Facebook

Vyrovnat (řadu) - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu vyrovnat (řadu).

Význam: Urovnat řadu znamená uspořádat věci do pořádku, aby byly ve stejných rozestupech.

předat vzkaz <komu>

Předat vzkaz : předat informaci, sdělení, zprávu, myšlenku nebo názor někomu jinému.

projednat <co>

Projednat: pečlivě prozkoumat a diskutovat o daném tématu nebo problému.

obstarat

Obstarat znamená zajistit, získat, vyřídit nebo zařídit si něco.

zařídit

Zajistit, aby všechno bylo připraveno a v pořádku; zařídit všechny potřebné záležitosti.

vyřešit

Vyřešit znamená nalézt řešení nebo vyřešit problém nebo situaci.

urovnat

Uspořádat, rozdělit do soustředných částí, vyrovnat.

zničit <koho>

Zničit znamená fyzicky, psychicky nebo ekonomicky zruinovat nebo způsobit trvalou škodu.

zlikvidovat

Zrušit, ukončit nebo zničit.

zdolat

Zdolat znamená dosáhnout výsledku nebo cíle přestože to vyžaduje úsilí, odhodlání a vytrvalost.

potlačit <co>

Potlačit - omezit, zabrzdit nebo zastavit.

zbavit se <čeho>

Odstranit se čeho; odstranit se čehokoliv.

vypořádat se

Vypořádat se s něčím znamená, že se s tím nějakým způsobem vypořádáte, zvládnete to.

Podobná synonyma

obstarat (pas)

Obstarat pas znamená vyřídit administrativní záležitosti a vyřídit si osobní cestovní dokument.

vyřadit <koho n. co>

Vyřadit: odejmout, odstranit, vyjmout z hry.

dát se <do čeho>

Dát se: začít se angažovat; zapojit se; začít se věnovat.

vyloučit <koho>

Vyloučením se rozumí odstranění osoby z nějakého procesu nebo situace.

splést <koho>

Splést znamená míchat, pomíchat nebo zaměňovat informace, názory nebo úsudky o určité osobě.

namlátit <komu> (hubu)

Namlátit hubu: fyzicky člověka napadnout, případně mu ublížit.

dávat <komu> výpověd

Dávat výpověď znamená propustit zaměstnance a ukončit pracovní vztah.

vystát <koho>

Vystát koho znamená trpělivě čekat, vydržet nebo snášet jeho chování.

vyplísnit <koho>

Vyplísnit znamená kritizovat někoho nebo něco ve velmi negativním smyslu.

vytýkat <co komu>

Vytýkat znamená stížnostmi nebo kritikou upozorňovat na něčí chybu, nedostatek nebo pochybení.

utišit <koho>

Umlčet, ztlumit, potlačit hlas člověka nebo jiného živého tvora.

zviklat <koho>

Zviklat znamená obtěžovat, vyvíjet nátlak na koho (např. otravovat, šikanovat).

ubýt <čeho>

Ubýt znamená ztratit, snížit množství.

potlačovat <koho>

Potlačovat znamená bránit něčímu nebo něčemu, aby se neprojevovalo, mluvilo nebo prosazovalo.

vypátrat <koho n. co>

Vypátrat znamená hledat a zjistit informace o něčem nebo někom.

živit <koho>

Živit: poskytovat potravu, zajišťovat potřeby pro život někomu nebo něčemu.

podněcovat <koho k čemu>

Podněcovat znamená vzbuzovat zájem, motivovat nebo vybízet k činnosti.

postrašit <koho>

Postrašit - zastrašit člověka, aby se vzdal nějakého úmyslu nebo aby se vyhnul nebezpečí.

pustit <koho>

Pustit znamená umožnit někomu jít nebo odejít; nebo uvolnit prostor, čas nebo energii.

přistihnout <koho>

Uvidět někoho při něčem nepovoleném nebo protizákonném a mít toto pozorování potvrzené.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě; zanechat místo, vzkaz, myšlenky či činy.

opojit <koho>

Opojit znamená učinit někoho tak opilým, že jeho smysly jsou ochromeny.

dostihnout <koho>

Dostihnout znamená dosáhnout stejných výsledků, co nebo před ním.

vzkaz

Vzkaz je sdělení, které je určeno k předání. Může obsahovat informace, upozornění, pozdrav nebo jiný obsah.

zničit

Zničit: úplně zničit, změnit k nepoznání, zruinovat, zničit natolik, že to nebude možné obnovit.

dát <komu> výprask

Udeřit nebo trestat někoho fyzicky, například bičem, páskem nebo remcáním.

strašit <koho>

Strašit: děsit, vyděšovat, vyvolávat strach u ostatních.

vštěpovat <co komu> důrazně

Učit/předávat někomu něco silně a důrazně.

znevážit <koho n. co>

Znevážit znamená vyjádřit nesouhlas či nedůvěru, nízce hodnotit člověka nebo věc.