Facebook

Vzít za vlastní - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu vzít za vlastní.

Význam: Převzít odpovědnost za něco a být zodpovědný za výsledek.

vzít (k sobě)

Vzít znamená převzít, získat nebo přenést něco k sobě.

uchopit (ruku)

Uchopit ruku: chytit, přidržet, hmatem uchopit či obejmout.

chopit se <čeho>

Chopit se čeho znamená získat do svého vlastnictví nebo se ujmout činnosti, čeho se týče.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: získat či uchopit jakousi moc, či kontrolu nad čím, co předtím nebylo pod kontrolou.

pojmout

Pojmout je chápat, porozumět, uchopit, uvědomit si nějakou skutečnost nebo myšlenku.

akceptovat

Akceptovat znamená přijmout, schválit nebo respektovat.

uznat

Uznat znamená přijmout a připustit pravdivost, správnost nebo existenci něčeho.

schválit

Přijmout, potvrdit nebo uznat něco jako platné nebo správné.

souhlasit <s čím>

Souhlasit znamená projevit souhlas s názorem, postojem nebo akcí druhé osoby.

odmítnout

Odmítnout je odmítnutím čehokoli jako odpověď na nabídku, žádost, požadavek nebo návrh.

dát audienci

Dát audienci znamená udělit někomu možnost mluvit s vládní osobou, často králem nebo královnou.

poskytnout slyšení

Poskytnout slyšení znamená poskytnout člověku právo na slyšení a rozhodnutí o jeho budoucím osudu.

adoptovat

Adoptovat znamená přijmout někoho, nebo něco, jako své vlastní; často se to týká přijetí dítěte, zvířete nebo nápadu.

zaměstnat

Zaměstnat znamená přijmout někoho do práce a uzavřít s ním pracovní smlouvu.

vzít (do práce)

Vzít znamená získat nebo přijmout do práce, pověřit někoho nebo něco, zavázat se k něčemu nebo převzít odpovědnost.

vzít (na školu)

Vzít na školu znamená dopravit se tam a přinést si vše potřebné pro studium.

Podobná synonyma

poskytnout <co>

Poskytnout znamená dát nebo zajistit přístup k něčemu.

zanechat <čeho>

Zanechat: opustit, nechat po sobě, nechat trvale existovat.

ponořit se <do čeho>

Ponořit se: hluboce vstoupit do čeho; zapojit se do čehokoli intenzivně.

vypadávat <co z čeho>

Vypadávat: odcházet nebo se vzdalovat postupně nebo náhle, často bez varování.

nadít se <čeho>

Nadít se znamená očekávat, že se něco stane nebo že se něco objeví.

poskytnout

Poskytnout znamená dát nebo předat něco jiné osobě nebo skupině.

zbavit se <čeho>

Odstranit, opustit, zbavit se čeho.

zasahovat <do čeho>

Intervenovat, zasahovat do něčeho s cílem změnit stav nebo výsledek.

naskočit <do čeho>

Naskočit = rychle a bez připravenosti vstoupit do čeho, začít to používat/dělat.

zmocnit se

Uchopit nebo získat rozhodující kontrolu nad něčím.

akceptovat (návrh)

Přijmout, schválit návrh.

převzít <co z čeho>

Převzít: vzít na sebe odpovědnost, přijmout něco, čím se zavazujeme plnit.

vyvarovat se <čeho>

Vyvarovat se: nečinit, neprovádět, nezúčastnit se.

dotýkat se <čeho>

Fyzicky se dotýkat nebo se vyjadřovat k něčemu nebo k někomu.

použít <co n. čeho>

Použít : využít něco k něčemu; umístit něco do něčeho; využít konkrétní věc k nějakému účelu.

pustit se (do práce)

Začít se zabývat/pracovat nad něčím, často s vášní, energií a odhodláním.

záviset na sobě

Záviset na sobě znamená vzájemně se ovlivňovat, být závislí na druhém.

přirazit k sobě (stoly)

Přirazit k sobě: sestavit více kusů nábytku dohromady.

oddělovat <co od čeho>

Rozdělovat, odlišovat nebo od sebe odloučit.

dopisovat <co do čeho>

Pokud je dopisovat vyjadřováno jako činnost, znamená to psát si zprávy, listy nebo dopisy s někým jiným.

domáhat se <čeho>

Domáhat se: usilovat o to, aby někdo uznal něčí právo nebo nárok; uplatňovat něčí právo.

vydělit <co z čeho>

Vydělit znamená oddělit část z celku.

vyndávat <co z čeho>

Vyndávat znamená odstraňovat něco z něčeho.

dokonání <čeho>

Dokonání je proces nebo činnost dokončení něčeho, např. projektu, úkolu nebo cíle.

zmocňovat se <čeho>

Užívat si něčeho nezákonně, bez povolení nebo oprávnění.

zbavovat <koho čeho>

Odstraňovat, zbavovat někoho něčeho; osvobozovat někoho z něčeho.

pojmout <co jak>

Pojmout znamená chápat, rozumět nebo přijmout něco.

vzít <co> na vědomí

Uvědomit si, přijmout a respektovat.

zmocnit se <koho> (strach)

Zmocnit se strachu: obávat se něčeho nebo někoho a vzít to do vlastních rukou.