Facebook

Vzít za vlastní - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu vzít za vlastní.

Význam: Převzít odpovědnost za něco a být zodpovědný za výsledek.

vzít (k sobě)

Vzít znamená převzít, získat nebo přenést něco k sobě.

uchopit (ruku)

Uchopit ruku: chytit, přidržet, hmatem uchopit či obejmout.

chopit se <čeho>

Chopit se čeho znamená získat do svého vlastnictví nebo se ujmout činnosti, čeho se týče.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: získat či uchopit jakousi moc, či kontrolu nad čím, co předtím nebylo pod kontrolou.

pojmout

Pojmout je chápat, porozumět, uchopit, uvědomit si nějakou skutečnost nebo myšlenku.

akceptovat

Akceptovat znamená přijmout, schválit nebo respektovat.

uznat

Uznat znamená přijmout a připustit pravdivost, správnost nebo existenci něčeho.

schválit

Přijmout, potvrdit nebo uznat něco jako platné nebo správné.

souhlasit <s čím>

Souhlasit znamená projevit souhlas s názorem, postojem nebo akcí druhé osoby.

odmítnout

Odmítnout je odmítnutím čehokoli jako odpověď na nabídku, žádost, požadavek nebo návrh.

dát audienci

Dát audienci znamená udělit někomu možnost mluvit s vládní osobou, často králem nebo královnou.

poskytnout slyšení

Poskytnout slyšení znamená poskytnout člověku právo na slyšení a rozhodnutí o jeho budoucím osudu.

adoptovat

Adoptovat znamená přijmout někoho, nebo něco, jako své vlastní; často se to týká přijetí dítěte, zvířete nebo nápadu.

zaměstnat

Zaměstnat znamená přijmout někoho do práce a uzavřít s ním pracovní smlouvu.

vzít (do práce)

Vzít znamená získat nebo přijmout do práce, pověřit někoho nebo něco, zavázat se k něčemu nebo převzít odpovědnost.

vzít (na školu)

Vzít na školu znamená dopravit se tam a přinést si vše potřebné pro studium.

Podobná synonyma

používat <čeho n. co>

Používat znamená využívat nebo aplikovat něco pro nějaký účel.

odrazovat <koho od čeho>

Odrazovat znamená působit proti něčímu cíli či snaze, bránit jeho dosahování.

dotýkat se <čeho>

Dotýkat se čeho - fyzicky kontaktovat, případně se dotýkat částí těla; obecně, prožívat něčí přítomnost či zkušenost.

pozbývat <čeho>

Pozbývat: ztrácet, opouštět, vzdávat se, odcházet.

práce

Práce je činnost, při které člověk vykonává různé úkoly k dosažení určitého cíle.

nakládat <co do čeho n. na co>

Nakládat znamená přenášet nebo přesouvat z jednoho místa nebo prostoru do druhého.

pustit se <do čeho>

Začít se věnovat činnosti; zapojit se do něčeho.

nechat <čeho>

Nechat: ponechat, nechat být; povolit, dovolit, připustit.

vbodnout <co do čeho>

Vbodnout znamená zapustit část tělesa (např. hřebíky) do jiného tělesa.

odchýlit se <od čeho>

Odchýlit se od čeho znamená činit něco odlišného či jiného, než je obvyklé či očekávané.

těžit <z čeho>

Těžit znamená získávat nebo vytěžit něco, co je užitečné, jako jsou suroviny, surový materiál nebo energie.

vyváznout <z čeho>

Vyváznout: získat úlevu z nebezpečí či potíží; najít řešení.

týkat se <čeho>

Týkat se znamená být související s něčím, podílet se na něčem nebo být zaměřeným na něco.

užít <co n. čeho>

Užít: využít, vychutnat, prožít naplno.

vzít zřetel <na co>

Vzít zřetel na znamená zohlednit, vzít v úvahu při rozhodování nebo jednání.

nabýt <čeho>

Získat, stát se vlastníkem; získat právní účinky, stát se vlastníkem čehosi.

zapadat <do čeho>

Zapadat se vztahuje k situacím, kdy se určitá věc či osoba fyzicky, nebo i symbolicky, stává součástí nebo součástí jednoho celku.

dostat se <z čeho n. odkud>

Získat přístup nebo se dostat do něčeho; překonat překážky; dosáhnout cíle.

pustit se (do práce)

Začít se věnovat něčemu, dát do toho úsilí a svoji energii.

ovinout <co kolem čeho>

Ovinout = obtočit, obmotat se kolem něčeho.

štítit se <čeho>

Bránit se čemu, chránit se před něčím.

souhlasit

Souhlasit znamená vyjádřit svůj souhlas s něčím, čímž znamená, že s ním souhlasíte.

poskytnout úvěr

Poskytnout úvěr znamená vydat peníze na základě dohody o splácení s úrokem.

mít užitek <z čeho>

Mít užitek z čeho znamená získat obecnou výhodu, přínos nebo prospěch z čeho.

nekvalitní (práce)

Nekvalitní práce je práce která nedosahuje požadované úrovně kvality.

odvozovat <co z čeho>

Odvozovat znamená vyvozovat, dospívat k závěru z určitých důkazů či informací.

všimnout si <čeho>

Všimnout si čeho: zpozornět, všimnout si detailů, pozorovat, vnímat, zaznamenat.

vypotácet se <z čeho>

Vypotácet se znamená dostat se z neřešitelné situace nebo se z ní vymanit.