Facebook

Přidělit - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu přidělit.

Význam: Přidělit znamená rozdělit nebo určit někomu nebo něčemu část, úkol nebo právo.

uložit <komu> (práci)

Uložit práci znamená předat jeho práci včas a v pořádku někomu jinému.

svěřit

Předat někomu důvěru, aby dohlížel nad čím nebo nad kým.

ustanovit do (funkce)

Ustanovit znamená stanovit něco definitivně nebo na dlouhodobý základ.

určit

Určit znamená specifikovat nebo stanovit detaily osoby, věci nebo situace.

poskytnout (byt)

Poskytnout byt znamená nabídnout někomu dlouhodobé nebo dočasné ubytování.

přiřknout

Přiřknout znamená přidělit nějakou vlastnost nebo schopnost nějaké osobě nebo věci.

Podobná synonyma

podstrčit <co komu>

Podstrčit znamená předložit někomu nápad nebo myšlenku, aniž by se o to dotyčný přímo zajímal.

dát výplatu <komu>

Poskytnout někomu peněžní odměnu za práci, kterou odvedli.

uráčit se <komu>

Učinit někomu čest zúčastněním se jeho oslavy, akce, události či společenské události.

věřit <komu>

Věřit znamená důvěřovat toho člověka, věřit v jeho schopnosti a v jeho slova, vyjadřovat důvěru a očekávat, že bude dělat to, co slíbí.

způsobit újmu <komu>

Uškodit někomu; způsobit mu škodu, újmu či strádat.

poslat dopis <komu>

Poslat dopis někomu: odeslat dopis konečnému adresátovi.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat informaci nebo významnou událost někomu.

nabít <komu>

Nabít znamená předat nebo dodat něco komu. Může to být informace, energie nebo síla.

vynadat <komu>

Vynadat někomu znamená ostře ho kritizovat a zpochybňovat jeho činy nebo postoje.

uložit

Uložit znamená schovat, zaznamenat nebo uložit data, informace nebo soubor do počítače či jiného zařízení.

nařizovat <komu>

Nařizovat znamená dávat příkazy nebo přikazovat druhým, aby něco udělali.

překážet <komu>

Bránit někomu ve splnění jeho cílů, zabránit mu v postupu.

dát <co komu>

Dát někomu: poskytnout mu cokoliv, co má; předat, přenechat, zaslat či zapůjčit.

domluvit <komu>

Domluvit znamená dojít k dohodě nebo uzavřít smlouvu s druhou stranou.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit majetek znamená postoupit tento majetek orgánům státní správy.

vyslovovat <komu> (lásku)

Vyjadřovat lásku někomu nahlas.

prospívat <komu> (pohyb)

Prospívat znamená poskytnout mu pohybovou výhodu a pomoci mu dosáhnout úspěchu.

zošklivit se <co komu>

Udělat si nevzhledný vzhled; vyvolat špatný dojem.

podlézat <komu>

Podlézat znamená účelově se k němu přizpůsobovat a naplňovat jeho požadavky, často v rozporu s vlastními názory.

dopisovat <komu>

Psát dopisy někomu; sdělovat mu své myšlenky či pocity prostřednictvím písemného tisku.

dopomoci <komu>

Pomoci někomu s něčím, co je pro něj důležité nebo potřebné.

přiblížit se <komu>

Přiblížit se k někomu znamená přibližovat se k němu fyzicky, psychicky i emocionálně, zlepšovat vzájemnou komunikaci a získávat jeho důvěru.

posmívat se <komu>

Posmívat se znamená se znevažujícím způsobem smát nebo se vysmívat.

zahýbat <komu>

Zahýbat znamená použít sílu nebo nátlak k donucení někoho k něčemu.

odpustit <co komu>

Odpustit někomu je projevovat milosrdenství a nebýt na něho zlý, přestože udělal něco špatného.

přerušit (práci)

Ukončit nebo prerušit činnost, práci, proces nebo akci.

nadržovat <komu>

Nadržovat znamená příznivě nakloněně jednat vůči někomu, často ve prospěch toho komu nadržujeme.

udělat (práci)

Provést práci, přesně a důsledně, aby byla zákazníkovi ku prospěchu.

nařizovat <co komu>

Nařizovat je rozkazovat ostatním, aby udělali něco konkrétního.