Facebook

Odměnit se <komu čím> - synonyma

Celkem nalezeno 3 synonyma ke slovu odměnit se <komu čím>.

Význam: Odměnit se: dát někomu něco jako poděkování za úspěšnou práci.

odsloužit se

Ukončit činnost, práci nebo službu, zbavit se závazku nebo povinnosti.

odplatit <co komu>

Odplatit: vykonat stejný čin jako druhému, aby se vyrovnala skládka nebo ztráta.

vynahradit

Nahradit něco jiným, aby se zmírnil či odstranil nějaký škodlivý účinek.

Podobná synonyma

tvrdit <co komu>

Tvrdit znamená vyjádřit něco s pevnou vírou, nebo jednostranně prohlásit.

odsloužit

Vykonat službu, plnit úkol, splnit povinnost.

dávat hlas <komu>

Dávat hlas je vyjádření souhlasu vůči něčemu nebo někomu. Znamená to hlasovat pro něco nebo někoho.

usnadnit <co komu>

Usnadnit: pomoci komu/čemu, aby bylo něco provedeno snadněji a rychleji.

vinout se <ke komu>

Vinout se ke komu znamená dělat něco, co je pro druhou osobu příjemné nebo užitečné.

stačit <komu v čem>

Stačit znamená být dostatečným pro něčí potřeby, požadavky nebo očekávání.

reptat <proti komu n. čemu>

Reptat: protestovat, vyjadřovat nesouhlas proti komu nebo čemu.

dodávat <komu> (sil)

Poskytnout někomu sílu, kterou potřebuje k uskutečnění úkolů nebo cílů.

ublížit <komu>

Ublížit znamená fyzicky či psychicky poškodit člověka nebo způsobit mu bolest.

<co komu> (neprávem)

"Co komu" je úsloví, které se vztahuje k právu každého člověka na svobodu, spravedlnost a přímou účast ve věcech veřejných. Znamená to, že každý má právo mít vliv na rozhodnutí, která se týkají jeho života.

odpustit <co komu>

Odpustit někomu je projevovat milosrdenství a nebýt na něho zlý, přestože udělal něco špatného.

navrhovat <co komu>

Navrhovat znamená dávat návrh na něco, navržení čeho nebo komu. Je to vyjádření názoru, návrhu nebo doporučení.

přidat se <ke komu>

Přidat se k někomu znamená stát se součástí skupiny nebo vykonávat stejnou činnost.

vlepit <komu> (pohlavek)

Vlepit (komu) znamená dát mu pohlavek nebo ránu.

zavděčit se <komu>

Udělat něco, čím se dotyčné osobě zavděčíme, abychom jí projevili naši vděčnost.

jevit se <komu co jak>

Ukázat se / projevit se někomu jako něco ("jevit se ").

nahradit <co komu>

Nahradit: zaměnit něčí místo jinou osobou/věcí; zastoupit koho/co.

nařizovat <co komu>

Nařizovat je rozkazovat ostatním, aby udělali něco konkrétního.

podlézat <komu>

Podlézat je vyjadřovat úctu k někomu, případně se mu přizpůsobovat, aby získal jeho přízeň.

připomínat <co komu>

Připomínat - uvědomit si něco, co se již dříve stalo nebo bylo řečeno.

vykázat <komu> (místo)

Vykázat (místo) znamená vyžadovat, aby osoba opustila místo.

nadejít <komu>

Nadejít: přijít k někomu nebo něčemu; přinést naději, štěstí nebo pomoc.

zabránit <komu v čem>

Zabránit: překážet někomu v něčem, udělat mu překážku, aby nemohl dosáhnout svého cíle.

dávat <komu> (požehnání)

Dávat požehnání znamená projevit lásku, podporu a dobro a přát jim štěstí a úspěch.

přiblížit se <komu>

Přiblížit se znamená přibližovat se k někomu, aby byla lepší a bližší spolupráce.

vyhovět <komu>

Vyhovět znamená splnit požadavek nebo přání druhé osoby.

hrozit <komu>

Hrozit znamená dávat najevo, že se něco nebezpečného stane, pokud se neudělá to, co se žádá.

sdělit <co komu>

Sdělit: poskytnout informaci nebo oznámit něco komu.

přát <komu> (k svátku)

Přát znamená vyjádřit někomu upřímnou gratulaci a přání štěstí k oslavě.

žehnat <komu>

Žehnání je projev přání štěstí, zdraví nebo úspěchu komu nebo něčemu.