Facebook

Přesunout - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu přesunout.

Význam: Význam slova "přesunout" je přenést něco z jednoho místa na jiné. Slovo může být použito pro fyzické přesunutí osob, předmětů nebo nápadů, nebo pro přesunutí pozornosti z jedné věci na druhou.

přemístit (továrnu)

Přemístit znamená přesunout továrnu z jednoho místa na jiné. Cílem je často zlepšit účinnost, snížit náklady nebo získat lepší přístup k dostupnosti surovin.

transferovat

Transferovat znamená přenést něco nebo někoho z jednoho místa do druhého, nebo převést určitou částku peněz nebo jinou hodnotu z jedné osoby nebo instituce do druhé.

transponovat

Transponovat je proces přemístění nebo převedení něčeho na jinou úroveň nebo formu; často se používá pro přesunutí hudebních nebo matematických dat do nového uspořádání.

propašovat (zboží)

Propašovat znamená převážet zboží do jiné země nebo oblasti ilegálně, často s cílem obejít platné celní a právní předpisy.

dopravit (tajně)

Dopravit znamená převést něco z místa na místo, obvykle nenápadně a tajně.

převést (práva)

Převést znamená předat nebo přenést něčí práva na jinou osobu nebo organizaci. To může zahrnovat práva k majetku, právo na nárok nebo práva k něčemu jako je patent.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco, jako například postoupení něčího práva, moci nebo vlastnictví.

aplikovat <co na co>

Aplikovat znamená používat v praxi - například použít nějaké řešení nebo postup k dosažení cíle.

transponovat <co kam>

Transponovat znamená přenést nebo přesunout něco z jednoho místa na jiné. Je to obecné slovo, které se používá v matematice, hudbě, informatice a dalších oborech.

přemístit (skříň)

Přemístit: přesunout nebo přesunout na jiné místo.

odsunout

Odsunout: Přesunout něco nebo někoho na jiné místo, fyzicky či metaforicky.

odložit (zkoušku)

Odložit zkoušku znamená pozdržet její uskutečnění na pozdější dobu.

přeložit

Převést jazykový výraz z jednoho jazyka do druhého; převádět.

Podobná synonyma

práva

Práva jsou soubor pravidel, která mají chránit základní lidská práva a svobody.

nařídit <co komu>

Nařídit: přikázat něco konkrétnímu člověku, aby to udělal; příkaz; pověřit někoho něčím.

závidět <komu>

Závidět znamená projevovat závist a touhu po čemkoliv, co někdo jiný má.

brát <komu> (povolení)

Brát (povolení): prosazovat si právo vyžadované od někoho jiného, aby mohlo být použito.

zahýbat <komu>

Zahýbat znamená použít sílu nebo nátlak k donucení někoho k něčemu.

odmítat (zboží)

Odmítat znamená odmítnout přijmout nebo použít nabízenou věc, zboží nebo služby.

převést <na koho> (majetek)

Přenést majetek na druhou stranu.

vyjevit <co komu>

Vyjevit znamená ukázat, projevit nebo odhalit to osobě .

dopravit (nesením)

Přenést, doručit určenou věc nebo osobu na požadované místo.

objasnit <co komu>

Objasnit = zdůraznit, vysvětlit, dát najevo význam nebo podstatu něčeho.

dopravovat zboží <komu>

Dopravovat zboží znamená převážet ho z jednoho místa na druhé, aby se dostalo ke koncovému spotřebiteli.

postavit se <komu>

Postavit se znamená odvážně a statečně stát si za svým názorem a postojem a neustupovat.

protivit se <komu n. čemu>

Bránit se, odporovat, postavit se proti něčemu/někomu.

dodat zbraně <komu>

Předat určitému subjektu zbraně a další vybavení.

vymýt <komu> (mozek)

Vymýt mozek znamená přemýšlet o něčem intenzivně natolik, že se to začne stávat součástí vaší osobnosti.

darovat <co komu>

Darovat znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco zcela bez nároku na náhradu.

nadávat <komu>

Nadávat znamená používat urážlivá slova k obvinění či kritice dané osoby.

odsunout (závěs)

Odsunutí závěsu znamená přesunutí závěsu vedle nebo dále od okna, aby bylo možné získat více světla.

posunout (skříň)

Přesunout, přemístit nebo přesunout skříň na jiné místo.

přemístit (nábytek)

Přesunout nábytek na jiné místo.

dopřát <komu čeho>

Dopřát: umožnit někomu získat či zažít něco pozitivního, často v důsledku velkorysosti či laskavosti.

dát zabrat <komu>

Namáhat, obtížit či přetížit někoho na maximum.

přimykat se <ke komu n. čemu>

Přimykat se: projevovat úctu a respekt; přenášet vážnost a úctu k někomu nebo něčemu.

štvát <proti komu>

Štvát znamená bojovat, útočit, vzbouřit se proti někomu nebo něčemu.

rozsvětlit se <komu> (v hlavě)

Dostat pochopení/jasnost v myšlení/názoru o čemkoli.

sunout (skříň)

Sunout znamená posouvat, táhnout nebo tlačit někam něco, například skříň.

vyrovnat se <komu>

Dosáhnout s někým stejné úrovně vzájemného porozumění nebo souhlasu.

škodit <komu>

Ublížit, způsobit škodu, způsobit újmu někomu.

vypravovat <co komu>

Vypravovat znamená rámci ústní komunikace vyprávět něco druhé osobě.

přenechat <co komu>

Přenechat: darovat či předat někomu jinému vlastnictví, moc či úkol.