Facebook

Ceremonie - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu ceremonie.

Význam: Ceremonie je slavnostní shromáždění s předem stanoveným pořádkem a obřadností, které obecně znamená nějakou událost nebo důležitou událost.

obřad

Obřad je slavnostní ceremoniál, který se obvykle provádí jako symbolická činnost s rituálními prvky.

postup

Postup je série kroků nebo činností, které jsou k provedení něčeho nezbytné.

sled

Sledující, zaznamenávání nebo dohled nad něčím nebo někým; zachování konkrétního sledu akcí, informací nebo činností.

okolky

Okolky jsou lehké, jednoduché oblečení nebo pláštěnky, obvykle s kapucí, používané pro venkovní nošení.

cavyky

Cavyky jsou malé domácí zvířata, která se podobají prasatům a mají krátké nohy a krátkou srst.

obřadnost

Obřadnost je ceremoniální chování, které vyžaduje dodržování etických standardů a zásad. Je to forma úcty a respektu vůči druhým.

akt

Akt je činnost, konkrétní čin nebo činnost, která má nějaký účel.

rituál

Rituál je obřad nebo ceremonie, která se opakuje v přesně definovaném pořadí a je provázena speciálními symboly.

Podobná synonyma

liturgický obřad

Liturgický obřad je slavnostní shromáždění, které se skládá z modlitby, kázání, hymnů a různých rituálů.

obřad (církevní)

Obřad je forma církevního rituálu, který je prováděn buď s bohoslužebnými účely, nebo k oslavě nebo uctění něčeho.

časový sled

Časový sled je seřazení událostí ve správném pořadí tak, aby se vyprávěla přesná a logická historie.

sled (událostí)

Sled je pořadí událostí, které se staly nebo mají nastat.

naznačit (postup)

Naznačit znamená dát náznak, signalizovat, naznačit že se něco děje či má stát.

osvědčený postup

Osvědčený postup je zavedený, prověřený a úspěšný způsob provádění činnosti.

záměrný postup

Záměrný postup je úmyslný způsob myšlení a jednání, který je definovaný cílem a který je uskutečňován za účelem dosažení tohoto cíle.

vědecký postup

Vědecký postup je systematický proces vyhodnocování dat, který poskytuje spolehlivé výsledky. Jde o opakovatelný, objektivní a metodický postup.

sled (první)

Sledování, zaznamenávání a zajišťování informací o poloze nebo pohybu osob, věcí nebo jiných objektů.

postup (účelný)

Postup je účelné uspořádání kroků, které je třeba provést k dosažení konkrétního cíle.

jednotvárný sled operací

Jednotvárný sled operací je série opakujících se kroků, které jsou vykonány postupně s cílem dosáhnout důležitého cíle.

postup (rychlý)

Postup je systémický a organizovaný způsob, jak dosáhnout cíle rychle a efektivně.

pracovní postup

Pracovní postup je postup kroků, které jsou nutné k provádění nějaké úlohy. Je to jeden z nejlepších způsobů, jak dosáhnout efektivního a kvalitního výkonu.

okolky (jen v mn.č.)

Okolky jsou součásti strojů a mechanismů, které slouží k přesouvání, uchycování nebo třecím spojům.

obecný postup

Obecný postup je série kroků k dosažení cíle. Je to jednoduchý proces, který může být použit pro různé účely.

nevhodný (postup)

Nevhodný je postup, který není v souladu s příslušnými pravidly, zákony nebo dobrými mravy.

postup (výpočtu)

Postup je systémický přístup k provedení úkolu, který zahrnuje logické, krok za krokem postupy k dosažení cíle.

stanovit (postup)

Ustanovení je proces stanovování pravidel, postupů nebo cílů pro nějakou situaci.

sled chodů

Sled chodů je proces, kdy je sledována přesná postupnost kroků, které mají být provedeny pro dosáhnutí určitého cíle.

promyšlený postup

Promyšlený postup je systémový, řízený způsob, jak dosáhnout cíle metodou plánování a přemýšlení.

výrobní (postup)

Výrobní postup je sada pravidel a postupů vytvářejících produkt, materiál nebo službu.