Facebook

Nazývat jako - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu nazývat jako.

Význam: Nazývat jako je vyjádření naznačující shodu, srovnání nebo připodobnění.

určovat (viníka)

Určovat znamená odhalit nebo vybrat něco konkrétního jako příčinu nebo viníka.

stanovovat

Stanovovat znamená určovat nebo dávat jasné pokyny, jak se něco má dělat.

prohlašovat

Prohlašovat znamená vyjádřit svůj názor, stanovisko nebo názor na něco s hlasitou autoritou.

pojmenovávat (zrádce)

Pojmenovávat znamená nazývat nebo označovat něco určitým názvem nebo termínem.

vyznačovat (stezku)

Vyznačovat je označit trasu, určit směr a hranice; obvykle se používá pro označení pěší, cyklistické nebo jiné stezky.

značkovat

Označování, označovat: dávat znak, znamení, razítko nebo jiný způsob potvrzení, že je něco schváleno, přijato nebo dokončeno.

znamenat

Znamenat znamená mít význam, mít vliv nebo být považováno za něco.

denotovat

Denotovat znamená označovat nebo definovat význam pojmu nebo výrazu.

designovat

Designovat je proces tvorby vizuálního produktu, jako je například logo, webová stránka nebo produkt.

Podobná synonyma

určovat

Udělení konkrétního významu, definování; stanovit, rozhodnout, přidělit.

znamenat <co>

Znamenat: představovat, být symbolem či vyjadřovat, být závazným, mít význam, mít důsledky.

prohlašovat <co> (veřejně)

Prohlašovat = vyřčet veřejně názor či tvrzení.

vyznačovat (cestu)

Vyznačovat znamená označit, zvýraznit nebo identifikovat cestu, trasu či jiný objekt.

zrádce

Zrádce je osoba, která se zbavila své dřívější věrnosti, loajality nebo přísahy a zradila ty, které měla chránit nebo podporovat.

vyšlapat (stezku)

Vyšlapat stezku znamená chůzi po ní, aby byla zřetelná a snadno průchodná.

vyznačovat (cenu)

Vyznačovat znamená určovat, stanovit nebo označit nějakou hodnotu, částku nebo úroveň.

vyznačit (stezku)

Vyznačit znamená označit nebo zřetelně ozřejmit nějakou cestu, stezku nebo trasu.

určit (viníka)

Ustanovit viníka, zjistit, kdo je odpovědný za něco špatného nebo nezákonného.

stanovovat (předem)

Stanovovat znamená určovat předem pravidla, podmínky nebo očekávaná výsledky.

prohlašovat <koho za koho>

Prohlašovat znamená vyhlásit nebo oznámit někoho jako někoho jiného.

vyznačovat <co>

Vyznačovat = zaznamenávat, označovat, identifikovat, kreslit nebo udělovat.

stanovovat <co>

Stanovovat: ustanovit, definovat, určit.

určovat svou polohu

Určovat polohu znamená odhadovat svou pozici na základě okolních faktorů, jako je například mapa, navigace nebo vnímání.

vyznačovat

Vyznačovat znamená značit nebo označit něco zvláštním způsobem, například pomocí čar nebo značek.

určovat (předem)

Určovat znamená stanovit nebo vymezit něco předem.

určovat totožnost

Určovat tožnost znamená sestavit všechny informace spojené s osobou, aby bylo možné ji identifikovat.

vyznačovat čáry (na hřišti)

Vyznačovat čáry znamená označovat, kreslit nebo jiným způsobem značit hranice na hřišti.

určovat způsob léčení

Určovat způsob léčení: rozhodování o metodách léčby nebo terapii, které nejvíce vyhovují pacientovi.

určovat a označovat míry

Určování a označování měřítek je proces definování a identifikace měřítek pro hodnocení a porovnání.