Facebook

Známka - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu známka.

Význam: Známka je hodnocení studentova výkonu, které se uděluje ve škole. Je to číslo nebo stupnice, která ukazuje, jak dobře žák pracuje.

znamení

Znamení je symbol nebo signál, který má význam nebo informaci, týkající se situace, události nebo osoby.

značka

Značka je symbol, obrázek nebo jiný znak, který je spojený s konkrétním produktem, značkou, firemním logem, nebo jiným zdůrazněním.

stopa

Stopa je vždycky známka něčí přítomnosti nebo činnosti; může být odkazem, důkazem, stopou, stopou.

pozůstatek

Pozůstatek je zbytky, které zůstaly po něčem, co již neexistuje, jako jsou například historické památky, staré budovy či nálezy.

svědectví

Svědectví je sdělení o něčem, co se stalo, často slouží jako důkaz nebo posvěcení.

zvěst

Zvěst je poselství nebo zpráva, která je posílána z jednoho místa na druhé.

předzvěst

Předzvěst je znamení, které naznačuje, že něco se bude dít nebo je již v pohybu.

nálepka

Nálepka je adresovatelný obalový materiál, který se používá pro identifikaci, dekoraci, informování nebo reklamu.

kolek

Kolek je sbírka různých předmětů, ulpěných kolem jednoho tématu. Může být založena pro sběratelské účely, jako je sbírání mincí, nebo může být užitečná, jako je sbírání lékařských nástrojů.

hodnocení

Hodnocení je proces posuzování nebo vyhodnocování kvality, úspěšnosti nebo důležitosti čehokoliv.

stupeň

Stupeň je stupňovité schodiště, které slouží k pohybu mezi různými úrovněmi. Lidé obvykle používají stupně k pohybu do vyšší nebo nižší úrovně ve výškách nebo hloubce.

zpráva

Informace, kterou posílá jedna osoba druhé, která může být psaná, mluvená nebo zvuková.

sdělení

Informace, která se předává od jednoho člověka nebo skupiny lidí k druhému nebo jiné skupině.

novina

Novina je tiskovinou, která informuje o aktuálních událostech.

pověst

Pověst je tradiční příběh osobám nebo událostem, který se šíří z úst k úst mezi lidmi.

Podobná synonyma

svědectví (názorné)

Svědectví je osobní zkušenost, která se týká nějaké události nebo skutečnosti.

sdělení (písemné)

Informace nebo zpráva předávaná od jedné osoby k druhé; může být písemná, ústní nebo vizuální.

zpráva (vymyšlená)

Zpráva je sdělení, informace nebo oznámení, které je určeno k přenosu mezi lidmi.

vydávat svědectví

Vyprávění osobních zkušeností nebo svědectví o čemkoli, co se stalo.

rozšířit se (zpráva)

Rozšířit se znamená postupně vytvářet větší počet výsledků, produktů nebo činností.

znamení (poznávací)

Znamení je symbol, znak nebo zobrazení určené k zobrazení, identifikaci nebo jako znamení poznávací.

první stupeň (klasifikace)

První stupeň je nejnižší úroveň klasifikace, která se obvykle vztahuje k základním nebo elementárním konceptům.

povést se

Povést se znamená jednat nebo jednat neodpovědně, nebo jednat nezodpovědně.

katalektický (stopa)

Katalektický je označení pro chemickou reakci, která je uspíšená přítomností katalizátoru, což je látka, která se podílí na reakci, ale sama se nezmění.

znamení <čeho>

Znamení je symbol, který má nějaký specifický význam. Obvykle se vztahuje k nějakému náboženství, kultuře nebo události.

vpálit (znamení)

Vpálit znamení znamená zanechat trvalou nebo dočasnou stopu, např. vytvořit vyrytím nebo použít tavnou pistoli.

jméno-znamení

Jméno-znamení je symbolický obraz nebo slovo, které se používá k identifikaci nebo reprezentaci osoby, značky nebo instituce.

rychlostní stupeň

Rychlostní stupeň je měřítko pro vyjádření rychlosti, které se používá pro různé druhy dopravy.

znamení (vypálené)

Symbolický obraz, který má vyjádřit nebo znázornit myšlenku, představu nebo vzkaz.

krátká zpráva (v novinách)

Krátká zpráva je jednorádkový text s maximálně 120 znaky, který shrnuje informace nebo události.

značka (knihovní)

Značka je kombinace čísel a písmen, kterou knihovny používají pro identifikaci čtenářů a pro katalogizaci knih.

stupeň jistoty soudu

Stupeň jistoty soudu je míra jistoty, s jakou soud výsledek spravedlivého procesu přijímá.

šířit se rychle (zpráva)

Rychle se šířící zpráva.

stopa (vozu)

Stopa je odstup mezi kolejnicemi, který určuje šířku vozu.

zpráva (ústní)

Zpráva je sdělení, které někdo přednese ústy, aby sdělil informace nebo nějakou myšlenku.

zpráva (písemná)

Zpráva je sdělení obsahující informace nebo poselství, které je zaslané od jedné osoby nebo skupiny k druhé.

svědectví <o čem>

Svědectví je osobní vyjádření skutečnosti nebo události, které může být využito pro posouzení faktů.