Facebook

Sdělení - synonyma

Celkem nalezeno 7 synonym ke slovu sdělení.

Význam: Informace, která se předává od jednoho člověka nebo skupiny lidí k druhému nebo jiné skupině.

oznámení

Oznámení je sdělení nebo informace, které se zveřejní, aby bylo známo všem.

zpráva

Zpráva je informace, kterou někdo posílá jiné osobě nebo skupině.

informace

Informace jsou data nebo fakta, která jsou poskytována k poskytnutí znalostí nebo pochopení.

novina

Novina je tiskovinou, která informuje o aktuálních událostech.

předzvěst

Předzvěst je předemnění budoucího děje, události nebo dokonce celého vývoje, které často naznačuje něco, co má přijít.

známka

Známka je hodnocení studentova výkonu, které se uděluje ve škole. Je to číslo nebo stupnice, která ukazuje, jak dobře žák pracuje.

pověst

Pověst je tradiční příběh osobám nebo událostem, který se šíří z úst k úst mezi lidmi.

Podobná synonyma

poskytující informace

Poskytování informací je proces umožňující předávání údajů a znalostí mezi lidmi nebo organizacemi.

informace (nesprávná)

Informace je data, která je zpracovávána a předávána, aby poskytla znalosti a pochopení.

povést se

Povést se znamená jednat nebo jednat neodpovědně, nebo jednat nezodpovědně.

zpráva (oficiální)

Zpráva je oficiální sdělení nebo informace poslaná z jedné osoby nebo organizace druhé.

pověsit (oznámení)

Pověsit znamená umístit něco na stěnu nebo na jinou vzdálenou plochu a nechat to viset tam.

počítačové zpracování informace

Počítačové zpracování informace je proces transformace dat, který zahrnuje převody, shlukování, analýzu a monitorování dat pomocí počítačových technik.

oznámení (policii)

Oznámení je vyjádření informace policii o události, která se stala nebo se může stát.

rozšířit se (zpráva)

Rozšířit se znamená postupně vytvářet větší počet výsledků, produktů nebo činností.

krátká zpráva (v novinách)

Krátká zpráva je jednorádkový text s maximálně 120 znaky, který shrnuje informace nebo události.

podávat informace

Poskytovat podrobnosti o něčem nebo někom.

obsahující informace

Obsah: informace, které se týkají určitého tématu nebo problému.

šířit se rychle (zpráva)

Rychle se šířící zpráva.

zatajit (informace)

Zatajit znamená skrýt informace, neodhalit je a uchovat je v tajemství.

poskytnout (informace)

Poskytnout znamená dát něco někomu nebo něco předat.

přenášená informace

Přenášená informace je data posílaná mezi dvěma nebo více zařízeními přes počítačovou síť.

zpráva (písemná)

Zpráva je sdělení obsahující informace nebo poselství, které je zaslané od jedné osoby nebo skupiny k druhé.

zpráva (vymyšlená)

Zpráva je sdělení, informace nebo oznámení, které je určeno k přenosu mezi lidmi.

získávat informace

Získávání informací je proces sbírání dat a informací, které jsou potřebné k dosažení specifického cíle.

zpráva (ústní)

Zpráva je sdělení, které někdo přednese ústy, aby sdělil informace nebo nějakou myšlenku.

první známka

První známka je obecný výraz pro nejprve zaznamenanou a nejstarší formu právní kontrakce. Označuje první doklad o uzavření kontraktu, smlouvy či jiné právní dohody.