Facebook

Aplikovat <co na co> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu aplikovat <co na co>.

Význam: Aplikovat znamená používat v praxi - například použít nějaké řešení nebo postup k dosažení cíle.

přemístit (továrnu)

Přemístit znamená přesunout továrnu z jednoho místa na jiné. Cílem je často zlepšit účinnost, snížit náklady nebo získat lepší přístup k dostupnosti surovin.

přesunout

Význam slova "přesunout" je přenést něco z jednoho místa na jiné. Slovo může být použito pro fyzické přesunutí osob, předmětů nebo nápadů, nebo pro přesunutí pozornosti z jedné věci na druhou.

transferovat

Transferovat znamená přenést něco nebo někoho z jednoho místa do druhého, nebo převést určitou částku peněz nebo jinou hodnotu z jedné osoby nebo instituce do druhé.

transponovat

Transponovat je proces přemístění nebo převedení něčeho na jinou úroveň nebo formu; často se používá pro přesunutí hudebních nebo matematických dat do nového uspořádání.

propašovat (zboží)

Propašovat znamená převážet zboží do jiné země nebo oblasti ilegálně, často s cílem obejít platné celní a právní předpisy.

dopravit (tajně)

Dopravit znamená převést něco z místa na místo, obvykle nenápadně a tajně.

převést (práva)

Převést znamená předat nebo přenést něčí práva na jinou osobu nebo organizaci. To může zahrnovat práva k majetku, právo na nárok nebo práva k něčemu jako je patent.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco, jako například postoupení něčího práva, moci nebo vlastnictví.

transponovat <co kam>

Transponovat znamená přenést nebo přesunout něco z jednoho místa na jiné. Je to obecné slovo, které se používá v matematice, hudbě, informatice a dalších oborech.

Podobná synonyma

zprotivit <co komu>

Zprotivit se komu: oponovat, stavět se proti jeho názoru či činům.

namluvit <co komu>

Namluvit znamená říci to, co má být slyšet.

nabít <komu>

Nabít znamená předat nebo dodat něco komu. Může to být informace, energie nebo síla.

převést

Přenést nebo převést: přesunout údaje, informace nebo vlastnictví z jednoho místa nebo formy na jiné.

vytknout <co komu>

Vytknout někomu něco znamená poukázat na jeho chyby nebo připomenout nedostatky.

nadbíhat <komu>

Nadbíhat (komu): usilovat o něčí oblibu, přízeň, něčím ho získat/zmást.

namlouvat <co komu>

Vyjednávat; prosazovat názor nebo požadavek, aby na něj druhá strana kývla.

vrazit <komu> (facku)

Fyzicky napadnout člověka a dát mu facku.

<co komu> (neprávem)

"Co komu" je úsloví, které se vztahuje k právu každého člověka na svobodu, spravedlnost a přímou účast ve věcech veřejných. Znamená to, že každý má právo mít vliv na rozhodnutí, která se týkají jeho života.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

vydávat <co komu>

Vydávat: dávat k dispozici, distribuovat, přidělovat.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená uspokojit požadavky nebo přání toho druhého.

poroučet <co komu>

Poroučet označuje jednostranné nařízení nebo rozhodnutí, které se (často autoritativně) vyžaduje, aby se něco udělalo nebo neudělalo.

tajně

Tajně znamená utajeně, skrytě, nezveřejněně nebo s omezenou dostupností.

radit <co komu> (tajně)

Radit znamená nabízet názor nebo radu, aby se pomohlo druhému rozhodnout, co je pro něj nejlepší.

běžné (zboží)

Běžné zboží je zboží, které je běžně dostupné a obvykle je k dispozici ve velkém množství.

objasnit <co komu>

Vysvětlit co komu: vysvětlit nebo popsat jakýkoli pojem nebo problém, aby to druhá osoba pochopila.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat znevažující nespokojenost nebo zlost slovním útokem.

uložit <co komu>

Uložit: přidělit, dát nebo svěřit někomu nebo něčemu.

škodit <komu>

Ublížit, způsobit škodu, způsobit újmu někomu.

spolčit se (tajně)

Spojit se tajně znamená vytvořit nebo se dohodnout na konspirativní činnosti.

vyhlašovat <komu> (válku)

Vyhlašovat válku znamená oznámit bojový stav mezi dvěma zeměmi nebo skupinami.

pomáhat <komu>

Pomáhat znamená vynaložit úsilí pro zlepšení situace druhého člověka.

přidělovat <co komu>

Přidělovat znamená rozdělovat například úkoly, úlohy nebo zdroje mezi lidi či skupiny.

postoupit

Postoupit znamená předat nebo předávat (něco, někoho) dále, vyššímu stupni.

dát <co komu>

Poskytnout člověku něco, co potřebuje nebo chce.

odejmout <co komu>

Odejmout znamená odebrat část nebo celý objem čehokoliv.

vyrovnat se <komu>

Vyrovnat se s někým znamená najít způsob, jak se smířit s jeho činy nebo postojem.

propašovat

Propašovat znamená ilegálně převést osobu nebo zboží z jednoho státu do druhého.

postoupit (statek)

Postoupit (statek) znamená převést vlastnictví statku na jinou osobu.