Facebook

Zpít - synonyma

Celkem nalezeno 13 synonym ke slovu zpít.

Význam: Pít alkoholické nápoje až do úplného opilosti.

ožrat

Opít se až do míry značné opilosti, kdy člověk ztrácí vědomí či schopnost orientace.

omámit

Umlčet, zasáhnout silou, zmást; přímo omámit znamená ohromit, ohromit velikostí, krásou nebo množstvím.

okouzlit

Okouzlit: přitáhnout pozornost, učinit kouzlem něco přitažlivým a fascinujícím.

obloudit

Obloudit znamená udělat obláčky, tedy obláčky z oblaků, aby bylo počasí příjemnější.

roznítit

Roznítit znamená rozdmýchat oheň, zapálit hořící materiál a vytvořit tak plamen.

uchvátit

Uchvátit - získat si úctu a obdiv; vzbudit hluboké dojmy; oslnit nebo okouzlit.

unést

Unést znamená fyzicky odnést, odvést nebo odvézt někoho nebo něco.

oklamat

Oklamat znamená lhát, vést někoho na falešnou stopu nebo ho obelstít.

ošidit

Ošidit znamená záměrně obelhat nebo podvést někoho, aby se dostal k něčemu nebo aby něco ušetřil.

napálit

Napálit znamená připravit výrobek, potravinu nebo jídlo rychle na vysoké teplotě.

obalamutit

Obalamutit znamená zmatit nebo uvést do rozpaků, čímž se člověk znemožňuje jasně pochopit situaci.

opít <koho>

Opít znamená podávat někomu alkoholické nápoje až do stavu opilosti.

opojit <koho>

Opojit znamená učinit někoho tak opilým, že jeho smysly jsou ochromeny.

Podobná synonyma

velebit <koho>

Velebit je sloveso, které znamená oslavovat, chválit nebo vyzdvihovat někoho nebo něco.

ztrestat <koho>

Ztrestat znamená udělit trest nebo potrestat za provinění.

vytlačit <koho n. co>

Odsunout, vyhnat, vyhnout, vyřadit.

pokropit <koho n. co>

Pokropit: rozprostřít co, padnout na něco (např. kapky nebo prášek).

dostat <koho>

Dostat: obdržet, získat (něco/někoho).

přemlouvat <koho>

Přemlouvat: vyjednávat s někým a přesvědčovat ho o něčem.

útočit <na koho>

Napadat, útočit na někoho fyzicky nebo verbálně, aby se dosáhlo nějakého cíle.

trápit <koho>

Trápit se znamená prožívat fyzickou či psychickou bolest nebo úzkost, často způsobenou jinou osobou.

poskvrnit <koho>

Poskvrnit znamená zneuctit reputaci, zničit čest nebo morálku a způsobit skandalizaci.

navykat <koho na co>

Navykat: dlouhodobě se připravovat na něco, aby člověk mohl být zvyklý na to, co se bude dít.

hnát^5 <koho> (pryč)

Hnát znamená násilně vyhánět někoho pryč, donutit jej opustit místo.

postrašit <koho>

Postrašit - vyvolat ve druhé osobě strach nebo obavy.

odmítnout <koho n. co>

Odmítnout je forma odpírání či zamítnutí žádosti, požadavku nebo návrhu.

nasytit <koho>

Nasytit znamená zaplnit do sytosti, aby byl/a plně uspokojen/a.

osvobodit <koho>

Uvolnit koho z pout, vysvobodit ho z nevolnictví, násilí a jiných form otroctví.

pomlouvat <koho>

Pomlouvat znamená šířit nepravdivé informace o někom, které jeho pověst poškozují.

laskat <koho> (rukou)

Hladit či jemně šimrat rukou druhého, aby udělalo radost nebo aby se cítilo uvolněně.

sledovat <koho>

Sledovat znamená pozorně se dívat na jeho činy, pohyby nebo vystupování.

dát k soudu <koho>

Předložit k soudu, aby byla posouzena jeho vina.

vzrušovat <koho>

Vzbuzovat silnou emoci v někom; stimulovat jeho city a myšlenky.

vystrčit <koho> (z řady)

Vystrčit člověka z řady znamená odsunout ho, aby se stal viditelným, a často také izolovat ho od ostatních.

pobízet <koho>

Pobízet: vyzývat někoho, aby vykonal určitou činnost; podněcovat k činu.

zamilovat se <do koho>

Zamilovat se znamená projevit silnou lásku a touhu po tom druhém.

zprostit <koho>

Odstranit něčí závazky nebo vinu.

zpravovat <koho o čem>

Zpravovat = poskytovat informace nebo sdělení o čemkoli.

podněcovat <koho>

Podněcovat znamená vyvolávat či stimulovat jistou činnost, názor či zájem.

doběhnout <koho>

Doběhnout - doběhnout k někomu fyzicky, aby se s ním setkal/a.

připravovat <koho o co>

Připravovat = usilovat o to, aby něco bylo připraveno předem pro požadované účely.

ztotožňovat <koho s kým>

Ztotožňovat znamená spojovat nebo srovnávat dvě věci, aby vyjadřovaly stejnou myšlenku nebo měly stejný účel.

zarmoutit <koho>

Zarmoutit znamená vyvolat smutek nebo trápení, obvykle skrze zklamání nebo tragickou událost.