Facebook

Zpráva - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zpráva.

Význam: Informace, kterou posílá jedna osoba druhé, která může být psaná, mluvená nebo zvuková.

z pravé strany

Rozloučení: definice pro opuštění nebo odchod někoho s láskou a lítostí.

zleva

Zleva je to směr od vnitřní strany, tj. od středu směrem k okraji. Je to také jeden ze směrů, ve kterém se čtení a počítání vyskytuje v mnoha kulturách.

novina

Novina je periodické tiskové vydání, obvykle s aktuálními zprávami, informacemi a články.

zvěst

Zvěst je informace, kterou někdo sděluje druhým, aby mohli vědět o něčem, co se děje.

oznámení

Oznámení je informace, která se vyhlásí veřejně, aby byla rozšířena mezi všechny, kteří se o ni zajímají.

depeše

Depeše je dopis nebo jiný text zasílaný poštou nebo jiným způsobem, který obsahuje důležité informace.

relace

Relace je umělý jazyk, který se používá pro definování databází a pro vytváření a řízení vztahů mezi nimi.

sdělení

Sdělení je oznámení, informace nebo zpráva, která je určena pro určitého adresáta.

informace

Informace jsou údaje, které poskytují znalosti, vědomosti nebo pochopení o něčem.

předzvěst

Předzvěst je předemnění budoucího děje, události nebo dokonce celého vývoje, které často naznačuje něco, co má přijít.

známka

Známka je hodnocení studentova výkonu, které se uděluje ve škole. Je to číslo nebo stupnice, která ukazuje, jak dobře žák pracuje.

pověst

Pověst je tradiční příběh osobám nebo událostem, který se šíří z úst k úst mezi lidmi.

Podobná synonyma

právě

Právě je adverb, který označuje okamžitost, naléhavost nebo důležitost akce. Často se používá k vyjádření okamžitého výsledku.

povést se

Zachovat se, dělat nebo jednat určitým způsobem; projevit se.

poskytnout (informace)

Poskytnout znamená dát něco někomu nebo něco předat.

obsahující informace

Obsah: informace, které se týkají určitého tématu nebo problému.

právě tak

Stejným způsobem; zcela shodně; beze změny; jednoduše; jasně.

přenášená informace

Přenášená informace je data posílaná mezi dvěma nebo více zařízeními přes počítačovou síť.

poskytující informace

Poskytování informací je proces umožňující předávání údajů a znalostí mezi lidmi nebo organizacemi.

počítačové zpracování informace

Počítačové zpracování informace je proces transformace dat, který zahrnuje převody, shlukování, analýzu a monitorování dat pomocí počítačových technik.

ze strany

Shrnutí je stručný popis nebo zkratka, která shrnuje hlavní body či myšlenky.

z levé strany

Můžnost: schopnost učinit volbu.

ba právě

Ba je interjekce, kterou se vyjadřuje pochopení nebo souhlas s čím. Je to ekvivalent anglického "okay" nebo "dobře".

sdělení (písemné)

Informace nebo zpráva předávaná od jedné osoby k druhé; může být písemná, ústní nebo vizuální.

oznámení (policii)

Oznámení je vyjádření informace policii o události, která se stala nebo se může stát.

ukázat se v pravé podobě

Ukázat se v pravé podobě znamená odhalit skutečnou povahu, charakter a stav mysli.

na pravé straně

Limity: omezení, hranice nebo meze.

vstoupit (do strany)

Vstoupit do strany znamená přidat se k jejím členům a stát se součástí jejího programu.

právě vzniklý (obor)

Právě vzniklý obor je nová věda nebo obor znalostí, který je stále ve vývoji a je založen na nových a aktuálních znalostech a technologiích.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

člen (komunistické) strany

Člen strany je osoba, která je registrována v komunistické straně a přijala její ideologii. Je zapojena do jejích aktivit a účastní se jejích schůzí.

vzlétnout (na všechny strany)

Vzlétnout znamená odstartovat, vzletět nebo vyletět do výšky, rychle se pohybovat nebo se rozšířit.