Facebook

Vysilovat - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu vysilovat.

Význam: Vysilovat znamená dobývat únavou, vyčerpávat síly fyzickou či psychickou aktivitou.

překonávat (proud)

Překonávat proud znamená plout proti proudu, čelit odporu a překonat obtíže.

zdolávat

Překonávat překážky a dosahovat cíle; přemáhat přírodní síly nebo výzvy.

přepínat (síly)

Přepínat je proces změny mezi dvěma nebo více různými stavy. Jde o proces přepínání mezi různými sílami, například mezi napětím a proudem.

Podobná synonyma

překonávat

Překonávat znamená dosahovat lepšího výsledku než bylo dosud dosaženo; vyřešit obtížnou situaci; překonat sebe sama.

proud (vody)

Proud je tok vody, který se pohybuje v kanálu nebo ve volné přírodě.

překonávat (rekordy)

Překonávat znamená dosahovat vyšších výsledků a dosahovat lepších výkonů než bylo dříve dosaženo.

vynakládat (síly)

Vynakládat síly znamená obětovat čas, úsilí a energii pro vykonání nějaké činnosti.

ozbrojené síly KSČ

Ozbrojené síly KSČ byly sovětskou vládou schválené ozbrojené jednotky, které hlídaly a chránily Československo a jeho občany.

proud

Proud je rychlý tok tekutiny či plynu, obvykle vody nebo elektřiny.

proud (nadávek)

Proud je vulgární výraz používaný pro urážku.

vypnout (proud)

Odpojení elektrického proudu, aby se zabránilo proudění.

překonávat <koho>

Překonávat znamená dosahovat lepších výsledků než někdo jiný nebo sebe samého předtím.

přepínat

Přepínat znamená přepínat mezi různými stavy nebo mezi různými možnostmi.

elektrický proud

Elektrický proud je tok náboje skrze materiál (např. drát) při působení elektrického napětí.

zlé síly

Zlé síly jsou silou, která ve svých činech ohrožuje dobro, které je často zaměřeno na zničení, ničení a zvrhnutí lidského světa.

proud (vozidel)

Proud vozidel je termín pro souběžné pohyby vozidel ve směru pohybu nebo v opačném směru.

vynaložit (síly)

Vynaložit znamená fyzickou nebo psychickou energii použít k dosažení něčeho.

náboženský proud

Náboženský proud je směr učení v rámci jednoho náboženství, charakterizovaný určitými myšlenkami a principy.

zapojovat (proud)

Zapojovat (proud): připojit elektrický přístroj do sítě a umožnit proudový oběh.

přerušovat (proud)

Přerušit proud = zastavit proud tím, že se přeruší jeho oběh.

proud vzduchu

Proud vzduchu je obecný pojem pro proudění vzduchu, které může být vyvolané buď větrem, nebo pohybem vzduchu způsobeným jinými procesy.

rozmístit (síly)

Rozmístit znamená rozdělit a rozložit silné síly po širší oblasti.

přenos hnací síly

Přenos hnací síly je proces, při kterém je energie přenášena z motoru na pohyblivé části, aby poháněly stroj.