Facebook

Přijet <kam> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu přijet <kam>.

Význam: Přijet znamená dorazit do cílového místa, do kterého se vydáváme.

dostat se <kam>

Dostat se: dosáhnout cíle, dosáhnout určitého bodu nebo místa; dosáhnout určitého stavu nebo situace.

dostihnout <koho>

Dostihnout znamená dosáhnout stejných výsledků, co nebo před ním.

dohnat <koho>

Dohnat = doběhnout k někomu nebo něčemu, dostihnout, dohnat ztrátu.

jet pro (nákup)

Jet je slangový výraz pro nákup, obvykle užitečných věcí. Obecně se používá k popisu nákupu malých, nenákladných položek.

přivézt (doktora)

Přivézt znamená přivést do místa, obvykle pomocí dopravy.

Podobná synonyma

osvobodit <koho>

Osvobodit: uvolnit někoho z vězení, z otroctví, z nějakého omezujícího prostředí nebo postavení.

zohavit <koho>

Zohavit znamená změnit vzhled někoho z lepšího na horší nebo ho oslabit.

zaútočit <na koho>

Zaútočit znamená fyzicky napadnout nebo útočit na někoho.

jmenovat <koho>

Jmenovat znamená určit někoho určitou funkcí, úřadem nebo místem.

dostat <z koho> (peníze)

Dostat (peníze) znamená získat finanční prostředky od někoho jiného.

poděsit <koho>

Poděsit znamená vyvolat strach, úzkost nebo hrůzu.

přivézt na jedno místo

Přivézt na jedno místo znamená přepravit něco z jednoho místa na druhé.

zpravit <koho o čem>

Informovat někoho o něčem.

dostat se z nesnází

Vyřešit problém nebo se zbavit potíží.

pošoustat <koho>

Pohrávat si s někým nebo s něčím, hravě jej občas popichovat nebo napomínat.

připravit <koho o co>

Připravit: předem udělat nebo dokončit vše potřebné pro úspěšný průběh něčeho.

oblažovat <koho>

Oblažovat znamená povzbuzovat, uklidňovat, utěšovat nebo přinášet útěchu.

předstihnout <koho>

Předstihnout znamená udělat něco dříve než oni a být tak o krok napřed.

zničit <koho>

Zničit znamená fyzicky nebo psychicky poškodit, způsobit značnou škodu, znehodnotit, ztratit nebo odstranit.

týrat <koho>

Fyzické či psychické týrání druhého jedince, které ve výsledku způsobuje útrapy a trápení.

nahrazovat <koho>

Vyměňovat někoho nebo něco jiným, aby se dosáhlo určitého cíle.

otravovat <koho čím>

Vyvíjet na někoho nějakou formu tlaku nebo hrubého zacházení, aby se cítili nepříjemně či ohroženě.

získávat <koho pro co>

Získávat znamená získat něco, někoho nebo nějakou výhodu pro sebe, jako by bylo vyhlédnuto, usilovně vybojováno nebo získáno.

kompromitovat <koho>

Kompromitovat znamená dělat něco, co může poškodit jeho reputaci nebo dobré jméno.

dostat <co z koho>

Dostat: obdržet něco (zboží, peníze, informace apod.) od někoho.

přivádět <koho kam>

Přivádět = dopravit něco nebo někoho na místo určení.

zahubit <koho>

Zahubit znamená usmrtit, zničit nebo odstranit.

potlačovat <koho>

Potlačovat znamená bránit něčímu nebo něčemu, aby se neprojevovalo, mluvilo nebo prosazovalo.

posoudit <koho n. co>

Udělat si názor na někoho nebo něco a podle toho na ně či to jeho činění zaujmout postoj.

oslavovat <koho n. co>

Slavit a vyjadřovat radost nad úspěchem, výročím nebo událostí, které je třeba ocenit.

pokořit <koho>

Pokořit znamená porazit, zdolat nebo se zbavit něčí dominance nad druhým.

usmrcovat <koho>

Usmrcovat znamená způsobit smrt člověku nebo jinému živému tvoru.

vzít <koho> do práce

Vzít někoho do práce znamená zaměstnat ho na trvalý či dočasný úvazek a přizpůsobit mu pracovní podmínky.

klamat <koho>

Klamat znamená lhát, vymýšlet si věci nebo podvádět ostatní lidi.

rozdráždit <koho>

Rozdráždit znamená vyvolat nepříjemné emoce nebo vzrušení u druhého člověka.