Facebook

Akt - synonyma

Celkem nalezeno 12 synonym ke slovu akt.

Význam: Akt je činnost, konkrétní čin nebo činnost, která má nějaký účel.

jednání

Jednání je přímé, neoficiální či oficiální činnosti, které se vykonávají k dosažení nějakého cíle.

výkon

Výkon je měření schopností, úspěšnosti nebo účinnosti člověka nebo jiného systému.

čin

Čin je účelný a úmyslný pohyb člověka, který má důsledky nebo výsledky.

úkon

Úkon je činnost, kterou člověk nebo organizace provádí, aby dosáhla požadovaného cíle.

spis

Spis je dokument obsahující informace o sporných otázkách, které jsou používány k řešení případů.

listina

Listina je dokument, který zaznamenává určitá práva, závazky nebo události a stává se právně závazným.

dějství

Dějství je část literárního nebo dramatického díla, která popisuje časový úsek vývoje příběhu a přináší změny v postavách.

obraz (podle nahého modelu)

Obraz je umělecké dílo, které vytváří vizuální reprezentaci něčeho. Může to být reálný objekt nebo abstraktní myšlenka.

soulož

Spojení dvou lidí, při kterém dochází k uspokojení pohlavního touhy.

obřadnost

Obřadnost je ceremoniální chování, které vyžaduje dodržování etických standardů a zásad. Je to forma úcty a respektu vůči druhým.

ceremonie

Ceremonie je slavnostní shromáždění s předem stanoveným pořádkem a obřadností, které obecně znamená nějakou událost nebo důležitou událost.

rituál

Rituál je obřad nebo ceremonie, která se opakuje v přesně definovaném pořadí a je provázena speciálními symboly.

Podobná synonyma

evidovat (spis)

Evidovat znamená ukládat záznamy o něčem do systému či dokumentu a sledovat jejich změny.

volnost jednání

Volnost jednání je schopnost jednat a projevovat se podle svých přesvědčení bez cizího dohledu nebo omezení.

verš podle Sapfó

Verš je umělecká forma poezie, jež se skládá z veršů a slouží k vyjádření emocí a myšlenek.

obraz

Obraz je vizuální reprezentace konceptu, obrázku, myšlenky, člověka nebo čehokoliv jiného.

podle

Podle: podle znamená s odkazem na, nebo ve srovnání s něčím.

zařazovat <kam > (spis)

Zařazovat znamená ukládat do odpovídající kategorie nebo do systému; například do spisu, do databáze nebo do klasifikačního systému.

odložit (jednání)

Odložit jednání znamená odložit jeho dokončení na pozdější dobu.

podle práva

Právní význam slova je definice určitého pojmu s právními důsledky.

postupovat (jednání)

Postupovat znamená jednat systematicky a s cílem dosáhnout požadovaného výsledku.

listina (úřední)

Listina je úřední dokument, který zaznamenává události, informace nebo rozhodnutí a je vyhotovený v souladu se zákonem.

zdržovat (jednání)

Omezovat či odkládat nějaké jednání, činnost nebo úkon.

obraz s krajinným motivem

Obraz s krajinným motivem je plastická reprezentace vizuálního krajiny, celého prostoru nebo jeho části.

obraz n. socha Panny Marie

Obraz: socha Panny Marie, symbol víry, lásky a naděje, která inspirovala miliónům lidí.

jednání (nečestné)

Nečestné jednání: nedbalé, nespravedlivé činy, které poškozují druhé, například podvody a korupce.

nezdařit se (jednání)

Neúspěch, selhání; nedosáhnutí požadovaného výsledku nebo cíle.

odsunout (jednání)

Odsunutí znamená odstranit, odstranit nebo přesunout něco na jiné místo.

uložit (spis)

Uložit je uchovat v bezpečí, aby byl později snadno dostupný.

prohlédnout (spis)

Prohlédnout spis znamená pečlivě ho zkontrolovat, aby se zjistily případné nesrovnalosti.

zmařit (jednání)

Zmařit znamená zrušit, zahodit, zneplatnit nebo znemožnit, aby činnost měla nějaký účinek.

protahovat (jednání)

Prodlužovat, omezovat časovou náročnost, zvyšovat délku trvání jednání.

ztěžovat <komu> (jednání)

Ztěžovat jednání znamená činit jej náročnějším, náročnějším, obtížnějším nebo složitějším pro danou osobu.

obratnost (v jednání)

Obratnost je schopnost přizpůsobovat se změnám situací a vytvářet šikovná řešení.

obraz (skutečnosti)

Obraz je reprezentace skutečnosti, která může být vyjádřena formou obrazu, fotografie nebo jiného uměleckého projevu.

sundat (obraz)

Odstranit, odebrat, snížit (hloubku, intenzitu, kontrast); odstranit z obrazu.

panovnická listina

Panovnická listina je dokument schválený vládou, který zaručuje práva a omezuje pravomoci občanů.

podle zákona

Podle zákona znamená, že je stanovena právní povinnost či pravidlo, které musí všichni dodržovat.