Facebook

Vpravit se <do čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu vpravit se <do čeho>.

Význam: Vpravit se: dostat se dovnitř, začlenit se.

proniknout <kam>

Proniknout znamená projít nebo projít skrz něco; dosáhnout až do jádra, nebo do nejhlubších podrobností čehokoli.

dostat se <kam>

Dostat se kam: dosáhnout cíle, dobrat se někam, dorazit, dospět do určitého bodu.

pochopit <co>

Pochopit: porozumět, uvědomit si, objasnit si.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit myšlenku, smysl nebo význam toho, co se říká nebo co se děje.

Podobná synonyma

mít vztah <k čemu>

Mít vztah k něčemu znamená být propojený s něčím, být spojený s něčím prostřednictvím citů, přátelství, vzájemného respektu nebo lásky.

korespondovat <čemu>

Korespondovat = psát dopisy nebo jiné dokumenty, sdílet myšlenky a zkušenosti, komunikovat.

vyhýbat se <komu n. čemu>

Vyhýbat se je vyhnout se člověku nebo čemu, aby se vyhnul dané situaci.

věnovat se <čemu>

Věnovat se znamená intenzivně se zaměřit na něco, trávit čas činností či myšlenek k danému tématu.

dospět <k čemu>

Dospět: dosáhnout dostatečného věku nebo vývojové úrovně.

donutit <koho k čemu>

Donutit: násilím, vynucením nebo tlakem vyžadovat od někoho, aby učinil něco, co nechce.

oddat se <čemu>

Oddat se čemukoli: věnovat se tomu s plným srdcem, úsilím a oddaností.

vévodit <čemu>

Vévodit znamená být vedoucí, vést nebo vládnout nad něčím.

dostat pryč

Odejít, odjet, být odstraněn nebo přemístěn; používá se pro vyjádření opuštění místa nebo situace.

odporovat <čemu>

Odporovat znamená vyjadřovat nesouhlas či nesouhlasné stanovisko k něčemu.

naslouchat <čemu>

Vnímat, poslouchat a porozumět tomu, co druhý říká, a reagovat na to.

pobízet <koho k čemu>

Pobízet znamená vyzývat k činu, aby se někdo snažil k dosažení určitého cíle.

dostat se na hladinu

Dostat se na hladinu znamená dosáhnout určité úrovně úspěchu nebo stability.

dostat (peníze)

Dostat znamená získat, obdržet, obstarat si či získat peníze.

přizpůsobit se <čemu>

Adaptovat se k situaci; přizpůsobit se podmínkám.

proniknout <do čeho>

Proniknout: projít nebo se dostat dovnitř, dovnitř prozkoumat.

položit <co k čemu>

Položit znamená umístit nebo dát něco na jiné místo, nebo na druhou stranu.

přivést <k čemu>

Přivést: přenést někoho nebo něco na určené místo.

porozumět si

Porozumět si znamená vzájemně a jasně pochopit, co druhá osoba říká nebo myslí.

dostat se

Dostat se: dosáhnout určitého cíle, cíle, stavu nebo místa; dosáhnout úspěchu; dosáhnout nečeho.

dostat (dopis)

Dostat = obdržet, přijmout (např. dopis).

dostat <koho>

Dostat: přijmout, obdržet; získat nebo obdržet (něco) od někoho jiného.

vybídnout <koho k čemu>

Pozvat, aby se daná osoba zapojila do něčeho, co jí je nabídnuto.

vzdorovat <čemu>

Vzdorovat znamená odolávat čemukoli, čemu se snažíte čelit, být odolný a nedávat se.

tíhnutí <k čemu>

Tíhnutí je přirozená fyzikální síla, která způsobuje, že tělesa přitahují jeden druhého.

porozumět

Porozumět znamená pochopit, co druhý člověk myslí nebo míní, a vědět, jak na to reagovat.

dostat <co z koho>

Dostat: obdržet něco (zboží, peníze, informace apod.) od někoho.

čelit <čemu>

Čelit: postavit se čelem k něčemu, činit nebo zažívat něco těžkého, přijmout čelit odpovědnost za něco.