Facebook

Soužit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu soužit.

Význam: í Význam slova soužití je společný život, sdílení radostí i starostí, společné sdílení zkušeností a péče o sebe navzájem.

mít bolest

Bolest je nepříjemný pocit, který může být vyvolán fyzickým nebo psychickým podrážděním. Je to signál, který nám říká, že se něco děje. Může být způsobena zraněním, nemocí, únavou nebo stresem. Je důl

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

rmoutit

Rmoutit znamená cítit smutek, úzkost nebo trápení, často způsobené ztrátou nebo bolestí. Může to být vyvoláno něčím osobním, jako je závažná nemoc nebo ztráta blízkého přítele nebo člena rodiny, nebo

zarmucovat

Zarmucovat znamená smutnit nebo truchlit; trpět úzkostí, depresí nebo smutkem; pociťovat velkou zármutek nebo trápení.

trápit

se Trápit se znamená prožívat bolest, utrpení, úzkost nebo zklamání. Zejména se obecně užívá ve smyslu trpělivě snášet fyzické nebo psychické nepohodlí či útrapy.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

týrat

Týrat znamená páchat fyzické, psychické nebo sexuální násilí na někom.

mučit

Mučit znamená přinášet fyzické nebo psychické utrpení, týrání nebo krutost.

trýznit

Trýznit znamená trvale nebo často způsobovat někomu úzkost, utrpení nebo fyzickou bolest.

těšit

Těšit se znamená prožívat příjemné emoce před očekávanou událostí nebo situací.

Podobná synonyma

odvracet se <od koho>

Vyhýbat se člověku nebo situaci; vytvářet si odstup.

upozornit <koho> (předem)

Upozornit znamená varovat ho předem o něčem.

uvolnit <koho>

Uvolnit: osvobodit někoho od povinností nebo obav.

nevražit <na koho>

Nevražit: nesouhlasit s někým, nemít pro něj úctu a zůstat neutrální během výměny názorů.

ubezpečovat <koho>

Ubezpečovat znamená zajistit někoho, aby byl bezpečný a chráněný.

prohlížet <koho>

Prohlížet: pozorovat, pečlivě zkoumat nebo se zabývat vyšetřováním.

věznit <koho>

Věznit znamená uvěznit někoho a držet ho v zajetí, nebo zabránit mu v přístupu k určitým aktivitám.

uchvátit <koho čím>

Uchvátit: přivést někoho do úžasu či údivu; oslnit; okouzlit; ohromit.

posazovat <koho kam>

Posazovat znamená usazovat nebo umísťovat někoho do nějakého místa nebo situace.

ničit <koho n. co>

Ničit znamená fyzicky nebo psychicky poškozovat, znehodnocovat nebo dokonce zcela zničit.

držet <koho kde>

Držet = pevně sevřít a držet koho nebo něco ve stanoveném místě.

přesvědčovat <koho o čem>

Přesvědčovat znamená přesvědčit ostatní o něčem prostřednictvím argumentů a důkazů.

požádat <koho o co>

Požádat = prosit někoho o něco; žádat o pomoc, předmět, informace nebo další služby.

uklidnit <koho n. co>

Uklidnit se dává jako příkaz k zastavení emocionálního nebo fyzického směru. Je to o tom, aby člověk ucítil klid, mír a vyrovnanost. Může to být jak pro sebe, tak pro druhé, aby se zbavili stresu, vzt

dát k soudu <koho>

Předložit k soudu, aby byla posouzena jeho vina.

oživit <koho n

Znovu probudit k životu, obnovit činnost, oživit.

pozdravit <koho>

Pozdravit znamená vyjádřit pozitivní přivítání, uznání a úctu.

klamat <koho>

Klamat znamená lhát, vymýšlet si věci nebo podvádět ostatní lidi.

okrást <koho>

Okrást znamená ukrást o majetek nebo peníze násilím nebo lstí.

sledovat <koho>

Sledovat znamená pozorovat a věnovat pozornost člověku nebo jeho činům po dlouhou dobu.

používat <co na koho>

Používat "co na koho" znamená použít nástroj, zbraň, slovo nebo jinou činnost k ovlivnění, ublížení či ovládnutí někoho nebo něčeho jiného.

starat se <o koho>

Starat se o koho znamená pečovat o někoho, dbát na jeho potřeby a zajišťovat mu dobré životní podmínky.

bolest

Bolest je nepříjemný fyzický pocit, který se může projevit jako akutní, nebo trvalý a může být fyzická, nebo psychická.

ctít <koho>

Ctít znamená oceňovat a respektovat někoho nebo něco. Je to projev úcty k vyšší moci, nebo k lidem, které máme rádi.

mrzet <koho>

Mrzet znamená projevovat hlubokou lítost, smutek nebo zklamání nad něčím nebo někým.

spoléhat <na koho>

Spoléhat se znamená doufat, že se něco stane, a spoléhat se znamená doufat, že dotyčná osoba nebo skupina nám pomůže.

okouzlit <koho>

Okouzlit: příjemně působit na koho, získat jeho sympatie.

probouzet <koho>

Probouzet znamená probouzet k činnosti nebo vědomí; obnovovat jeho energii a pozornost.

přetížit <koho> (prací)

Přetížit někoho prací znamená dát mu na starosti více práce, než je schopný zvládnout.

vydráždit <koho>

Vydráždit znamená rozčílit nebo nalézt v někom zlost a vztek.