Facebook

Novina - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu novina.

Význam: Novina je tiskovinou, která informuje o aktuálních událostech.

zpráva

Zpráva je informace nebo sdělení, které je přenášeno mezi lidmi.

sdělení

Sdělení je informace nebo poselství, které je vyřčeno, napsáno nebo komunikováno.

informace

Informace jsou data, která slouží k pochopení skutečnosti nebo k vytvoření nového poznání.

předzvěst

Předzvěst je předemnění budoucího děje, události nebo dokonce celého vývoje, které často naznačuje něco, co má přijít.

známka

Známka je hodnocení studentova výkonu, které se uděluje ve škole. Je to číslo nebo stupnice, která ukazuje, jak dobře žák pracuje.

pověst

Pověst je tradiční příběh osobám nebo událostem, který se šíří z úst k úst mezi lidmi.

Podobná synonyma

informace (nesprávná)

Informace je data, která nám poskytuje potřebné údaje a poznatky pro lepší rozhodnutí.

zpráva (oficiální)

Zpráva je oficiální sdělení nebo informace poslaná z jedné osoby nebo organizace druhé.

počítačové zpracování informace

Počítačové zpracování informace je proces transformace dat, který zahrnuje převody, shlukování, analýzu a monitorování dat pomocí počítačových technik.

povést se

Povést se znamená jednat nebo jednat neodpovědně, nebo jednat nezodpovědně.

poskytující informace

Poskytování informací je proces umožňující předávání údajů a znalostí mezi lidmi nebo organizacemi.

první známka

První známka je obecný výraz pro nejprve zaznamenanou a nejstarší formu právní kontrakce. Označuje první doklad o uzavření kontraktu, smlouvy či jiné právní dohody.

zpráva (vymyšlená)

Zpráva je sdělení, informace nebo oznámení, které je určeno k přenosu mezi lidmi.

písemné sdělení (diplomatické)

Písemné sdělení je oficiální dokument, který používají diplomacie k vyjádření názoru, k uzavření dohod nebo k odeslání politického poselství.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

rozšířit se (zpráva)

Rozšířit se znamená expandovat, šířit se, šířit se do většího prostoru.

zpráva (písemná)

Zpráva je sdělení obsahující informace nebo poselství, které je zaslané od jedné osoby nebo skupiny k druhé.

zatajit (informace)

Zatajit znamená skrýt informace, neodhalit je a uchovat je v tajemství.

přenášená informace

Přenášená informace je data posílaná mezi dvěma nebo více zařízeními přes počítačovou síť.

obsahující informace

Obsah: informace, které se týkají určitého tématu nebo problému.

zpráva (ústní)

Zpráva je sdělení, které někdo přednese ústy, aby sdělil informace nebo nějakou myšlenku.

krátká zpráva (v novinách)

Krátká zpráva je jednorádkový text s maximálně 120 znaky, který shrnuje informace nebo události.

sdělení (písemné)

Informace nebo zpráva předávaná od jedné osoby k druhé; může být písemná, ústní nebo vizuální.

podávat informace

Poskytovat podrobnosti o něčem nebo někom.

získávat informace

Získávání informací je proces sbírání dat a informací, které jsou potřebné k dosažení specifického cíle.