Facebook

Nalévat - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu nalévat.

Význam: Nalévat znamená přidávat tekutinu do něčeho nebo na něco.

vlévat

Vlévat znamená přidávat tekutinu do něčeho dalšího, případně ji přelévat z jednoho nádobí do druhého.

točit (pivo)

Táčení je proces přípravy piva, který zahrnuje vaření, kvašení, filtrování, kondenzaci a nalévání.

čepovat

Čepovat znamená přelívat pivo z sudu do sklenic, lahví nebo jiných nádob.

obelhávat <koho>

Obelhávat znamená využívat jeho důvěru k tomu, aby se do jeho majetku dostalo něco, co nepatří vám.

klamat

Klamat znamená lhát, říkat nepravdivé informace nebo jinak obelhávat.

balamutit

Balamutit se vyjadřuje kriticky k něčemu a znamená to být neúspěšným, být neúspěšným a nezdarem, být neúspěšným a ne účinným.

Podobná synonyma

pokropit <koho n. co>

Pokropit: rozprostřít co, padnout na něco (např. kapky nebo prášek).

žalovat <na koho>

Žalovat: stěžovat si na někoho/něco před soudem nebo jinou autoritou.

zmocňovat <koho k čemu>

Zmocňovat se vyjadřuje k pověření někoho konat určité úkony a jednání, čímž dochází k delegování právních úkonů.

zavírat <koho>

Uzavřít, začít nebo dokončit něco nebo někoho; odříznout, omezit nebo omezovat přístup k něčemu nebo k někomu.

sekularizovat <koho n. co>

Sekularizovat znamená odtrhnout něco od náboženství a přesunout jej do veřejného prostoru.

dozírat <na koho>

Dozírat na někoho znamená bedlivě sledovat jeho činy a pohyby.

vyhodit <koho>

Vyhodit znamená propustit nebo odejmout někoho z původního místa nebo situace.

rýt <do koho>

Rýt znamená vyrytí čehosi (např. nápisu, obrázku) do něčeho (např. dřeva, kamene).

snést <co od koho>

Snést: přijmout, trpět či unést břemeno, úkol nebo následky činu od někoho.

podnítit <koho>

Podnítit znamená vyburcovat, podpořit či podněcovat k činnosti; inspirovat k počinům nebo myšlenkám.

upozorňovat <koho>

Upozorňovat znamená vyjadřovat varování nebo upozornění druhé osobě na něco, co by mohlo mít nežádoucí důsledky.

vymámit <co z koho>

Vymámit: donutit někoho, aby se vzdal něčeho.

těšit <koho co>

Těšit: přinášet štěstí a radost něčím .

přistihnout <koho>

Uvidět někoho při něčem nepovoleném nebo protizákonném a mít toto pozorování potvrzené.

dostat <co z koho> (násilím)

Získat násilím něco od někoho.

parádit <koho>

Parádit se znamená chovat se sebevědomě, přehnaně se chlubit a zdůrazňovat svou pozici a schopnosti.

nastěhovat <koho kam>

Přestěhovat se do jiného místa a trvale se usadit tam.

zanítit <koho>

Zanítit znamená vyvolat zánět nebo infekci v těle člověka nebo zvířete.

vzrušovat <koho>

Vzbuzovat silnou emoci v někom; stimulovat jeho city a myšlenky.

zmocňovat se <koho>

Využívat bez oprávnění právní moci nebo autority k ovládnutí a vykořisťování někoho nebo něčeho.

obsluhovat <koho>

Obsluhovat znamená poskytovat služby a pomoc člověku nebo organizaci.

točit se

Otočit se, otáčet se; pohybovat se v kruhu nebo kolem osy.

pojmenovávat <koho n. co>

Pojmenovávat je vymezovat, dávat jméno nebo označení něčemu nebo někomu.

navštívit <koho>

Navštívit znamená přijít do místa, kde se někdo nachází, a strávit tam čas.

svést <na koho> (vinu)

Svést (vinu) znamená obviňovat někoho jiného z trestného činu nebo provinění.

podrazit <koho>

Podrazit někoho znamená podvést ho s cílem získat pro sebe výhodu.

poškozovat <koho>

Poškozovat znamená ublížit jim fyzicky nebo psychicky, způsobit jim újmu nebo škodu.

osopit se <na koho>

Osopit se na někoho znamená vyjádřit silnou nelibost nebo zlobu na danou osobu.

chystat se <na koho>

Chystat se: připravit se (fyzicky nebo psychicky) na něco/někoho.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí.