Facebook

úloha (divadelní) - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu úloha (divadelní).

Význam: Role ve hře; herec/herečka, který/á má specifické charakteristiky a úkoly, které je třeba zahrát.

pole

Pole je geometrický útvar nebo oblast ve 2D nebo 3D prostoru, obvykle definovaný jako část plochy nebo prostoru mezi dvěma body.

pozemek

Pozemek je označení pro parcelu, kterou vlastníte nebo obhospodařujete, která může být určena pro zemědělství, stavbu nebo jiné účely.

obor

Obor je vědní disciplína, která se zabývá specifickou oblastí vědomostí nebo dovedností.

okruh

Okruh je ohraničená oblast, obvykle kruhového tvaru, ve které se prohání vozidla, jako například na závodní dráze.

úsek

Úsek je část cesty, silnice nebo trasy, která je oddělena od ostatních částí.

postavení

Postavení je pozice, ve které někdo nebo něco zaujímá, a obecně odkazuje na jeho nebo jeho místo ve společnosti.

funkce

Funkce je matematický vztah, který zobecňuje spojení mezi dvěma nebo více proměnnými.

poslání

Poslání je úkol, který je nám uložen, abychom ho zvládli a dosáhli zamýšleného cíle.

Podobná synonyma

zaplavit (pole)

Zaplavit znamená obklopit či zaplnit něco vodou; často se používá pro popis situace, kdy voda zaplní nějakou plochu, jako je pole.

odvolání (z funkce)

Odvolání je ukončení funkce nebo pozice člověkem, který byl původně jmenován nebo zvolen.

pozemek (stavební)

Pozemek je parcelou s určitou plochou a hranicemi, kterou lze využít ke stavbě nebo k jiným účelům.

vedoucí postavení

Vedoucí postavení je pozice vytvořená pro vedení, řízení a motivování ostatních.

okruh (otázek)

Okruh je definovaný soubor témat či otázek, které jsou zaměřeny na konkrétní oblast znalostí.

lékařství (obor)

Lékařství je odvětví medicíny zabývající se diagnostikou, léčbou a prevencí nemocí.

nastoupit (do funkce)

Nastoupit znamená získat nebo přijmout určitou funkci nebo místo.

odstranit (z funkce)

Odstranit (z funkce) znamená odstranit nebo eliminovat něco ze své role nebo funkce.

sesadit (z funkce)

Sesadit znamená odstranit někoho z jeho funkce, často se používá pro odvolání politických vůdců.

obor (činnosti)

Obor je specifická oblast činnosti, která je charakterizována určitým množstvím odborných znalostí a dovedností.

odcházet (z funkce)

Odcházet znamená odejít z nějaké funkce, odstoupit od ní nebo ji opustit.

obor (působnosti)

Obor je oblast činnosti nebo studia s definovanými cíli, principy a postupy.

obor (historie)

Obor je termín pro oblast studia nebo výzkumu, obvykle s vazbou na akademické obory.

zprostit (funkce)

Zbavit člověka něčeho, osvobodit ho od něčeho.

rytmický úsek

Rytmický úsek je část hudebního díla, jehož rytmus se opakuje, aby vytvořil časovou strukturu.

uvolnění (z funkce)

Uvolnění z funkce je proces, při kterém je osoba odvolána z pozice, kterou zastávala.

přesunout do vyšší funkce

Přesunout do vyšší funkce znamená povýšit zaměstnance na vyšší pozici s vyšším platem a odpovědností.

okruh (pro běh)

Okruh je trasa, po které se běží, obvykle ve tvaru kruhu nebo obdélníku.

pole stropu

Pole stropu je vymezené místo ve stropě, které slouží k upevnění a udržení konstrukce nebo zařízení.

zbavit <koho> (funkce)

Zbavit: Odebrat člověku něco, čím se něco řídí nebo ho činí schopným.

odvolat (z funkce)

Odvolat znamená ukončit úřadování ve funkci a/nebo odstranit z funkce.

vzdát se (funkce)

Vzdát se znamená odmítnout nebo se vzdát něčeho, čemu se člověk dříve věnoval nebo čeho se chtěl zúčastnit.

instalovat <koho> (do funkce)

Instalovat - dosadit někoho do funkce; ustanovit někoho do určité funkce.

zbavit (postavení)

Zbavit: odvolat, odejmout, odepřít někomu nebo něčemu postavení, úřad, právo, titul nebo jinou výsadu.

ujmout se (funkce)

Ujmout se znamená vzít na sebe odpovědnost za něco/někoho a za jeho/jeho dostupnost.

obor (studia)

Obor je oblast studia, specializace nebo disciplína, která se zaměřuje na určité téma, oblast studia nebo službu.

postavení mimo hru

Postavení mimo hru je výrazy, který se používá k označení situace, kdy někdo nemůže být součástí hry, nebo do ní nemůže být zařazen.

ustanovit (do funkce)

Ustanovit znamená jmenovat nebo do funkce jmenovat někoho, aby vykonával nějakou činnost.