Facebook

Prospekt - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu prospekt.

Význam: Prospekt je promyšlený plán nebo schéma, které se používá k popisu budoucích událostí, obchodních příležitostí nebo konkrétního projektu.

leták

Leták je informační materiál, který se obvykle vydává v tisku a slouží jako propagace produktu či služby.

brožurka

Brožurka je malá knížka se souhrnem informací o daném tématu.

třída

Třída je skupina lidí, nebo věcí, s něčím společným, jako například vzdělání, majetek nebo postavení.

bulvár

Bulvár je typ média, který se zaměřuje na drby, fámy a senzace.

výhled

Výhled je obecně označení pro pohled z určitého místa, například z vyvýšeného místa, který se nachází v dáli.

rozhled

Rozhled je pohled za horizont, objevování nových myšlenek, nápadů a přístupů. Znamená otevírat oči a srdce a vnímat okolí.

pohled

Pohled je vyjádření či způsob vnímání nebo chápání něčeho.

průhled

Průhled je schopnost vidět skrze něco. Slovo se také často používá k popisu transparentnosti, kdy je informace, postup nebo činnost snadno viditelná.

cesta

Cesta je často chápána jako fyzický úsek, kterým se člověk dostává z jednoho místa do druhého. Také může být metaforicky chápána jako cesta životem, proces učení či cesta k úspěchu.

lid

Lid je obecný výraz pro všechny lidi, kteří jsou spojeni společnou kulturou, historií, náboženstvím nebo jazykem.

dav

Dav je velká skupina lidí nebo zvířat, která se shromáždila za účelem vyjádřit názor, podpořit nějakou věc nebo se zúčastnit nějaké akce.

veřejnost

Veřejnost zahrnuje všechny lidi, kteří jsou spojeni jako jednotlivci, skupiny nebo komunity.

Podobná synonyma

procházková cesta

Procházková cesta je cesta nebo trasa určená k procházkám, turistickým výletům nebo jízdě na kole.

pohled (celkový)

Pohled je vizuální vjem, který člověk má o něčem, co spatří. Je to způsob, jak se díváme na situace, události a věci.

pohled <do čeho>

Pohled je výrazný, významný a vysoce informativní náhled do něčeho.

leták (hanlivý)

Leták je hanlivým výrazem pro něco, co je zveřejněno nebo distribuováno, aby bylo použito k podpoře nebo kritice nějakého názoru.

výhled (do budoucnosti)

Výhled je schopnost předvídat a analyzovat možné budoucí výsledky nebo důsledky.

letmý (pohled)

Letmý pohled je rychlý, nepozorný pohled na něco nebo někoho.

cesta (zpět)

Cesta je trasa nebo cíl, který se musí projít nebo dosáhnout; je to přechod od jednoho bodu k druhému.

pohled (do dálky)

Pohled (do dálky) je vidění dalekého okolí, které se zobrazuje v jednom pohledu.

zaprášený (cesta)

Zaprášený - zapadaný prachem, popel a nečistotami; cesta - přístup nebo průchod, který je znečištěný.

zaměřit <na co> (pohled)

Zaměřit se na něco znamená soustředit se na to a přiřadit tomu čas a pozornost.

pohled zpět

Pohled zpět je způsob, jak se zaměřit na minulost a posoudit události a úkoly. Je to způsob získávání lekcí, které jsou nutné k plánování budoucnosti.

souběžná třída

Souběžná třída je skupina studentů, kteří společně studují stejný předmět, ale mají odlišný tematický zaměření.

omezený (rozhled)

Omezený znamená omezený pohled, omezenou schopnost vidět nebo vnímat a obecně omezené možnosti.

cesta (životní)

Cesta života je příležitost, kterou máme, abychom se naučili, růst, dosáhnout našich cílů a naplnit naše sny.

ulpět (pohled)

Ulpět znamená držet pevně pohled na něco, jako byste byli fascinováni čím nebo někým; pozorně se dívat.

okénko pro průhled

Okénko je otvor ve stěně, který slouží k vidění ven nebo k propouštění světla dovnitř.

pohled ze strany

Pohled ze strany je vyjádření konkrétního názoru na určitou situaci nebo jev z vnějšího hlediska.

pohled do minulosti

Pohled do minulosti je způsob, jak se podívat na minulost a analyzovat události, které nás dovedly do současného stavu.

směřovat <kam> (cesta)

Směřovat znamená určit směr pohybu, jít nebo se ubírat určitým směrem.

zřejmý na první pohled

Zřejmý: jasný, zjevný, patrný, očividný, prokazatelný, nezpochybnitelný, jednoznačný.

tajemný (pohled)

Mystičtí, záhadní, nejistí a přitahující.

zakrývat (výhled)

Zakrývat znamená přikrýt nebo zastínit něco, co by jinak bylo viditelné.

stoupat (cesta)

Stoupat znamená jít nahoru, zvyšovat se; např. cesta stoupá k vrcholu.

zachmuřený (pohled)

Zachmuřený pohled je vyjádřením smutku, zklamání nebo deprese. Lidé s tímto pohledem se často cítí zmatení nebo bezmocní.

zvedat se (cesta)

Zvedat se znamená vystoupat, zvýšit se, zdolat, překonat výšku, jako například vystoupat po cestě.

první třída (gymnázia)

První třída je první ročník v gymnáziu, kde studenti začínají svůj vzdělávací program.

výhled (ke střelbě)

Výhled (ke střelbě) je místo, kde může být střelce nebo střelec sledovat cíle a vybrat si správný úhel a vzdálenost pro střelbu.