Facebook

Kandidátský - synonyma

Celkem nalezeno 4 synonyma ke slovu kandidátský.

Význam: Kandidátský se týká něčeho, co je kandidátem nebo schopným kandidovat.

uchazečský

Uchazečský se vztahuje k osobě, která se uchází o zaměstnání, studium nebo jinou pozici nebo konkurenční výhodu.

žadatelský

Žadatelský se vztahuje na něco, co je požadováno, vyžadováno nebo žádáno.

čekatelský

Čekatelský se vztahuje k něčemu, co je trpělivé a čeká se na výsledek, nebo na něco, co přijde.

disertační (práce)

Disertační práce je vysokoškolská obhajovaná práce, která je vypracována na získání doktorského titulu.

Podobná synonyma

práce

Práce je úkon nebo činnost uskutečňovaná k dosažení určitého cíle nebo výsledku.

pouštět se do (práce)

Začít se systematicky věnovat nějaké práci; pustit se do ní s plnou vervou.

volno (z práce)

Volno je doba, ve které člověk nemusí pracovat a může si užít volného času.

způsoby práce

Způsoby práce jsou metody a postupy, které se používají k dosažení požadovaných cílů a výsledků.

důkladný (práce)

Důkladný: pečlivý, detailní, přísný, s pozorností provedený.

pustit se (do práce)

Začít se věnovat něčemu, dát do toho úsilí a svoji energii.

množství práce

Množství práce je míra úkolu nebo úsilí, které je potřeba vykonat, aby se dosáhlo určitého cíle.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

zbavit se (práce)

Zbavit se znamená odstranit nebo zrušit něco, co je brzdou, překážkou nebo obtěžováním.

výsledek (práce)

Výsledek je konečný produkt činnosti, který byl dosáhl po určitém úsilí.

výsledky (práce) programu

Výsledky programu jsou všechny produkty či výstupy, které daný program generuje.

školní práce

Školní práce je forma studia, kdy studenti musí vypracovat úkoly, případně odbornou práci, aby splnili požadavky kurzu.

množství (práce)

Množství je počet jednotek nebo objemu, které byly vybrány nebo vyprodukovány během určitého časového období.

těžká práce

Těžká práce je namáhavý úkol, který vyžaduje vysokou úroveň soustředění, vytrvalosti a odhodlanosti.

uložit (hodně práce)

Uložit znamená pořádek udělat, úkol splnit nebo informace zaznamenat.

doktorská práce

Doktorská práce je vědecký dokument, který musí být úspěšně obhájen před porotou před promocí doktora věd.

práce (těžká)

Práce je úkol nebo činnost, kterou je nutné vykonat, a bývá často fyzicky náročná.

pokoutní práce

Pokoutní práce je práce prováděná bez oficiálního povolení a bez zajištění pracovních práv.

zabrat se (do práce)

Zabrat se do práce znamená věnovat se jí s plnou důsledností, zušlechťovat ji a docházet k vytyčeným cílům.

udělat kus práce

Provést úkol nebo činnost, aby se dosáhlo očekávaného výsledku.

dát se do (práce)

Začít se věnovat nějaké činnosti nebo práci s plným nasazením.

dopadnout <na koho> (práce)

Dopadnout znamená vyvinout na danou osobu určitý vliv jejího jednání, činů, rozhodnutí nebo výsledků.

vyhodit (z práce)

Vyhodit znamená propustit z práce, definitivně se zbavit něčí služby.

chodit do práce

Chodit do práce znamená docházet na určené místo v určitou dobu, aby člověk vykonával svou práci.