Facebook

Posbírat (smetí) - synonyma

Celkem nalezeno 17 synonym ke slovu posbírat (smetí).

Význam: Posbírat znamená vybrat a přemístit smetí na správné místo.

sesbírat

Sesbírat znamená shromáždit, shromáždit různé věci nebo informace dohromady.

nasbírat

Sbírat, shromažďovat a skládat dohromady různé předměty nebo informace.

vyhodit

Vyhodit: odebrat, odstranit, vyřadit, vyřídit, vyřazený, zbavit, vyřazovat, vyhozený.

vzít (ze země)

Vzít = odnést, ukrást, převzít nebo vybrat něco z místa, kde je uloženo.

zvednout

Zvednout: zvýšit, vstát nebo přenést něco do vyšší polohy.

sklidit (nádobí)

Uložit nádobí do skříně/myčky po ukončení používání.

odebrat

Odebrat znamená ukončit nebo odstranit něco nebo někoho.

vzít

Vzít znamená získat, zachytit nebo odnést něco; může to být něco fyzického nebo něco abstraktního, například úkol nebo odpovědnost.

odejmout

Odejmout znamená odstranit, odčinit nebo odňat něco ze součtu, počtu nebo objemu.

shromáždit (prostředky)

Sbírat peníze, zdroje nebo materiály pro určitý účel.

soustředit

Zaměřit se na jednu činnost nebo věc, být soustředěný, pozorný, vnímat důležité detaily.

sehnat (zájemce)

Sehnat znamená nalézt, obstarat nebo získat.

získat

Získat znamená obdržet, získat nebo dosáhnout něčeho, co předtím nebylo k dispozici.

zatknout (demonstranta)

Zatknout znamená zajmout osobu za účelem vyšetřování nebo trestu.

zavřít

Zavřít znamená uzavřít nebo uzamknout předmět, místo nebo prostor.

zřídit <koho> (nemoc)

Zřídit koho: přiřadit diagnózu a přijmout opatření k léčbě nemoci.

dodělat <koho co>

Dodělat: dokončit, udělat konečné úpravy a opravy na něčem nebo někom.

Podobná synonyma

krmit <koho n. co>

Krmit: dávat potravu; dodávat živin; podporovat činnosti a procesy.

dostihnout <koho>

Dostihnout znamená dosáhnout stejné úrovně nebo výkonu jako ten, koho se snažíme dostihnout.

sekularizovat <koho n. co>

Sekularizovat znamená odtrhnout něco od náboženství a přesunout jej do veřejného prostoru.

uklidnit <koho n. co>

Uklidnit znamená zmírnit napětí a stres, kterým člověk či věc čelí.

ovládat <koho>

Mít kontrolu nad něčím nebo někým; mít schopnost nebo moc manipulovat, řídit, obezřetně řídit nebo regulovat.

požadovat výkon <od koho>

Žádat, aby se někdo zavázal dodržovat určité standardy či požadavky.

dojímat <koho> (melodie)

Dojímat = hladit, objímat nebo mazlit se s někým, aby se cítil milovaný a bezpečný.

přimět <koho k čemu>

Přimět znamená donutit někoho k určitému činu nebo jednání.

tupit <koho>

Tupit znamená snižovat účinnost, oslabovat a zmírňovat sílu nebo účinek dané osoby.

sledovat <koho>

Sledovat: dávat pozor a pečlivě pozorovat pohyb, vývoj nebo postup někoho nebo něčeho.

zmocňovat se <koho>

Využívat bez oprávnění právní moci nebo autority k ovládnutí a vykořisťování někoho nebo něčeho.

nádobí

Nádobí jsou užívané předměty pro servírování a konzumaci potravin, jako jsou talíře, misky, šálky, sklenice a další.

země

Země je planeta, na které žijeme, je to povrch planety obklopený vodou, kde se vyskytují rostliny, živočichové a lidé.

přilepit se <na koho>

Přilepit se znamená získat jeho pozornost a vážnost a vyžadovat jeho účast nebo souhlas.

zadržet <koho n. co>

Zadržet znamená uchopit, zabránit pohybu nebo odstranit něco.

zadržovat <koho> (policie)

Zadržovat = chytit, vzít do vazby; Policie zadržuje osoby podezřelé ze spáchání trestného činu.

pochovat <koho kam>

Pochovat znamená uložit osobu do hrobu nebo jiného vhodného místa.

zatknout

Zatknout znamená urychleně zajmout osobu pro další vyšetřování, nebo zadržet ji pro trestný čin.

připravit <koho o co>

Připravit: předem se připravit na něco, co má nastat, což zahrnuje přípravu materiálů, času, prostoru a očekávání.

trestat <koho>

Trestat je postihovat osobu za provedení určitého zločinu, obecně za porušení zákona.

zastihnout <koho>

Zastihnout někoho znamená narazit či potkat ho náhodou, když se právě nachází na určitém místě.

považovat <koho> (za přítele)

Považovat osobu za přítele, znamená mít s ní silné přátelské vztahy a důvěru.

vrhnout se <na koho>

Rozhodnout se něco udělat a okamžitě se do toho pustit.

pohlédnout <na koho>

Pohlédnout na někoho znamená získat přímý pohled na něj a zkoumat jeho pohyby, výrazy a chování.

usměrňovat <koho>

Usměrňovat znamená vychovávat někoho tak, aby se správně choval a dodržoval pravidla.

rozjitřit <koho n. co>

Rozjitřit: vzbudit a udržet pozornost, zvýšit napětí, zajímavost či zájem o danou věc nebo osobu.

obveselovat <koho>

Udělat někomu radost, potěšit ho; způsobit mu příjemný pocit.

získat (úsilím)

Získat znamená získat cenné věci pomocí úsilí, síly nebo úspěšného zaměření pozornosti.