Facebook

Podporovat <koho> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu podporovat <koho>.

Význam: Podporovat znamená dávat mu oporu, pomáhat jim a poskytovat jim prostředky, aby mohli dosáhnout svých cílů.

prosazovat

Prosazovat znamená obhajovat, prosazovat názor nebo záměr a snažit se dosáhnout jeho realizace.

napomáhat

Pomáhat druhým, aby dosáhli úspěchu, ať už pomocí finančních prostředků, radou nebo jinými způsoby.

těžit (uhlí)

Těžba uhlí je proces získávání uhlí z jeho přírodního ložiska. Proces zahrnuje odstranění minerální vrstvy a dolování uhlí.

Podobná synonyma

dovézt (uhlí)

Dovézt uhlí znamená přepravit uhlí na místo určení.

napomáhat (v uplatnění) <komu>

Napomáhat znamená přispívat k úspěšnému dosažení cíle, pomáhat, podporovat člověka nebo skupinu.

těžit

Těžit znamená vytahovat, čerpat nebo extrahovat cenné suroviny nebo zdroje.

vytěžit (uhlí)

Vytěžit znamená odstranit uhlí ze skrýše těžební činností.

prosazovat <co>

Prosazovat: usilovat o prosazení něčeho, přesvědčovat osvědčením argumentů a aktivitami.

spálit (uhlí)

Spálit uhlí znamená přeměnit ho na energii, kouř a odpadní produkty.

rubat (uhlí)

Rubat uhlí znamená těžit uhlí z doly nebo vrtu.

kus uhlí

Kus uhlí je malý kompaktní kus horniny, který se používá jako palivo.

těžit <z čeho>

Těžit znamená získávat nebo vytěžit něco, co je užitečné, jako jsou suroviny, surový materiál nebo energie.

kopat (uhlí)

Kopání uhlí: fyzická práce polegající na odkrytí, těžbě a dolování uhlí z horninových vrstev.

přemisťovat (uhlí)

Přemisťovat uhlí znamená transportovat je z jednoho místa na druhé.

těžit (ze situace)

Těžit (ze situace): využít a maximalizovat příležitost či výhodu.