Facebook

Vyjádřit - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu vyjádřit.

Význam: Vyjádřit je vyjádřit svůj názor, postoj, myšlenky nebo emoce slovy nebo jinou formou vyjádření.

zasáhnout (neštěstí)

Zasáhnout znamená přijít na pomoc nebo zasáhnout ve chvíli neštěstí.

potkat

Potkat znamená setkat se náhodou s někým nebo s něčím.

stihnout

Stihnout znamená dosáhnout nebo dokončit něco v daném čase.

potrefit

Potrefit znamená zasáhnout něco trefně, mít šťastnou shodu okolností, náhodu nebo trefit se.

pochopit

Pochopit znamená porozumět smyslu, významu, souvislostem a stavu něčeho.

porozumět <čemu>

Porozumět čemu znamená pochopit to, čemu nebo komu se věnujeme, bez nutnosti hlubšího vysvětlení.

postřehnout

Postřehnout znamená pozorovat něco a uvědomit si to, včetně detailů a nuance.

vystihnout

Vystihnout je pojem označující schopnost dokonale pochopit, vyjádřit nebo vyjádřit myšlenku či předmět.

vyslovit

Vyslovit je vyjádřit nahlas, mluvit, říci.

vylíčit

Vylíčit znamená popsat něco nebo někoho popisně a podrobně.

přistihnout

Přistihnout: spatřit, objevit při činnosti, která není správná nebo nesprávná.

dopadnout

Dopadnout znamená přijít na konec, vyřešit, dojít k výsledku nebo důsledku.

překvapit

Překvapit znamená překonat očekávání a šokovat něčím neočekávaným.

vyslovit <co>

Vyslovit: ohlásit nahlas; vyjádřit nahlas myšlenky nebo názory.

formulovat (názor)

Formulovat (názor) znamená vyjádřit myšlenky a názory jasně a stručně.

pronést

Pronést znamená vyslovit, říci, vyřčet nahlas.

projevit

Vyjádřit, vyjádřit nahlas nebo jinak názor, myšlenky, pocity, odmítnutí či souhlas.

ztvárnit <co>

Ztvárnit znamená vyjádřit prostřednictvím uměleckého díla nebo jiné formy vyjádření.

znázornit

Znázornit znamená vyjádřit nebo vyobrazit něco pomocí obrazu, slov nebo jiného způsobu.

zobrazit

Zobrazit znamená prezentovat, ukazovat nebo vystavit něco na obrazovce.

Podobná synonyma

odhodlávat se <k čemu>

Odhodlávat se znamená mít odvahu a víru a přijmout rozhodnutí konat něco.

schylovat se <k čemu>

Schylovat se je vyjadřovat se k něčemu nedobrovolně, neochotně, s odmítnutím.

pohnout <koho k čemu>

Pohnout: přivést někoho k pohybu, změnit jeho postoj nebo názor.

věnovat se <čemu>

Věnovat se čemu znamená soustředit se na něco, dělat to s úsilím a plnou pozorností.

projevit (cit)

Projevit cit znamená vyjádřit své city a city druhých.

potkat se

Setkat se, potkat se, znamená se sejít náhodou nebo úmyslně, aby se mezi lidmi vytvořila vzájemná vazba.

projevit (odvahu)

Odvážit se jednat nebo mluvit, i když je to obtížné nebo nebezpečné.

názor

Názor je osobní postoj k čemukoli, který má člověk po důkladném zvážení všech důležitých informací.

přiznávat se <k čemu>

Přiznávat se k něčemu: otevřeně přiznat, že jste se dopustili něčeho nebo udělali něco špatného.

vést <koho k čemu>

Vést znamená vést někoho někam, pomoci mu v jeho cestě, být jeho průvodcem.

přidat <co k čemu>

Přidat: připojit něco k něčemu, přičemž to k něčemu již existuje.

přibližovat se <komu n. čemu>

Přibližovat se znamená blížit se k něčemu.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.

ztvárnit (akt)

Ztvárnit znamená vyjádřit nebo projevit něčí myšlenky, pocity nebo názory formou uměleckého díla.

překvapit se

Překvapit se znamená přivítat nějakou neočekávanou situaci či skutečnost s překvapením.

přizpůsobit <čemu>

Přizpůsobovat se, předvídat potřeby a způsoby, jak změnit něco, aby vyhovovalo požadavkům nebo okolnostem.

přikládat <čemu> (význam)

Přidávat nebo připojovat části, předměty k něčemu dalšímu; přikládat.

přivést <k čemu>

Přivést: přenést někoho nebo něco na určené místo.

neštěstí

Neštěstí je nežádoucí událost, která přináší bolest, případně škodu.

přinutit <koho k čemu>

Učinit někoho nuceným k nějakému činu či akci; donutit někoho k něčemu.

klást odpor <komu n. čemu>

Oponovat, odporovat, namítat; odmítat, stavět se proti čemu/komu.

vybízet <koho k čemu>

Vybízet znamená vyzývat někoho něco udělat, například změnit postoj nebo vykonat nějakou činnost.

formulovat

Formulovat znamená vyjádřit něco srozumitelně, jasně a stručně.

porozumět si

Porozumět si znamená vzájemně a jasně pochopit, co druhá osoba říká nebo myslí.

vyslovit <co> (veřejně)

Vyjádřit nahlas, veřejně zvukem či slovy svůj názor, myšlenku nebo přání.

nepřihlédnout <k čemu>

Nepřihlédnout: nevzít v úvahu, nezohlednit.

přivolit <k čemu>

Udělit souhlas, dovolit k něčemu.