Facebook

Aplikovat <co na co> - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu aplikovat <co na co>.

Význam: Aplikovat znamená používat v praxi - například použít nějaké řešení nebo postup k dosažení cíle.

přemístit (továrnu)

Přemístit znamená přesunout továrnu z jednoho místa na jiné. Cílem je často zlepšit účinnost, snížit náklady nebo získat lepší přístup k dostupnosti surovin.

přesunout

Význam slova "přesunout" je přenést něco z jednoho místa na jiné. Slovo může být použito pro fyzické přesunutí osob, předmětů nebo nápadů, nebo pro přesunutí pozornosti z jedné věci na druhou.

transferovat

Transferovat znamená přenést něco nebo někoho z jednoho místa do druhého, nebo převést určitou částku peněz nebo jinou hodnotu z jedné osoby nebo instituce do druhé.

transponovat

Transponovat je proces přemístění nebo převedení něčeho na jinou úroveň nebo formu; často se používá pro přesunutí hudebních nebo matematických dat do nového uspořádání.

propašovat (zboží)

Propašovat znamená převážet zboží do jiné země nebo oblasti ilegálně, často s cílem obejít platné celní a právní předpisy.

dopravit (tajně)

Dopravit znamená převést něco z místa na místo, obvykle nenápadně a tajně.

převést (práva)

Převést znamená předat nebo přenést něčí práva na jinou osobu nebo organizaci. To může zahrnovat práva k majetku, právo na nárok nebo práva k něčemu jako je patent.

postoupit <co komu>

Postoupit znamená poskytnout něčemu nebo někomu něco, jako například postoupení něčího práva, moci nebo vlastnictví.

transponovat <co kam>

Transponovat znamená přenést nebo přesunout něco z jednoho místa na jiné. Je to obecné slovo, které se používá v matematice, hudbě, informatice a dalších oborech.

Podobná synonyma

poslat obsílku <komu>

Poslat poštou obálku s obsahem určeným pro určitého adresáta.

půjčit <komu> (kolo)

Poskytnout někomu kolo na dobu určitou, aby ho mohl používat.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat informaci nebo významnou událost někomu.

dopravit <co> (tlačením)

Dopravit znamená doručit (přepravit) na požadované místo.

lehat si <ke komu>

Lehat si k někomu znamená důvěrné společné sdílení a intimitu. Představuje blízký vztah mezi dvěma osobami, který je vyjadřován tím, že se oba přitulí a podrží se.

přimykat se <ke komu n. čemu>

Přimykat se: projevovat úctu a respekt; přenášet vážnost a úctu k někomu nebo něčemu.

dát zabrat <komu>

Dát zabrat znamená vyžadovat od někoho intenzivní fyzickou a/nebo psychickou práci.

nepřiznat <co komu>

Nepřiznat - odmítnout něco přiznat; neuznat, že se něco stalo/nebo že je někdo vinný.

zbýt <co komu>

Zbýt znamená ponechat si nebo zůstat s něčím nebo někým po ostatních.

dopřát <komu čeho>

Dopřát: umožnit někomu získat či zažít něco pozitivního, často v důsledku velkorysosti či laskavosti.

vytýkat <co komu>

Vytýkat znamená kritizovat někoho nebo něco za jeho chyby nebo nedostatky.

uložit <komu> (trest)

Imponovat trest (fyzický nebo jiný) komu za provinění.

nabít <komu>

Nabít znamená poskytnout někomu energii, například nabitím baterie.

vyhrožovat <komu>

Dávat někomu najevo, že se bude dít něco negativního, pokud se nedodrží požadovaného chování.

rozběhnout se <komu> (naproti)

Udělat rychlý krok a vyběhnout k někomu rychle a bez zbytečných otázek.

podléhat <komu n. čemu>

Podléhat znamená plnit přikázání nebo předpisy někoho nebo něčeho.

ukázat <komu>

Ukázat znamená poukázat na něco, co je viditelné, a ukázat to někomu jinému.

odcizit <co komu>

Odcizit: způsobit, aby něco (např. majetek) nebo někdo (např. blízký člověk) zmizel, odešel, byl oddělen.

křivdit <komu>

Křivdit znamená šířit záměrně nepravdivé údaje a zpochybňovat úctu a důvěru, kterou někomu vyjadřujeme.

povstat <proti komu>

Povstat znamená vzdorovat proti někomu nebo něčemu, bojovat nebo se postavit proti němu.

důvěřovat <komu>

Věřit někomu, dát mu projevy své důvěry, být přesvědčen o jeho kvalitách a schopnostech.

odkoupit (zboží)

Koupit zboží za výhodnější cenu, než je obvyklá.

postoupit

Postoupit znamená předat nebo předávat (něco, někoho) dále, vyššímu stupni.

dělat <komu> místo

Dělat místo někomu znamená zastoupit jeho práci a povinnosti, aby mohl být nepřítomen.

nahradit <co komu>

Nahradit: zaměnit něčí místo jinou osobou/věcí; zastoupit koho/co.

zakázat <co komu>

Zakázat znamená omezit nebo zakázat určitou činnost nebo používání něčeho.

přesunout do vyšší funkce

Přesunout do vyšší funkce znamená povýšit zaměstnance na vyšší pozici s vyšším platem a odpovědností.

přisuzovat <komu> (osud)

Přisuzovat osud : odpovídat za výsledky činů nebo určitých událostí.

nestačit <komu>

Nestačit znamená nemít dostatek schopností, času nebo zdrojů, aby se vyhovělo něčemu.

navrhnout <co komu>

Navrhnout: předložit návrh, který může být buď přijat nebo odmítnut.