Facebook

Bezectný - synonyma

Celkem nalezeno 8 synonym ke slovu bezectný.

Význam: Bezectný znamená rychlý, rychlého pohybu nebo jednání; rychlý jako vítr.

hanebný

Hanebný je pojem označující bezpráví, které je odporné a zbabělé.

nectný

Nectný znamená nezdvořilý, nečestný, neuctivý a nezákonný.

nečestný

Nečestný znamená podvodný, neférový, nespravedlivý, nepoctivý, neetický nebo protiprávní.

čestný

Čestný znamená poctivý, upřímný, důvěryhodný a čestný ve všech situacích.

ctný

Ctný je člověk, který se chová s úctou, je slušný, upřímný a zodpovědný ke všem lidem. Jeho jednání je čestné a spravedlivé.

bezcharakterní

Bezcharakterní: nedostatečný nebo chybějící charakter; nedostatečně odvážný, nezodpovědný nebo bezcílný.

potupný

Potupný je to, co je zneuctěné, ponížené, ponižující a neslušné.

nedůstojný

Nedůstojný je to, co je nevhodné, nehodné a nepřiměřené situaci či chování.

Podobná synonyma

bezcharakterní člověk

Člověk bezcharakterní je ten, který nemá vlastní vůli, nerozhodnost, slabost, odhodlanost nebo morální hodnoty.

čestný (v plnění závazků)

Čestný znamená prokazovat věrnost slibům a závazkům, dodržovat je a vystupovat spravedlivě a upřímně.

čestný muž

Čestný muž je muž, který se řídí principy morálky, spravedlnosti a zásadami etiky a který dbá na to, aby vždy dodržoval své slovo.

hanebný čin

Hanebný čin je čin, který je za hranicí morálních, právních nebo etických standardů a je považován za závažný.

bezcharakterní (člověk)

Bezcharakterní člověk je někdo, kdo má nedostatek morálních hodnot a jeho jednání je bez váhy a míry.