Facebook

Přímo před - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu přímo před.

Význam: Přímo: Přímý, nezprostředkovaný, nezkreslený, přímý, bezprostřední.

vstříc

Vstříc znamená přístupný, ochotný, otevřený a nápomocný, jakož i přijímat a reagovat na potřeby a požadavky druhých.

v ústrety

V ústrety je to přijmout něčí názor nebo požadavek s ochotou a pozitivním přístupem.

proti

Proti: opačné, odporující, odmítavé; ve smyslu opozice nebo nesouhlasu.

za

Přidat do současného stavu nebo situace.

Podobná synonyma

reptat <proti komu n. čemu>

Reptat: protestovat, vyjadřovat nesouhlas proti komu nebo čemu.

povstávat <proti komu>

Povstávat proti někomu znamená vzdorovat mu, vzbouřit se a bojovat proti němu.

štvát <proti komu>

Štvát je verbální či fyzické napadání někoho na základě jeho názorů, víry nebo pohlaví.

vycházet vstříc (příliš)

Vycházet vstříc znamená přizpůsobit se požadavkům a potřebám druhých, a to i přes všechny omezující okolnosti.

postavit proti sobě

Srovnat dva protikladné názory a vytyčit mezi nimi rozdíly.

stavět se proti

Odmítnout, postavit se proti, být proti něčemu odhodlaně odpůrcem.

odolný <proti čemu>

Odolný znamená schopnost odolávat něčemu nebo nějakému stresu/vlivu.

boj (proti čemu)

Boj je souboj dvou nebo více stran, který je často válčením, aby dosáhl cílů nebo aby se zabránilo druhé straně.

ochrana (proti korozi)

Ochrana proti korozi je proces zabezpečující ochranu materiálu před poškozením způsobeným korozí.

protestovat <proti čemu>

Protestovat znamená vyjádřit nesouhlas nebo nespokojenost s něčím. To může být uplatněno prostřednictvím jednotlivců nebo skupin s cílem změnit situaci nebo politiky.

bouřit se <proti komu>

Vystupovat proti někomu s násilím, odporovat a protestovat proti němu.

zasáhnout <proti komu>

Zasáhnout znamená postavit se proti němu a vyjádřit nesouhlas s jeho jednáním.

postavit se <proti čemu>

Bránit se/se postavit proti něčemu; odporovat čemukoliv.

zakročit <proti komu>

Zakročit znamená podniknout kroky k prevenci nebo nápravě něčeho, obzvláště pokud je to proti někomu.

zakročovat <proti komu> (úředně)

Zakročovat znamená přijmout úřední opatření proti někomu.

stavět se <proti čemu>

Stavět se proti čemu znamená postavit se na odpor či se bránit proti něčemu.

námitky (proti rozsudku)

Námitky jsou námitky proti rozsudku, které mohou být uplatněny ve snaze uspět s odvoláním.

vzbouřit se <proti komu>

Vzbouřit se znamená vyjádřit nesouhlas, vystoupit proti něčemu nebo někomu.

provinit se proti (zákonu)

Porušit (zákon), zneužít (zákon), provinit se proti (zákonu).

plachtit (proti větru)

Plachtění proti větru je druh vodního sportu, kdy se plavidlo vypouští proti větru, aby dosáhlo vyšší rychlosti.