Facebook

Náležitě - synonyma

Celkem nalezeno 20 synonym ke slovu náležitě.

Význam: Náležitě: v souladu s předepsanou pravidly nebo s požadavky; správně, patřičně, vhodně.

vhodně

Vhodný: přiměřený, správný, odpovídající okolnostem; vyhovující předpokladům, požadavkům nebo cíli.

patřičně

Patřičně: adekvátně, vhodně; splňující požadavky dané situace.

nenáležitě

Nesprávně, neúměrně, nevhodně, nepatřičně; nenáležitě jako účelné či správné nezohlednění základních zásad.

jak náleží

Vyjádření významu slova v jednom krátkém výroku nebo větě.

jak se sluší

Význam slova "jak se sluší" je označení pro vystupování, které se očekává od lidí kvůli dodržování zákonů, pravidel nebo etických norm.

jaksepatří

Jaksepatří znamená správně, ve správném pořadí, podle pravidel, jak je očekáváno.

důkladně

Důkladný: velmi pečlivý, detailní, vyčerpávající; prováděný s ohledem na veškeré okolnosti.

pořádně

Správně, důsledně a kompletně; pečlivě a starostlivě; čestně a spravedlivě.

řádně

Řádný: přesný, odpovídající pravidlům a zákonům; pečlivý, systematický.

notně

Notně znamená velmi, poměrně silně nebo výrazně.

způsobně

Způsobně znamená s respektem, úctou a ohleduplností.

zdvořile

Zdvořilost je forma slušnosti, vyjádřená respektem a úctou k druhým.

neslušně

Neslušnost je jednání, které je nepřípustné z hlediska společenských pravidel a dobrých mravů.

sprostě

Sprosté slovo je slovo, které je vulgární, urážlivé, nevhodné nebo hrubé.

přiměřeně

Přiměřeně: vhodně, v souladu s okolnostmi, ve vztahu k souvisejícím faktorům.

dobře

Dobře znamená dobře, je to pozitivní hodnocení něčího úspěchu, schopností, činností či výsledků.

pěkně

Pěkné je vnímáno jako krásné, hezké, příjemné, milé nebo líbivé.

příslušně

Příslušný: odpovídající standardům, schválenému nebo požadovanému; vyhovující.

správně

Správně: Přesné a požadované chování nebo postupy, které jsou uznávány jako dobré nebo správné.

spravedlivě

Svědomitě, bez nespravedlnosti a férově.

Podobná synonyma

dobře jíst

Jíst zdravou a vyváženou stravu, abychom se cítili dobře a zdravě.

rozvržený (dobře)

Rozvržení znamená rozdělení do částí, které jsou uspořádány systémově a přehledně.

pěkné počasí

Pěkné počasí je obecně považováno za příjemné, slunečné počasí s teplými teplotami a čistým nebo částečně zataženým oblohou.

posypat (důkladně)

Posypat znamená rovnoměrně rozsypat drobné částečky po povrchu.

udělat pořádně

Vyřešit situaci vysoce kvalitním a správným způsobem.

pořídit (dobře)

Koupit, nakoupit, získat, zakoupit nebo vyřídit si něco.

nefungovat <co> dobře

Neúspěšně fungovat; nepracovat správně; nefungovat dobře.

dobře se prodávající

Dobře se prodávající produkt či služba je ten, který má vysokou poptávku a je úspěšný prodejně.

vybrat (dobře)

Vybrat znamená vyhledat a vybírat z něčeho určité věci, lidi nebo skupiny, které budou vyhovovat daným požadavkům.

znát <co> (dobře)

Mít informace o ; poznat, rozumět, být informován.

vést si (dobře)

Vést si dobře znamená být zodpovědný, mít dobré morální hodnoty, zůstat přímočarý a vytrvalý ve svém úsilí.

zkrátka a dobře

Zkrátka a dobře znamená jednoduše a jasně; krátký a jasný výklad, který nevyžaduje žádné další vysvětlení.

usuzování (správné)

Usuzování je proces docházení k závěrům na základě dedukce nebo indukce.

dobře vychovaný

Dobře vychovaný člověk je ten, který se chová s respektem a úctou k ostatním, vytváří příjemnou atmosféru a dodržuje slušné způsoby.

zapamatovat si <co> (dobře)

Vzpomenout si na něco, uložit si do paměti.

správné mínění

Správné mínění je schopnost vyvážit možnosti a výhody, posoudit situaci a dělat rozumná rozhodnutí.

vyrůst (dobře)

Vyrůst znamená růst, vyvíjet se, zdokonalovat se a získávat potřebné zkušenosti.

dobře upečený

Dobře upečený = dokonale usmažený, křupavý a chutný, s vyváženou konzistencí a barvou.

mít se (dobře)

Mít se (dobře) znamená být zdravý a šťastný; být vyrovnaný a spokojený.

uklízet <co> (důkladně)

Uklízet = důkladně vyčistit a uklidit prostor.

velmi dobře

Velmi dobře znamená velmi dobře vykonaná práce nebo zcela přesné plnění cíle.

zapamatovávat si <co> (dobře)

Uchovávat si v paměti informace.

dopadat (dobře)

Mít pozitivní výsledky; skončit úspěchem; mít dobrý výsledek.

dopadnout (dobře)

Dosáhnout požadovaného výsledku, který bude příznivý a přínosný.