Facebook

Známka - synonyma

Celkem nalezeno 15 synonym ke slovu známka.

Význam: Známka je hodnocení studentova výkonu, které se uděluje ve škole. Je to číslo nebo stupnice, která ukazuje, jak dobře žák pracuje.

znamení

Znamení je symbol nebo signál, který má význam nebo informaci, týkající se situace, události nebo osoby.

značka

Značka je symbol, obrázek nebo jiný znak, který je spojený s konkrétním produktem, značkou, firemním logem, nebo jiným zdůrazněním.

stopa

Stopa je vždycky známka něčí přítomnosti nebo činnosti; může být odkazem, důkazem, stopou, stopou.

pozůstatek

Pozůstatek je zbytky, které zůstaly po něčem, co již neexistuje, jako jsou například historické památky, staré budovy či nálezy.

svědectví

Svědectví je sdělení o něčem, co se stalo, často slouží jako důkaz nebo posvěcení.

zvěst

Zvěst je poselství nebo zpráva, která je posílána z jednoho místa na druhé.

předzvěst

Předzvěst je znamení, které naznačuje, že něco se bude dít nebo je již v pohybu.

nálepka

Nálepka je adresovatelný obalový materiál, který se používá pro identifikaci, dekoraci, informování nebo reklamu.

kolek

Kolek je sbírka různých předmětů, ulpěných kolem jednoho tématu. Může být založena pro sběratelské účely, jako je sbírání mincí, nebo může být užitečná, jako je sbírání lékařských nástrojů.

hodnocení

Hodnocení je proces posuzování nebo vyhodnocování kvality, úspěšnosti nebo důležitosti čehokoliv.

stupeň

Stupeň je stupňovité schodiště, které slouží k pohybu mezi různými úrovněmi. Lidé obvykle používají stupně k pohybu do vyšší nebo nižší úrovně ve výškách nebo hloubce.

zpráva

Informace, kterou posílá jedna osoba druhé, která může být psaná, mluvená nebo zvuková.

sdělení

Informace, která se předává od jednoho člověka nebo skupiny lidí k druhému nebo jiné skupině.

novina

Novina je tiskovinou, která informuje o aktuálních událostech.

pověst

Pověst je tradiční příběh osobám nebo událostem, který se šíří z úst k úst mezi lidmi.

Podobná synonyma

značka (knihovní)

Značka je kombinace čísel a písmen, kterou knihovny používají pro identifikaci čtenářů a pro katalogizaci knih.

stopa (po ranách)

Stopa je většinou známka poškození nebo použití, která zůstává po něčem, co bylo odstraněno nebo zmizelo.

zpráva (písemná)

Zpráva je sdělení obsahující informace nebo poselství, které je zaslané od jedné osoby nebo skupiny k druhé.

stupeň rychlosti

Stupeň rychlosti je míra, jakou se něco pohybuje, vyjadřuje se obvykle v jednotkách událostí za jednotku času.

stupeň jistoty soudu

Stupeň jistoty soudu je míra jistoty, s jakou soud výsledek spravedlivého procesu přijímá.

povést se

Povést se: jednat, chovat se; být úspěšný, dosáhnout úspěchu.

krátká zpráva (v novinách)

Krátká zpráva je jednorádkový text s maximálně 120 znaky, který shrnuje informace nebo události.

stopa <po čem>

Stopa je ve fyzice často používaný výraz pro výsledek pozorování, například záznam, který zůstává po činnosti či pohybu částice.

svědectví (názorné)

Svědectví je osobní zkušenost, která se týká nějaké události nebo skutečnosti.

jméno-znamení

Jméno-znamení je symbolický obraz nebo slovo, které se používá k identifikaci nebo reprezentaci osoby, značky nebo instituce.

zpráva (ústní)

Zpráva je sdělení, které někdo přednese ústy, aby sdělil informace nebo nějakou myšlenku.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

písemné sdělení (diplomatické)

Písemné sdělení je oficiální dokument, který používají diplomacie k vyjádření názoru, k uzavření dohod nebo k odeslání politického poselství.

rozšířit se (zpráva)

Rozšířit se znamená expandovat, šířit se, šířit se do většího prostoru.

značka (tajná)

Značka (tajná) je heslo nebo symbol, který slouží jako identifikační znamení nebo odlišení jedné osoby, skupiny nebo věci od ostatních.

první stupeň (klasifikace)

První stupeň je nejnižší úroveň klasifikace, která se obvykle vztahuje k základním nebo elementárním konceptům.

první stupeň

První stupeň je nejnižší úroveň v systému vzdělávání, která se obvykle týká základního vzdělávání.

klasifikační stupeň

Klasifikační stupeň je určení úrovně odpovídající stanoveným kritériím, které odráží hodnotu nebo úroveň čehokoliv.

svědectví <o čem>

Svědectví je osobní vyjádření skutečnosti nebo události, které může být využito pro posouzení faktů.

znamení <čeho>

Znamení je symbol, který má nějaký specifický význam. Obvykle se vztahuje k nějakému náboženství, kultuře nebo události.

znamení (poznávací)

Znamení je symbol, znak nebo zobrazení určené k zobrazení, identifikaci nebo jako znamení poznávací.

sdělení (písemné)

Informace nebo zpráva předávaná od jedné osoby k druhé; může být písemná, ústní nebo vizuální.

katalektický (stopa)

Katalektický je označení pro chemickou reakci, která je uspíšená přítomností katalizátoru, což je látka, která se podílí na reakci, ale sama se nezmění.

dávat znamení

Dávat znamení znamená projevovat svůj zájem, potvrzovat svou přítomnost a ukazovat, že jste ochotní poskytnout pomoc.

stupeň (vývoje)

Stupeň je fáze vývoje nebo progresu něčeho, která je oddělena od jiných fází.