Facebook

Fakt - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu fakt.

Význam: Fakt je informace či událost, která se stala nebo která je pravdivá.

faktum

Faktum je skutečnost, datovaný a ověřený údaj, který je základem pro dospělé závěry a rozhodnutí.

skutečnost (zjištěná)

Skutečnost je faktické, ověřené nebo nepopíratelné tvrzení o situaci, které se stalo nebo existuje.

(ověřená) věc

Ověřená věc je objekt, který byl prokázán jako skutečný, pravdivý a ověřený.

událost

Událost je jakýkoli zážitek, konkrétní akce nebo situace, která se vyskytuje v určitém čase a místě.

pravdivý poznatek

Pravdivý poznatek je prohlášení nebo závěr, který je správný a důvěryhodný, protože je podložený důkazy a dalšími informacemi.

pravdivé tvrzení

Pravdivé tvrzení je prohlášení, které je správné a pravdivé.

bytí

Bytí je stav existence, být přítomný a prožívat život a všechny jeho podoby.

jsoucnost

Jsoucnost je existenciální koncept, který vyjadřuje prožívání bytí a našeho vztahu k okolnímu světu.

realita

Realita je to, co je skutečné a skutečně existuje, co se děje ve skutečnosti.

Podobná synonyma

údaj (o bydlišti)

Údaj je informace o něčí adrese nebo místě bydliště.

pravdivě

Pravdivý - odpovídající skutečnosti, autentický, přesný, věrný.

skutečnost

Skutečnost je realita, co se opravdu stalo nebo stává, bez ohledu na to, jak se na to lidé dívají.

údaj (zkreslený)

Údaj je informace nebo datum používané k vyhodnocení nebo porozumění něčemu. Může být zkreslený nebo nepřesný.

událost (drobná)

Událost je věc, která se stane a může mít dopad na ostatní. Může jít o malou věc, jako je schůzka, nebo o větší, jako je protest.

pravdivý

Pravdivý znamená pravdivý, upřímný, autentický nebo správný.

nauka o bytí

Nauka o bytí je filosofický směr zabývající se podstatou bytí a jeho vztahy k člověku a světu.

dokonaná událost

Dokonaná událost je již hotový čin nebo proces, který je ukončen a nemůže být změněn.

údaj

Údaj je informace nebo datum, které jsou poskytnuty nebo získány pro určitý účel.

hrozná událost (válka)

Hrozná událost je obecně označována jako válka, která je způsobena nebo vyvolána bojem mezi dvěma nebo více stranami.

tvrzení

Tvrzení je tvrzení, které je často vyjádřeno jako závěr, předpoklad nebo hypotéza. Je to prohlášení, které je obhajováno nebo vyvraceno důkazy.

vyjevit (skutečnost)

Ukázat, vyjevit, odhalit, prozradit, naznačit.

údaj roku

Údaje jsou informace nebo datové položky, které lze použít pro zajištění, řízení nebo zpracování.

údaj (na dopise)

Údaj je informace nebo data poskytovaná nebo zaznamenaná o něčem nebo někom.

podrobný (údaj)

Podrobný údaj je souhrn informací o něčem, který je prozkoumán nebo popsán velmi podrobně.

důvod bytí

Důvodem bytí je poskytnout smysluplný účel, směr a hodnotu životu.