Facebook

Fakt - synonyma

Celkem nalezeno 10 synonym ke slovu fakt.

Význam: Fakt je informace či událost, která se stala nebo která je pravdivá.

faktum

Faktum je skutečnost, datovaný a ověřený údaj, který je základem pro dospělé závěry a rozhodnutí.

skutečnost (zjištěná)

Skutečnost je faktické, ověřené nebo nepopíratelné tvrzení o situaci, které se stalo nebo existuje.

(ověřená) věc

Ověřená věc je objekt, který byl prokázán jako skutečný, pravdivý a ověřený.

událost

Událost je jakýkoli zážitek, konkrétní akce nebo situace, která se vyskytuje v určitém čase a místě.

pravdivý poznatek

Pravdivý poznatek je prohlášení nebo závěr, který je správný a důvěryhodný, protože je podložený důkazy a dalšími informacemi.

pravdivé tvrzení

Pravdivé tvrzení je prohlášení, které je správné a pravdivé.

bytí

Bytí je stav existence, být přítomný a prožívat život a všechny jeho podoby.

jsoucnost

Jsoucnost je existenciální koncept, který vyjadřuje prožívání bytí a našeho vztahu k okolnímu světu.

realita

Realita je to, co je skutečné a skutečně existuje, co se děje ve skutečnosti.

Podobná synonyma

skutečnost

Realita; stav nebo věc, která existuje ve skutečnosti, ne jen ve fantazii nebo vyobrazení.

vyjevit (skutečnost)

Ukázat, vyjevit, odhalit, prozradit, naznačit.

tvrzení

Tvrzení je prohlášení, které se domnívá, že je pravdivé, a které je vyjádřeno výslovně nebo náznakem.

událost (drobná)

Událost je okamžik, situace nebo vývoj, který je zaznamenán nebo zaznamenán.

kladné tvrzení

Kladné tvrzení je vyjádření, které potvrzuje nějakou myšlenku, činnost nebo existenci.

nauka o bytí

Nauka o bytí je filosofický směr zabývající se podstatou bytí a jeho vztahy k člověku a světu.

údaj

Údaj je informace nebo datum, které jsou shromážděny, zaznamenány nebo uvedeny, aby vyhověly danému účelu.

simulovaný (realita)

Simulovaná realita je technika, která vytváří umělou, ale realistickou zkušenost, kterou lze využít pro výuku, zábavu nebo jiné účely.

pravdivý

Pravdivý znamená skutečný, autentický a důvěryhodný; tedy to, co je přesné a správné.

číselný údaj

Číselný údaj je číslo nebo série čísel, které reprezentují nějakou hodnotu nebo informaci.

poznatek

Poznatek je informace získaná výzkumem, zkušeností nebo pozorováním.

tvrzení (nepodložené)

Tvrzení je nepodložené prohlášení, které se zakládá na osobním přesvědčení.

pravdivý názor

Názor, který je založen na faktech a je pravdivý.

údaj roku

Údaje jsou informace nebo datové položky, které lze použít pro zajištění, řízení nebo zpracování.

tragikomická událost

Tragikomická událost je situace, ve které se kombinuje smíšené pocity smutku a humoru.

podrobný (údaj)

Podrobný údaj je souhrn informací o něčem, který je prozkoumán nebo popsán velmi podrobně.

důvod bytí

Důvodem bytí je poskytnout smysluplný účel, směr a hodnotu životu.