Facebook

Přesunout - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu přesunout.

Význam: Význam slova "přesunout" je přenést něco z jednoho místa na jiné. Slovo může být použito pro fyzické přesunutí osob, předmětů nebo nápadů, nebo pro přesunutí pozornosti z jedné věci na druhou.

přemístit (továrnu)

Přemístit znamená přesunout továrnu z jednoho místa na jiné. Cílem je často zlepšit účinnost, snížit náklady nebo získat lepší přístup k dostupnosti surovin.

transferovat

Transferovat znamená přenést něco nebo někoho z jednoho místa do druhého, nebo převést určitou částku peněz nebo jinou hodnotu z jedné osoby nebo instituce do druhé.

transponovat

Transponovat je proces přemístění nebo převedení něčeho na jinou úroveň nebo formu; často se používá pro přesunutí hudebních nebo matematických dat do nového uspořádání.

propašovat (zboží)

Propašovat znamená převážet zboží do jiné země nebo oblasti ilegálně, často s cílem obejít platné celní a právní předpisy.

dopravit (tajně)

Dopravit znamená převést něco z místa na místo, obvykle nenápadně a tajně.

převést (práva)

Převést znamená předat nebo přenést něčí práva na jinou osobu nebo organizaci. To může zahrnovat práva k majetku, právo na nárok nebo práva k něčemu jako je patent.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco, jako například postoupení něčího práva, moci nebo vlastnictví.

aplikovat <co na co>

Aplikovat znamená používat v praxi - například použít nějaké řešení nebo postup k dosažení cíle.

transponovat <co kam>

Transponovat znamená přenést nebo přesunout něco z jednoho místa na jiné. Je to obecné slovo, které se používá v matematice, hudbě, informatice a dalších oborech.

přemístit (skříň)

Přemístit: přesunout nebo přesunout na jiné místo.

odsunout

Odsunout: Přesunout něco nebo někoho na jiné místo, fyzicky či metaforicky.

odložit (zkoušku)

Odložit zkoušku znamená pozdržet její uskutečnění na pozdější dobu.

přeložit

Převést jazykový výraz z jednoho jazyka do druhého; převádět.

Podobná synonyma

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená splnit požadavek nebo přání druhé osoby.

postoupit

Předat určitou věc, funkci nebo odpovědnost dál.

zboží

Zboží je obecný termín používaný pro označení statků, které jsou určeny k prodeji nebo dlouhodobému užívání.

skládat maturitní zkoušku

Absolvovat maturitní zkoušku, což je přezkoušení učiva střední školy, aby bylo možné získat maturitní vysvědčení.

partiové zboží

Partiové zboží jsou zboží vyrobené a dodávané za výhodných podmínek pro účely prodeje členům politické strany.

tajně

Tajně znamená potají, utajeně, utajeným způsobem, nenápadně, pokradmu.

ukrást <co komu>

Ukrást znamená bez svolení odcizit někomu jeho vlastnictví.

aplikovat

Použít, uplatnit, provést nebo zavést prakticky nebo teoreticky požadované postupy.

vtisknout <co komu> (do ruky)

Vtisknout: dát něco do ruky druhé osobě.

nabít <komu>

Nabít znamená předat nebo dodat něco komu. Může to být informace, energie nebo síla.

vynadat <komu>

Vynadat je použít hrubé slovo nebo výhružku na adresu někoho, aby upozornil na jeho chybu nebo jeho chování.

nalhávat <co komu>

Nalhávat je lhaní, kdy člověk komu něco tvrdí, i když to je nepravda, aby získal jeho prospěch nebo aby oklamal.

vynahradit <co komu>

Vynahradit je kompenzovat ztrátu nebo škodu, kterou někomu způsobíte.

skříň (na knihy)

Skříň je nábytek sloužící k uložení knih a dalších předmětů, obvykle má otevírací dvířka.

nepřát <komu>

Nepřát znamená projevovat nesympatie, odmítat, odporovat či odmítnout.

přenechat <co komu>

Přenechat: dát něčemu druhému do vlastnictví, do péče, do užívání.

přizvukovat <komu>

Přizvukovat znamená podporovat, schvalovat či podtrhovat názor, myšlenku nebo jednání dané osoby.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

štvát <proti komu>

Štvát je verbální či fyzické napadání někoho na základě jeho názorů, víry nebo pohlaví.

velet <komu>

Velet je dát někomu příkaz, návod nebo rozkaz k provedení.

prohledávat <komu> (kapsy)

Prohledávat kapsy je činnost kontroly obsahu kapes, která se provádí za účelem nalezení ztracených, ukradených nebo schovaných věcí.

odložit (stání)

Odložit znamená přerušit nebo pozastavit aktivitu na určitou dobu.

překážet <komu>

Bránit někomu v dosahování cílů nebo v jeho činnosti.

vrátit <co komu>

Vrátit: dát zpět to, co bylo dříve patřilo, nebo co bylo dáno jiné osobě.

dlužit <co komu>

Dlužit znamená dát někomu to, co mu náleží; obvykle jde o peníze.

nestačit <komu>

Nestačit znamená nedostávat se k úrovni požadované nebo očekávané druhou stranou.

vrazit <komu> (facku)

Fyzicky napadnout člověka a dát mu facku.

platit <komu>

Platit znamená poskytnout finanční prostředky za služby nebo zboží.