Facebook

Zásada - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu zásada.

Význam: Zásada je princip nebo ideál, který je přijímán jako základní standard pro rozhodování nebo akce. Často se používá ve společenských a politických kontextech.

základ

ní informace Význam slova je informace, která je základním kamenem pro další poznání. Je to základní fakt nebo informace, která je potřebná k tomu, abychom pochopili nebo vyřešili problém.

základna

Základna je základním kamenem, na kterém je postaveno něco většího nebo složitějšího. Může to být fyzický objekt, jako je budova nebo zařízení, stejně jako koncept nebo základní informace, jako je věd

podklad

Podklad je základní informace, datum, materiál nebo struktura, na které je postavena další práce nebo zpracování.

východisko

Východisko je bod, ve kterém se nacházíte, když začínáte nebo se vracíte k něčemu - může to být opravdové nebo představivé místo, stav nebo situace.

alkálie

Alkálie jsou látky s vysokou hladinou pH, což znamená, že jsou silně alkalické. Na rozdíl od kyselin, které mají nízkou hladinou pH, jsou alkálie schopné neutralizovat kyselinu. Jsou také dobře rozpus

princip

Princip je základní právní, morální nebo vědecký zákon, zásada nebo myšlenka.

podstata

Podstata je základní a nejdůležitější část něčeho, jeho hlavní myšlenka či princip.

směrnice

Směrnice jsou pokyny nebo pravidla, která jsou povinná pro dodržování.

devíza

Devíza je měna nebo jiný finanční prostředek, který je uznáván jako platidlo mezi státy.

heslo

Heslo je slovo nebo věta používaná jako jedinečné a osobní identifikátor pro přístup k ochranným systémům.

přesvědčení

Přesvědčení je uvědomělá, trvalá a silná víra v něco, čím se člověk řídí.

báze

Báze je základní datová struktura, která slouží k uložení a organizaci informací, například pro počítačové databáze.

Podobná synonyma

líbivé heslo

Líbivé heslo je krátký zvukový nebo vizuální motiv, který je jednoduše zapamatovatelný a je používán jako identifikátor nebo jméno.

princip většiny

Princip je základní myšlenka nebo zásada, která se používá jako základ pro jednání nebo jednání.

heslo (slovní)

Heslo je slovo, fráze nebo sekvence znaků, která slouží jako zámek k ochraně informací.

podklad změn

Podklad je informace (zdroj) nebo materiál, na kterém se založí nebo z něhož se vychází při udělování rozhodnutí, vytváření myšlenek nebo zlepšování postupů.

hmotný základ

Hmotný základ je fyzická věc nebo zdroj, který je základem pro něco jiného, např. pro majetek, bohatství nebo kapitál.

vzít za základ

Brát za základ znamená použít něco jako základ pro budoucí úspěch či akci.

přesvědčení (pevné)

Pevné přesvědčení je pevný názor, který o něčem člověk má a je ochotný se za něj postavit.

mravní základ

Mravní základ je sada principů, které vymezují, co je správné a co není, aby se zajistilo, že se lidé chovají eticky.

podstata (věci)

Podstata je základní či nejhlubší význam nebo smysl dané věci.

dát jako základ n. podklad

Dát: poskytnout, předat; základ: základní podklad, bod od kterého se odvíjí.

podstata (člověka)

Podstata člověka je jeho jádro, jeho nejvnitřnější a základní vlastnosti, které jsou často spojeny s jeho charakterem, hodnotami a životním způsobem.

mít podklad

Mít podklad znamená mít dostatečné informace pro rozhodování nebo jednání, mít dostatek znalostí a informací.

mít jako základ

Mít jako základ znamená mít něco jako základ pro další postup nebo rozhodnutí.

opřít se (o základ)

Opřít se (o základ) znamená stát nebo sedět na pevné podpoře, aby se člověk udržel v rovnováze.

odstranit podklad n. základ

Odstranění základu znamená odstranit to, co leží pod nebo podporuje určité věci.

mít přesvědčení

Mít přesvědčení znamená věřit, že něco je správné a opírat se o to při svých jednáních.

skutková podstata

Skutková podstata je základem právního činu, který je nezbytný pro dosažení trestního práva. Označuje všechny skutečnosti, které jsou nezbytné pro možnost přiřadit daný čin k určitému činu.

pevné přesvědčení

Pevné přesvědčení je silné, trvalé uvědomění si něčeho a pevné víry v to.

princip (děje)

Princip je základní zásada nebo myšlenka, na které jsou postaveny konkrétní činy nebo rozhodnutí.

mající základ v instituci

Instituce je formální organizace nebo subjekt s pevně stanovenými pravidly, cíli a účelem.

vytvářet (heslo)

Tvořit, stvořit, vytvářet nové věci, produkty či systémy s použitím znalostí a dovedností.