Facebook

Hodnota - synonyma

Celkem nalezeno 9 synonym ke slovu hodnota.

Význam: Hodnota je míra, ocenění nebo hodnocení čehokoli. Označuje, jak důležitý, cenný nebo důstojný je něco.

cena

Cena je údaj o hodnotě věci, služby nebo zboží, obvykle se vyjadřuje jako částka v penězích.

význam

Význam je síla nebo hodnota, kterou něco má; jeho smysl nebo důvod existence.

důležitost

Důležitost je vlastnost nebo kvalita něčeho, co je důležité, významné nebo zásadní.

kvalita

Kvalita je vlastnost nebo stav, který určuje jak dobře se něco opravdu jeví, funguje nebo je.

cennost

Cennost je hodnota nebo vlastnost, kterou má něco hodnotného. Může se jednat o materiální hodnotu, jako je peníze, nebo o něco nehmotného, jako je láska.

statek

Statek je nemovitost, která obvykle zahrnuje pozemek a budovy, které slouží k zemědělství nebo k chovu zvířat.

jakost

Jakost je míra kvality nebo úrovně specifických vlastností produktu nebo služby.

vlastnost

Vlastnost je vlastní charakteristika čehokoliv, např. vlastnosti osoby, věci nebo materiálu. Může být fyzická, psychická nebo abstraktní.

kvantita

Kvantita je množství, počet nebo velikost něčeho.

Podobná synonyma

nízký (cena)

Nízká cena znamená, že cena je relativně nízká ve srovnání s podobnými produkty nebo službami.

význam (sdělení)

Význam je definice nebo pochopení slova, myšlenky nebo akce. To je to, co slovo znamená nebo co se očekává.

přikládat (význam)

Přikládat znamená připojit nebo přidat něco k něčemu jinému.

první cena

První cena je nejvyšší ocenění, které může být uděleno v soutěži nebo veřejném hlasování.

neměnný (cena)

Neměnný = trvalý, nezměněný; užívá se k popisu ceny, která se nezměnila.

přiřknout (statek)

Přiřknout znamená udělit, převést nebo zajistit někomu věcné právo, například právo vlastnit statek.

překroutit (význam)

Překroutit je změnit směr nebo názor, obracet nebo vykládat věci jinak.

vysoký (cena)

Vysoká cena znamená, že je vyšší než obvykle.

mít vlastnost

Mít vlastnost znamená mít schopnost nebo kvalitu, která charakterizuje někoho nebo něco.

horší jakost

Horší jakost je ukazatel nízké kvality produktu nebo služby.

vysoká cena

Vysoká cena znamená, že za zboží/službu je nutné zaplatit velkou částku.

dědičný (statek)

Dědičný statek je pozemek, který je dědictvím a přechází z generace na generaci bez úpravy.

mít význam

Mít význam znamená být důležitý nebo mít významný vliv. Znamená to být významný pro druhé nebo pro situaci.

statek (velký)

Statek je velká pozemková usedlost, která se většinou skládá z budov, hospodářských budov, polí a dalších pozemků.

zhoršit se (kvalita)

Zhoršit se znamená změnit se k horšímu a zmenšit kvalitu.

vlastnost (osobní)

Vlastnost je charakteristika osoby, která ji odlišuje od ostatních. Jsou to její schopnosti, vlastnosti, myšlenky, názory, postoje a chování.

selský statek

Selský statek je v zemědělství dominantní typ hospodářství založený na vlastnictví zemědělské půdy, zvířat a dalšího majetku.

zdůraznit (význam)

Zdůraznit znamená vyzdvihnout něčí myšlenku, úkol či názor.

statek (větší)

Statek je velká pozemková výměra používaná k zemědělským účelům, obvykle s budovou jako sídlem majitele.

přičítat (význam)

Přičítat znamená přidat, připočíst k něčemu jinému.

přikládat <čemu> (význam)

Přidávat nebo připojovat části, předměty k něčemu dalšímu; přikládat.

postihovat (význam)

Postihovat: udělovat tresty, sankce apod. pro nepříznivé jednání.

nepatrný (cena)

Nepatrný významně znamená velmi nízkou nebo zanedbatelnou hodnotu. Je to často spojeno s cenou, která je mnohem nižší, než se očekávalo.

dohodnutý (cena)

Dohodnutý znamená, že se obě strany shodly na ceně.

mírný (cena)

Mírný význam slova se týká ceny - je to cena, která není příliš nízká, ani příliš vysoká, ale střední - přijatelná.

postoupit (statek)

Postoupit (statek) znamená převést vlastnictví statku na jinou osobu.

stejný význam

Stejný: stejný, přesný, identický, srovnatelný, shodný.