Facebook

Urovnat - synonyma

Celkem nalezeno 19 synonym ke slovu urovnat.

Význam: Uspořádat, rozdělit do soustředných částí, vyrovnat.

narovnat (věci)

Urovnat věci do pořádku, aby byly uspořádané a přehledné.

vyrovnat

Vyrovnat znamená získat rovnováhu, udělat něco rovným, vyrovnat účty nebo srovnat věci.

srovnat

Srovnat znamená porovnat dvě nebo více věcí s cílem zjistit jejich vzájemné rozdíly a podobnosti.

uspořádat <co>

Uspořádat: sestavit do logického celku, pořádku a přehledu.

upravit

Upravit znamená přizpůsobit, změnit či zlepšit nějakou věc, aby vyhovovala požadavkům.

vyřešit (spor)

Vyřešit spor znamená dosáhnout dohody mezi stranami, aby nastala trvalá a uspokojivá shoda.

vyřídit <co jak>

Vyřídit znamená zařídit nebo dokončit něco, co je potřeba, aby se dostalo k výsledku.

předat vzkaz <komu>

Předat vzkaz : předat informaci, sdělení, zprávu, myšlenku nebo názor někomu jinému.

projednat <co>

Projednat: pečlivě prozkoumat a diskutovat o daném tématu nebo problému.

obstarat

Obstarat znamená zajistit, získat, vyřídit nebo zařídit si něco.

zařídit

Zajistit, aby všechno bylo připraveno a v pořádku; zařídit všechny potřebné záležitosti.

vyřešit

Vyřešit znamená nalézt řešení nebo vyřešit problém nebo situaci.

vyrovnat (řadu)

Urovnat řadu znamená uspořádat věci do pořádku, aby byly ve stejných rozestupech.

zničit <koho>

Zničit znamená fyzicky, psychicky nebo ekonomicky zruinovat nebo způsobit trvalou škodu.

zlikvidovat

Zrušit, ukončit nebo zničit.

zdolat

Zdolat znamená dosáhnout výsledku nebo cíle přestože to vyžaduje úsilí, odhodlání a vytrvalost.

potlačit <co>

Potlačit - omezit, zabrzdit nebo zastavit.

zbavit se <čeho>

Odstranit se čeho; odstranit se čehokoliv.

vypořádat se

Vypořádat se s něčím znamená, že se s tím nějakým způsobem vypořádáte, zvládnete to.

Podobná synonyma

zbavit <čeho>

Odstranit, vyřadit, zbavit čeho.

vytrénovat <koho>

Vytrénovat: získat, rozvíjet a zdokonalovat určité dovednosti, schopnosti nebo znalosti cvičením a tréninkem.

nevražit <na koho>

Nevražit na někoho znamená jednat s ním bez předsudků a nepřátelství, i když se s ním nesouhlasí.

zbavit (postavení)

Zbavit: odvolat, odejmout, odepřít někomu nebo něčemu postavení, úřad, právo, titul nebo jinou výsadu.

usmrtit <koho>

Usmrtit znamená způsobit smrt člověka, zvířete nebo jiného živého tvoru.

všimnout si <čeho>

Všimnout si čeho: zaznamenat, pozorovat, zaregistrovat nějakou informaci.

uhodit <koho>

Uhodit znamená fyzicky napadnout nebo někoho trefit.

posílat <co komu>

Posílat: předávat informace nebo materiály někam, obvykle prostřednictvím pošty nebo internetu.

dopátrat se <čeho>

Dopátrat se znamená získat informace o něčem, vyšetřit příčinu či okolnosti nečeho.

nabízet se <komu>

Nabízet se znamená nabídnout něco, co se dotyčnému může hodit nebo získat.

osvobozovat <koho>

Osvobozovat je znamenat uvolňovat, osvobozovat osobu či skupinu lidí z něčeho, co je omezuje.

naliskat <komu>

Naliskat znamená někoho fyzicky napadnout nebo někomu ublížit.

vychystat <koho>

Připravit člověka do stavu připravenosti; přizpůsobit se situaci, zajistit pohodu, vybavit potřebným vybavením.

ztělesnit <koho>

Ztělesnit znamená představit něco ve fyzické podobě, předvést nebo vyjádřit skrze činy.

hněvat se <na koho>

Hněvat se: projevovat silnou nelibost, rozčilovat se, vyjadřovat zlost .

potlačit (revoltu)

Potlačit znamená zabránit nebo zastavit revoltu, použitím síly nebo jinými prostředky.

smát se <komu>

Smát se znamená vyjádřit radost nad něčím, co daná osoba udělala či řekla.

zdravit <koho>

Zdravit znamená vyjádřit pozdrav, poděkovat, uznání nebo jiný obrazný projev úcty, přátelství nebo lásky.

spor

Spor je rozhodnutí nebo hádka o něčem, vyžadující diskuzi nebo soudní jednání.

podvádět <koho>

Podvádět je využívání lží nebo klamání k získání výhod, jako je například peníze nebo majetek.

útočit <na koho>

Napadat, útočit na někoho fyzicky nebo verbálně, aby se dosáhlo nějakého cíle.

odříkat se <čeho>

Odříkat se: vyjadřovat odmítnutí, odstoupení od něčeho.

očistit <koho>

Očistit znamená odstranit nečistoty a nepořádek z jeho těla, oblečení nebo prostředí.

hostit <koho>

Hostit znamená poskytovat pohostinství, přijímat a ubytovávat návštěvníky.

podnítit <koho>

Podnítit : vzbudit u někoho zájem, zvýšit jeho aktivitu a motivaci přijímat určité činy.

připravovat <koho o co>

Připravovat = usilovat o to, aby něco bylo připraveno předem pro požadované účely.

nevšimnout si <čeho>

Nepozornost, nezaregistrování, nevšimnutí si čeho.

pobouřit <koho>

Pobouřit znamená vzbudit v něm vášnivý, silný a rozhořčený emoční stav.

trápit <koho> (strach)

Trápit (strachem): vyvolat strach, obavy, úzkost u druhé osoby.

ubýt <čeho>

Ubýt znamená ztratit, snížit množství.