Facebook

Projevit se - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu projevit se.

Význam: Projevit se znamená dát najevo své myšlenky, názory a pocity.

ukázat se jako (odborník)

Ukázat se jako odborník: dokázat svou odbornou způsobilost a schopnosti v dané oblasti.

prokázat se

Prokázat se je dokázat svou kvalitu, způsobilost a schopnosti, aby nějaký úkol byl splněn.

vyslovit se

Vyjádřit se vlastními slovy, vyjádřit svůj názor, postoj nebo emoce.

vyjádřit se

Vyjádřit se znamená sdělit svůj názor, pocity, myšlenky nebo stanovisko.

Podobná synonyma

vynikající odborník <na co>

Vynikající odborník je někdo, kdo má velmi dobrou znalosti a schopnosti v určité oblasti.

vyjádřit <co>

Vyjádřit: vyjádřit se je vyjádřit myšlenky, názory nebo pocity pomocí slov.

ukázat se

Ukázat se znamená ukázat se jiným osobám, aby mohli vidět, jak se cítíš a jak vypadáš.

prokázat (talent)

Dokázat, že máte talent.

vyjádřit

Vyjádřit znamená dát najevo, vyjádřit své myšlenky, názory nebo pocity slovy, činy nebo obrazy.

jako

Jako: spojka, která přirovnává dvě věci, činy nebo stavy. Označuje srovnání, podobnost nebo rovnost.

vyslovit

Vyslovit znamená nahlas vyřčení něčeho, co bylo myšleno nebo napsáno.

ukázat se <jak>

Ukázat se: předvést se, ukázat se veřejnosti, dokázat, že existuješ, něco dokázat.

mít (jako obsah)

Mít znamená vlastnit, kontrolovat nebo něčeho dosáhnout.

ukázat

Ukázat znamená prezentovat, demonstrovat nebo montovat něco někomu nebo něčemu.

tak jako tak

Tak jako tak znamená, že se něco stane nezávisle na okolnostech, ať už jsou ty okolnosti pozitivní či negativní.

ukázat <komu> (cestu)

Ukázat cestu: dát pokyny, ukázat správný směr, aby se dotyčný dostal do cíle.

prokázat

Prokázat znamená dokázat správnost či pravdivost něčeho.

odborník (vynikající)

Odborník je osoba se vzděláním a zkušenostmi, která je ve svém oboru vynikající.

vyjádřit (přesně)

Vyjádřit znamená vyjádřit myšlenky, názory nebo pocity jasným a srozumitelným způsobem.

vyslovit se <k čemu>

Vyslovit se znamená vyjádřit svůj názor, postoj nebo pocity k danému tématu.

prokázat se <čím>

Prokázat se: předvést své schopnosti, dovednosti nebo úspěchy a dokázat, že jsou dostatečné.

vyjádřit soucit

Projev přirozeného soucitu; soucitné chování, které vychází z porozumění a lásky.

vyjádřit <co> (přesně)

Vyjádřit znamená vyjadřovat názor, myšlenky, pocity nebo skutečnosti slovy nebo jinými způsoby.