Facebook

Dobrý - synonyma

Celkem nalezeno 26 synonym ke slovu dobrý.

Význam: Dobrý je pozitivní vlastnost, která se vztahuje k dobrému jednání, myšlení, schopnostem nebo charakteru. Znamená to, že je správné, vhodné a užitečné.

řádný

Řádný znamená přesný, přísný, přísně dodržovaný nebo vyhovující požadavkům.

čestný

Čestný znamená čestnou, vznešenou, věrnou, pravdivou, spravedlivou a poctivou.

ušlechtilý

Ušlechtilý je vysoce ceněný, vznešený a vznešený. To znamená, že je čestný, ctnostný a vysoce morální.

zlý

Zlý je přívlastek označující osobu nebo věc jako protiklad dobra, vykazující špatné, zlé nebo destruktivní vlastnosti.

špatný

Špatný: nespokojivý, mizerný, nevhodný, nezdravý, neuspokojivý, odpudivý, zkažený.

dovedný

Dovedný označuje schopnost ovládat, zvládat nějakou činnost nebo techniku s lehkostí a zručností.

schopný

Schopný znamená schopnost splnit něco, co je třeba, mít dostatečné znalosti, dovednosti nebo prostředky.

náležitý

Adekvátní, správný, vhodný; splňující požadované normy nebo standardy.

důkladný

Důkladný znamená velmi pečlivý, detailní a systematický; s ohledem na všechny potřebné detaily.

výborný

Výborný je znamení velmi dobrého výkonu, schopností nebo stavu; vysoce nadprůměrný.

hodnotný

Hodnotný je cenný, užitečný nebo důležitý; označuje něco, co má hodnotu nebo váhu.

kvalitní

Kvalitní znamená "vysoce kvalitní" nebo "dobré jakosti"; kvalita je měřítkem kvality, které se může vztahovat na výrobky, služby, materiály nebo procesy.

užitečný

Užitečný je něco, co je pro něco užitečné nebo vhodné pro užívání.

prospěšný

Prospěšný je to, co přináší užitek a pozitivní dopady, což je obecně užitečné a vhodné.

výhodný

Výhodný = využití zisku nebo úspory času nebo nákladů; opatření prospívající oběma stranám.

postačující

Postačující: dostatečný, dostatek.

dostatečný

Dostatečný: dostatečně dobrý nebo dostatečně velký pro danou situaci; dostatečný počet.

slušný

Slušný je vyjadřování a chování, které je v souladu se společenskými normami a považuje se za vhodné a respektované.

dobrotivý

Dobrotivý znamená laskavý, milý, shovívavý a pochopení pro jiné.

hodný

Dobrá, přátelská, milá a upřímná osoba se vztahem k druhým a úctou k jejich potřebám.

laskavý

Laskavost je dobrodružství vůle, jak se starat o druhé s pozitivním přístupem a vstřícností.

vlídný

Vlídný znamená laskavý, přátelský, ohleduplný a uctivý.

přívětivý

Přívětivý znamená sympatický, milý a přátelský. Je to osoba, která se chová příjemně a zdvořile.

milý

Milý je milá, laskavá a příjemná osoba, která se vyznačuje ohleduplností, láskyplností a soucitem.

příznivý

Příznivý je pozitivní, nápomocný, prospěšný, výhodný, příjemný.

příjemný

Příjemný se vztahuje k příjemným pocitům, které vyvolává zážitek nebo událost, například dobrý pocit, radost, klid, pohodu nebo uvolnění.

dobrý

Dobrý je pozitivní adjektivum, které se vztahuje k něčemu, co je kvalitní, komfortní, správné, šťastné nebo užitečné.

Podobná synonyma

čestný muž

Čestný muž je někdo, kdo je spravedlivý, ušlechtilý a má čestné a morální principy.

přívětivý člověk

Přívětivý člověk je osoba, která je milá, příjemná, laskavá a otevřená.

ušlechtilý muž

Ušlechtilý muž je člověk s vysokými morálními hodnotami, které vyzařuje v každé situaci.

příjemný (člověk)

Příjemný člověk je milý, usměvavý a přátelský. Má rád společnost a vytváří příjemnou atmosféru.

hodný ocenění

Velmi uznávaný, vysoko ceněný; důstojný pozornosti a uznání.

ušlechtilý člověk

Ušlechtilý člověk je morálně dobrý a vysoce ctí hodnoty, jako je čest, laskavost a lidskost.

dobrý skutek

Dobrý skutek je čin, který pomáhá druhým a který má pozitivní dopad na lidi, zvířata nebo životní prostředí.

sotva postačující

Sotva postačující: ne zcela dostačující, nedostatečné, neúplné.

fotbalista (špatný)

Fotbalista je sportovec, který hraje fotbal. Hraje s míčem a snaží se ho dostat do branky soupeře.

příjemný (hlas)

Příjemný hlas je měkký, klidný a uklidňující. Obvykle je to vysoce kvalitní zvuk, který je příjemný pro poslech.

kvalitní věc

Věc, která má vysokou kvalitu, která splňuje ty nejvyšší standardy a je spolehlivá.

mimořádně dobrý

Vynikající, skvělý, nadstandardní, excelentní.

souhra (kvalitní)

Souhra je vzájemná spolupráce a jednotný výkon. Jde o koordinaci činností, které se navzájem doplňují, aby dosáhly kvalitního výsledku.

člověk (špatný)

Člověk, označení pro individuum s negativními vlastnostmi, např. závist, lhostejnost, nespravedlnost.

velmi špatný

Velmi špatný = nejhorší možné hodnocení, které může být uděleno; naprostá neschopnost či zanedbání.

hodný (člověk)

Člověk s dobrými mravy, spravedlivý a laskavý, který se chová slušně a je oblíbený.

špatný čin

Špatný čin je skutek, který je zločinný, nespravedlivý nebo nedovolený podle zákonů nebo morálky.

velmi dobrý

Velmi dobré = vynikající, excelentní, skvělý, úžasný, perfektní.

čestný (v plnění závazků)

Čestný znamená prokazovat věrnost slibům a závazkům, dodržovat je a vystupovat spravedlivě a upřímně.

prospěšný (služby)

Užitečný, výhodný; znamená schopnost přinášet výhody, pozitivní výsledky nebo přínosy.

schopný platby

Schopnost platby je schopnost lidí a podniků k provádění platby za zboží a služby.

hodný (chlapec)

Hodný je chlapec, který se chová slušně, je laskavý, milý, nápomocný a starostlivý.

milý člověk

Milý člověk je osoba, která je přátelská, laskavá a laskavá k lidem kolem sebe. Je někdo, koho můžete bez obav kontaktovat.

vlídný (tón)

Vlídný (tón) znamená milý, přátelský a laskavý.

výhodný (finančně)

Výhodný znamená výnosný, levný, nákladově efektivní a užitečný pro financování.

prospěšný (zdraví)

Prospěšný se vztahuje k tomu, co je užitečné, prospěšné nebo pozitivní pro zdraví.