Facebook

Novina - synonyma

Celkem nalezeno 6 synonym ke slovu novina.

Význam: Novina je tiskovinou, která informuje o aktuálních událostech.

zpráva

Zpráva je informace nebo sdělení, které je přenášeno mezi lidmi.

sdělení

Sdělení je informace nebo poselství, které je vyřčeno, napsáno nebo komunikováno.

informace

Informace jsou data, která slouží k pochopení skutečnosti nebo k vytvoření nového poznání.

předzvěst

Předzvěst je předemnění budoucího děje, události nebo dokonce celého vývoje, které často naznačuje něco, co má přijít.

známka

Známka je hodnocení studentova výkonu, které se uděluje ve škole. Je to číslo nebo stupnice, která ukazuje, jak dobře žák pracuje.

pověst

Pověst je tradiční příběh osobám nebo událostem, který se šíří z úst k úst mezi lidmi.

Podobná synonyma

podávat informace

Poskytovat podrobnosti o něčem nebo někom.

krátká zpráva (v novinách)

Krátká zpráva je jednorádkový text s maximálně 120 znaky, který shrnuje informace nebo události.

rozšířit se (zpráva)

Rozšířit se znamená expandovat, šířit se, šířit se do většího prostoru.

poskytnout (informace)

Poskytnout znamená dát něco někomu nebo něco předat.

počítačové zpracování informace

Počítačové zpracování informace je proces transformace dat, který zahrnuje převody, shlukování, analýzu a monitorování dat pomocí počítačových technik.

sdělení (písemné)

Informace nebo zpráva předávaná od jedné osoby k druhé; může být písemná, ústní nebo vizuální.

zpráva (písemná)

Zpráva je sdělení obsahující informace nebo poselství, které je zaslané od jedné osoby nebo skupiny k druhé.

poskytující informace

Poskytování informací je proces umožňující předávání údajů a znalostí mezi lidmi nebo organizacemi.

povést se

Zachovat se, dělat nebo jednat určitým způsobem; projevit se.

zatajit (informace)

Zatajit znamená skrýt informace, neodhalit je a uchovat je v tajemství.

přenášená informace

Přenášená informace je data posílaná mezi dvěma nebo více zařízeními přes počítačovou síť.

zpráva (oficiální)

Zpráva je oficiální sdělení nebo informace poslaná z jedné osoby nebo organizace druhé.

šířit se rychle (zpráva)

Rychle se šířící zpráva.

zpráva (ústní)

Zpráva je sdělení, které někdo přednese ústy, aby sdělil informace nebo nějakou myšlenku.

získávat informace

Získávání informací je proces sbírání dat a informací, které jsou potřebné k dosažení specifického cíle.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

informace (nesprávná)

Informace je data, která je zpracovávána a předávána, aby poskytla znalosti a pochopení.

písemné sdělení (diplomatické)

Písemné sdělení je oficiální dokument, který používají diplomacie k vyjádření názoru, k uzavření dohod nebo k odeslání politického poselství.

zpráva (vymyšlená)

Zpráva je sdělení, informace nebo oznámení, které je určeno k přenosu mezi lidmi.

obsahující informace

Obsah: informace, které se týkají určitého tématu nebo problému.