Facebook

Zpráva - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zpráva.

Význam: Informace, kterou posílá jedna osoba druhé, která může být psaná, mluvená nebo zvuková.

z pravé strany

Rozloučení: definice pro opuštění nebo odchod někoho s láskou a lítostí.

zleva

Zleva je to směr od vnitřní strany, tj. od středu směrem k okraji. Je to také jeden ze směrů, ve kterém se čtení a počítání vyskytuje v mnoha kulturách.

novina

Novina je periodické tiskové vydání, obvykle s aktuálními zprávami, informacemi a články.

zvěst

Zvěst je informace, kterou někdo sděluje druhým, aby mohli vědět o něčem, co se děje.

oznámení

Oznámení je informace, která se vyhlásí veřejně, aby byla rozšířena mezi všechny, kteří se o ni zajímají.

depeše

Depeše je dopis nebo jiný text zasílaný poštou nebo jiným způsobem, který obsahuje důležité informace.

relace

Relace je umělý jazyk, který se používá pro definování databází a pro vytváření a řízení vztahů mezi nimi.

sdělení

Sdělení je oznámení, informace nebo zpráva, která je určena pro určitého adresáta.

informace

Informace jsou údaje, které poskytují znalosti, vědomosti nebo pochopení o něčem.

předzvěst

Předzvěst je předemnění budoucího děje, události nebo dokonce celého vývoje, které často naznačuje něco, co má přijít.

známka

Známka je hodnocení studentova výkonu, které se uděluje ve škole. Je to číslo nebo stupnice, která ukazuje, jak dobře žák pracuje.

pověst

Pověst je tradiční příběh osobám nebo událostem, který se šíří z úst k úst mezi lidmi.

Podobná synonyma

vzlétnout (na všechny strany)

Vzlétnout je pohyb, kdy se těleso vyšplhá do vzduchu. Symbolizuje odvahu a odhodlání.

počítačové zpracování informace

Počítačové zpracování informace je proces transformace dat, který zahrnuje převody, shlukování, analýzu a monitorování dat pomocí počítačových technik.

ba právě

Ba je slovanské slovo, které se používá jako pozdrav nebo závěrečná část věty pro vyjádření souhlasu, shody nebo pochopení.

vstoupit (do strany)

Vstoupit do strany znamená přidat se k jejím členům a stát se součástí jejího programu.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

pohled ze strany

Pohled ze strany je vyjádření konkrétního názoru na určitou situaci nebo jev z vnějšího hlediska.

povést se

Povést se znamená chovat se nezřízeně a bez ohledu na okolí.

přenášená informace

Přenášená informace je data posílaná mezi dvěma nebo více zařízeními přes počítačovou síť.

na pravé straně

Inkluze: myšlenka, že všichni mají právo na stejnou úroveň vzdělávání a dostupnosti služeb.

poskytující informace

Poskytování informací je proces umožňující předávání údajů a znalostí mezi lidmi nebo organizacemi.

poskytnout (informace)

Poskytnout znamená dát něco někomu nebo něco předat.

určit (světové strany)

Určit znamená přesně stanovit, identifikovat nebo vymezit hranice nebo charakteristiky.

právě

Právě: adverb, nyní, teď, v tuto chvíli, okamžitě.

ze strany

Shrnutí je stručný popis nebo zkratka, která shrnuje hlavní body či myšlenky.

právě tak

Právě tak: stejně; jednoduše; rovnocenně; rovnoprávně; spravedlivě.

písemné sdělení (diplomatické)

Písemné sdělení je oficiální dokument, který používají diplomacie k vyjádření názoru, k uzavření dohod nebo k odeslání politického poselství.

nečlen (strany)

Nečlenem je osoba, která je součástí nějakého spolku, ale nemá oficiální členství ve skupině.

předsednictvo (strany)

Předsednictvo (strany) je orgán strany, který má na starost vedení strany, její program a politiku.

oznámení (policii)

Oznámení je vyjádření informace policii o události, která se stala nebo se může stát.

získávat informace

Získávání informací je proces sbírání dat a informací, které jsou potřebné k dosažení specifického cíle.