Facebook

Soužit - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu soužit.

Význam: í Význam slova soužití je společný život, sdílení radostí i starostí, společné sdílení zkušeností a péče o sebe navzájem.

mít bolest

Bolest je nepříjemný pocit, který může být vyvolán fyzickým nebo psychickým podrážděním. Je to signál, který nám říká, že se něco děje. Může být způsobena zraněním, nemocí, únavou nebo stresem. Je důl

cítit bolest

Cítit bolest znamená pociťovat bolestivou reakci těla, která je obvykle vyvolána fyzickou nebo psychickou újmou. Může to být vyjádřeno jako fyzická bolest, kterou pociťujeme, nebo jako psychická boles

rmoutit

Rmoutit znamená cítit smutek, úzkost nebo trápení, často způsobené ztrátou nebo bolestí. Může to být vyvoláno něčím osobním, jako je závažná nemoc nebo ztráta blízkého přítele nebo člena rodiny, nebo

zarmucovat

Zarmucovat znamená smutnit nebo truchlit; trpět úzkostí, depresí nebo smutkem; pociťovat velkou zármutek nebo trápení.

trápit

se Trápit se znamená prožívat bolest, utrpení, úzkost nebo zklamání. Zejména se obecně užívá ve smyslu trpělivě snášet fyzické nebo psychické nepohodlí či útrapy.

trápit <koho>

Trápit znamená činit někomu fyzickou nebo psychickou bolest, utrpení nebo stres.

týrat

Týrat znamená páchat fyzické, psychické nebo sexuální násilí na někom.

mučit

Mučit znamená přinášet fyzické nebo psychické utrpení, týrání nebo krutost.

trýznit

Trýznit znamená trvale nebo často způsobovat někomu úzkost, utrpení nebo fyzickou bolest.

těšit

Těšit se znamená prožívat příjemné emoce před očekávanou událostí nebo situací.

Podobná synonyma

přivést <koho kam>

Přivést znamená přesunout někoho nebo něco z jednoho místa na jiné.

dostat <koho do čeho>

Dostat: přivést/dostat někoho do daného stavu/situace.

podrazit <koho>

Podrazit někoho znamená podvést ho s cílem získat pro sebe výhodu.

honit <koho>

Honit je vyjádření pro pronásledování druhé osoby, aby dosáhla/zabránila něčemu nebo unikla/dostala se do něčeho.

otírat se <o koho>

Otírat se znamená upínat pozornost, aby se získal něčí přízeň nebo pozornost.

ztotožňovat <koho s kým>

Ztotožňovat znamená spojovat nebo srovnávat dvě věci, aby vyjadřovaly stejnou myšlenku nebo měly stejný účel.

klamat <koho>

Klamat znamená lhát, zavádět, zfalšovat informace nebo manipulovat s druhým.

šikanovat <koho>

Šikanovat je verbální nebo fyzické týrání člověka, které zahrnuje činy, které je příjemcem považován za nebezpečné nebo rozrušující.

překvapit <koho>

Překvapit znamená příjemně překonat jeho očekávání a udělat něco neočekávaného.

častovat <koho>

Častovat znamená oslovovat někoho s úctou, často ve formě titulů nebo titulovaných oslovení.

počítat <koho kam>

Počítat jest prováděním matematických operací s čísly, které jsou určeny k tomu, aby se dospělo k danému výsledku.

jmenovat <koho>

Jmenovat znamená ustanovit někoho do určitého postavení nebo funkce.

pošoustat <koho>

Pošoustat je český slangový výraz, který znamená zneužít nebo zneužívat někoho.

vylákat <koho>

Vylákat znamená přimět někoho k návštěvě, aby si užil něčeho, co jinak by nezkusil.

starat se <o koho>

Starat se o koho znamená dbát o jeho potřeby a zajistit, aby jim bylo dostatečně dostáno.

odvézt <koho n. co kam>

Odvézt je slovo, které se používá k označení přepravy osob nebo věcí někam jinam.

naléhat <na koho>

Naléhat znamená trvat na něčem, prosit o něco s intenzitou a neústupností. Užívá se při prosbě na někoho.

dojmout <koho>

Vyvolat silné emoce, dojetí, případně vyvolat v někom soucit.

odvléci <koho kam>

Odvléci: přesunout někoho nebo něco jinam; přenést někoho nebo něco někam jinam.

postříkat <koho n. co> (blátem)

Nastříkat blátem koho/co.

zasáhnout <koho> (infekce)

Ohrozit infekcí, infikovat, napadnout, napadajícím způsobem postihnout.

doprovázet <koho>

Doprovázet znamená provázet někoho a pomáhat mu při činnosti, aby dosáhl svého cíle.

bít <koho>

Bít znamená fyzicky napadnout nebo udeřit někoho.

vzít <koho> (do vazby)

Převzít do vazby, zajmout, chytit.

odvolat <koho>

Odvolat znamená zrušit nebo zpětně změnit předchozí rozhodnutí nebo příkaz daný osobě nebo skupině.

vyslýchat <koho>

Vyslýchat označuje postup prováděný policií, státními orgány nebo jinými autoritami, kdy se snaží získat informace od někoho.

vystěhovat <koho>

Vystěhovat znamená přestěhovat se s osobou či skupinou lidí z jednoho místa do jiného.

drbat <koho>

Drbat se rozumí třením nebo tlumením kůže člověka nebo zvířete, obvykle s náznakem nepříjemnosti.

předstihnout <koho>

Předstihnout znamená udělat něco dříve než oni a být tak o krok napřed.

zasednout si <na koho>

Usednout si na někoho (nebo něco) znamená dosáhnout pozice nebo místa, kde se budete moci cítit pohodlně a být schopni vykonávat potřebnou práci.