Facebook

Lehce přetřít - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu lehce přetřít.

Význam: Pomalu a jemně přetřít povrch tak, aby nebylo zřetelných stop po čištění.

přidat trochu <čeho>

Přidat trochu: dát něco navíc, aby se zlepšila kvalita nebo množství.

zachytit <o co> (autem)

Zachytit auto znamená zabránit mu v odjezdu a zajistit ho, aby se nedostalo do rukou jiné osoby.

štrejchnout

Štrejchnout se používá pro vyjádření odmítnutí nebo znechucení, například pokud je něco proti vůli nebo zájmu.

Podobná synonyma

cpát <co do čeho>

Cpát znamená vhánět něco do něčeho, například vhánět jídlo do úst, vháňet něco do prostoru nebo vháňet informace do mozku.

být příčinou <čeho>

Být příčinou: stát se důvodem nebo zdrojem něčeho.

vystříhat se <čeho>

Vystříhat se znamená vyhnout se čemukoli, vyhnout se riziku nebo následkům.

rozzlobený (trochu)

Rozzlobený = naštvaný, rozčilený, zuřivý, ve vzteku.

ustoupit <od čeho>

Ustoupit znamená vzdát se čeho, opustit prostor nebo se vzdálit od něčeho.

oblékat se <do čeho>

Převléct se do daného oděvu nebo oblečení.

vzniknout <co z čeho>

Vzniknout: vyvinout se, objevit se, vytvořit se.

vycházet <z čeho>

Vycházet znamená opírat se o něco, vyplývat z něčeho nebo vyjít z něčeho.

domýšlet se <čeho>

Předvídat a dopočítat si výsledek, vyvozovat za sebou logicky navazující závěry.

strkat nos <do čeho>

Strkat nos do čehokoliv: znamená zasahovat do cizích záležitostí, zasahovat do čehokoliv nezvaně a bez souhlasu.

vyplývat <co z čeho>

Vyplývat znamená dospět k závěru či pochopit něco z určitého předpokladu či skutečnosti.

zachytit (obraz)

Zachytit znamená uložit vizuální obraz do fyzické nebo digitální podoby.

dbát <čeho n. na co>

Dbát na co znamená pečlivě sledovat a dodržovat něčí pokyny, rady nebo principy.

vyzouvat se <z čeho>

Odstranit obuv, boty, oděv nebo jinou část oděvu z těla.

odvozovat <co z čeho>

Odvozovat znamená vyvozovat, dospívat k závěru z určitých důkazů či informací.

hledět si <čeho>

Hledět si čeho: pečlivě dbát na činnosti, úsilí nebo výsledky, aby se dosáhlo požadovaného cíle.

ujmout se <čeho>

Převzít na sebe odpovědnost za něco.

vyjmout <co z čeho>

Odstranit co z čeho, odpojit co od čeho, vyjmout co z čeho.

dovtípit se <čeho>

Rozpoznat skrytý význam, přijít na to, objevit pravdu.

poznání <čeho>

Proces objevování, porozumění a učení se o daném tématu nebo jevu.

prožrat <do čeho> (díru)

Prožrat díru: prohloubit, kopat, vyhloubit nebo vyříznout otvor.

nabýt <čeho>

Získat, získat, získat právní účinky nebo vlastnictví.

vyprostit <koho z čeho>

Vyprostit znamená osvobodit někoho z něčeho, osvobodit ho z omezení, z nějakého problému či nesnází.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě; zanechat místo, vzkaz, myšlenky či činy.

cenit si <čeho>

Uvážit, ocenit a vážit si čeho/koho. Vyjádřit to nejvyšším uznáním.

uzobnout <čeho>

Uzobnout čeho znamená sníst toho či onoho, zejména rychle a větším množstvím.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se něčím zabývat, aplikovat něco do praxe.

zrazovat <koho od čeho>

Zrazovat znamená přesvědčovat někoho, aby se vyhnul či zdržel určitého jednání.

zříci se <čeho>

Odmítnout či se vzdát něčeho; odmítnout/opustit právo nebo nárok.

přidat

Přidat znamená připojit, přičlenit nebo přispět něčím novým, aby se zvýšila hodnota nebo objem.