Facebook

Vynikající odborník <na co> - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu vynikající odborník <na co>.

Význam: Vynikající odborník je někdo, kdo má velmi dobrou znalosti a schopnosti v určité oblasti.

soubor pravidel

Soubor pravidel je sada pravidel, která se používají k řízení chování nebo k definování systému.

soubor zásad

Soubor zásad je skupina principů, které určují chování, postupy a protokoly. Definuje pravidla pro organizace, lidi a jejich interakce.

biblické texty (kanonické)

Biblické texty (kanonické), jsou posvátné knihy Judské a křesťanské víry, vyjádřené ve Starém a Novém zákoně.

vícehlasá skladba s pozdějším nástupem

Vícehlasá skladba je skladba s více hlasovými linkami, které se někdy používají s pozdějším nástupem.

dělo

Dělo je hlavní zbraň pevností, vojsk a námořnictva. Je to dlouhé, většinou těžké a silně střílející zařízení.

borec

Borec je výraz užívaný pro označení člověka, který se prokázal být silný, statečný nebo odvážný.

chlapík

Chlapík je hovorový výraz pro muže, který je obecně vnímán jako příjemný, pozitivní a milý člověk.

hluboké (skalnaté) údolí

Hluboké údolí je hluboká, skalnatá deprese v krajině, obvykle s řekou nebo potokem protékajícím jeho středem.

Podobná synonyma

soubor květů

Soubor květů je skupina květin ve stejném stylu, které jsou použity pro vytvoření dekorace.

soubor písemností

Soubor písemností je souhrn dokumentů, které jsou spojeny s určitou událostí nebo transakcí.

údolí

Údolí je sestupná část krajiny mezi dvěma vyvýšeninami, obvykle je obklopené strmými svahy.

skladba (jazyka)

Skladba je struktura slov a vět ve větších jazykových jednotkách, jako jsou věty, odstavce nebo celé texty.

soubor

Soubor je jednotka dat v počítači, která může obsahovat text, obrázky, zvuk, programy nebo jiná data.

skladba (hudební)

Hudební skladba je souborem hudebních prvků, které se spojují do melodie, harmonie a rytmu.

šikovný chlapík

Šikovný chlapík je člověk, který se snaží a vždy dokáže něco vyřešit. Je praktický, rychlý a vždy najde řešení.

soubor tónů (stejného zabarvení)

Soubor tónů je seskupení několika tónů stejného zabarvení.

pochodová skladba

Pochodová skladba je hudba, která je zamýšlena k doprovodu vojenského pochodu a je charakterizována pravidelnou rytmickou strukturou s udržováním přísného tempa.

hudební skladba

Hudební skladba je umělecké dílo vyjadřující se prostřednictvím harmonických melodií, rytmů a dalších hudebních prvků.

soubor ministrů

Soubor ministrů je skupina vládních úředníků, která se stará o politiku a provádění vládních rozhodnutí.

soubor jevů

Soubor jevů je souhrn různých fyzických, psychických nebo sociálních jevů, které mají něco společného.

soubor (známek)

Soubor je souhrn dat, který lze uložit na pevný disk nebo na jiném médiu.

datový soubor

Datový soubor je počítačový soubor, který obsahuje informace, data nebo programy.

soubor (hornin)

Soubor hornin je skupina hornin, které mají určité vlastnosti a jsou vyplňovány v určitém prostoru.