Facebook

Historie - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu historie.

Význam: Historie je studium minulosti, zachycování a vyprávění událostí, kultur a trendů.

dějepis

Dějepis je věda zabývající se minulostí lidstva, studiem jeho událostí, kultur a společností.

dějiny

Dějiny jsou zaznamenané události, které se vyvíjely v čase, a jsou interpretovány a předávány z generace na generaci.

obor (historie)

Obor je termín pro oblast studia nebo výzkumu, obvykle s vazbou na akademické obory.

vypravování

Vypravování je proces vyprávění nebo popisování příběhů nebo událostí, které se staly nebo se mohou stát.

historka

Historka je krátký zábavný příběh, který se obvykle vypráví s cílem pobavit a zaujmout posluchače.

příběh

Příběh je fiktivní či skutečná vyprávěná zápletka, která má za účel sdělit nějakou myšlenku nebo poselství.

osudy (životní)

Osud je životní příběh, který je předurčen našimi činy, okolnostmi a štěstím.

události

Události jsou jevy nebo situace, které mají dopad na lidi, organizace nebo společnost jako celek.

věc

Věc je fyzická nebo abstraktní entita, která má vlastnosti, schopnosti nebo charakteristiky, které ji odlišují od ostatních.

záležitost

Záležitost je událost, situace nebo problém, který vyžaduje pozornost, zkoumání nebo rozhodnutí.

Podobná synonyma

prostředí (životní)

Prostředí je okolní prostředí, ve kterém člověk žije; zahrnuje fyzické, sociální, ekonomické a kulturní faktory.

glosovat (události)

Glosovat znamená analyzovat, komentovat a zhodnocovat události nebo názory.

vyvíjet se (události)

Postupný vývoj událostí, proces změny a zlepšování.

obor

Obor je oblast znalostí či dovedností, kterou se člověk zabývá, kterou studuje nebo v ní pracuje.

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.

souběh událostí

Souběh událostí je současné, nebo téměř současné, nastávání několika věcí.

student (historie)

Student je osoba, která se věnuje studiu v rámci vzdělávacího systému. Tento pojem byl používán poprvé ve starověkém Řecku a později ve středověké Evropě.

historie

Historie je věda o minulosti lidstva, která se zabývá významnými událostmi a jejich dopadem na společnost.

dějiny umění

Dějiny umění jsou věda zabývající se vývojem a vzájemnou souvislostí uměleckých děl a směrů.

cesta (životní)

Cesta života je příležitost, kterou máme, abychom se naučili, růst, dosáhnout našich cílů a naplnit naše sny.

společenský (obor)

Společenský obor se zabývá studiem sociálních a kulturních vztahů, jakými lidé mezi sebou komunikují a jak se sdružují.

lékařství (obor)

Lékařství je vědní obor se zaměřením na diagnostiku, léčbu a prevenci nemocí a zdravotních stavů.

obor (studia)

Obor je souhrn vybraných studijních předmětů, které pomáhají studentům získat znalosti a dovednosti v určité oblasti.

obor (činnosti)

Obor je specifická oblast činnosti, která je charakterizována určitým množstvím odborných znalostí a dovedností.

obor působnosti

Obor působnosti je oblast činností, ve které se někdo specializuje nebo se mu věnuje.

obšírný (vypravování)

Obšírný znamená podrobný a rozsáhlý, často se používá pro vyprávění s důkladnou zmínkou o všech detailech.

dráha (životní)

Dráha je obecný termín pro cestu, kterou člověk prochází během života. Zahrnuje všechny kroky, které člověk učiní, aby dosáhl svých cílů a které ho přivedou na cílovou stanici.

učitel (historie)

Učitel je osoba, která od pradávna šíří znalosti a vědomosti. Mají za úkol předávat své studenty poznání a vychovávat je k tomu, aby byli schopni samostatně myslet a jednat.

příběh (životní)

Příběh je souhrn zkušeností a událostí, které formují život člověka.

sled (událostí)

Sled je pořadí událostí, které se staly nebo mají nastat.