.

vyrušovat <koho>

Vyrušovat znamená přerušovat jeho činnost, přerušit jeho koncentraci nebo soustředění.