Facebook

Hledět si <čeho> - synonyma

Celkem nalezeno 5 synonym ke slovu hledět si <čeho>.

Význam: Hledět si čeho znamená dbát na to, aby se o něco staralo nebo se o ně postaralo.

dodržovat <co>

Dodržovat znamená plnit nařízení nebo dohody, přijaté normy a předpisy.

zachovávat (předpisy)

Držet se nebo dodržovat dané předpisy, pravidla nebo smlouvy.

starat se

Starat se znamená postarat se o něco nebo někoho, a tím zajišťovat jeho/její správnou péči a pohodu.

pečovat

Poskytovat starostlivost, opatrovat, dbát o, věnovat pozornost, dbát o zdraví.

přičiňovat se

Přičiňovat se znamená aktivně se podílet na činnostech nebo projektech společně s ostatními.

Podobná synonyma

pečovat (o děti)

Pečovat o děti znamená být jim oporou, vytvářet jim bezpečné prostředí, starat se o jejich fyzické i duševní potřeby a být jim vzorem.

pečovat <o koho>

Starat se o někoho s láskou a péčí.

pečovat o sebe

Pečování o sebe zahrnuje starost o svůj zdravotní stav, psychiku, mentalitu a mnoho dalšího.

dodržovat (půst)

Odmítnout jíst potraviny, aby se projevila pokora a úcta.

zachovávat <co>

Držet se něčeho, udržovat původní podobu, vyhnout se změnám.

předpisy

Předpisy jsou pravidla, zákony a normy, které lidé a organizace musí dodržovat.

zachovávat se

Respektovat se, dodržovat etické standardy a konat správně v souladu s morálkou a zákony.

starat se <o co>

Starat se o něco znamená pečovat o to, dbát na to, dbát na jeho pohodu a vyřešit jeho potřeby.

pečovat (o dítě)

Starat se o dítě, dbát o jeho bezpečí, vytvářet dobré podmínky pro jeho vývoj a zajišťovat jeho potřeby.

zachovávat

Držet se, dodržovat, udržovat a uchovávat; udržovat v platnosti, v nezměněném stavu.

dodržovat

Dodržovat znamená respektovat a splnit předem stanovené pravidla, zákony, nařízení nebo dohody.

sjednotit (předpisy)

Sjednocovat znamená spojovat či slučovat existující předpisy, aby vyhovovaly stávajícím požadavkům.

starat se <o koho>

Starat se znamená pečovat, dbát o potřeby dané osoby a vytvářet bezpečné a láskyplné prostředí.

zachovávat (lesk)

Udržovat stálý, silný a dokonalý stav.

zachovávat (zvyky)

Zachovávat znamená udržovat a chránit, aby se zvyky a tradice zůstaly stejné jako dříve.

zachovávat (zákon)

Zachovávat zákon znamená dodržovat a respektovat právní předpisy.

zachovávat (nařízení)

Udržovat, dodržovat; plnit, provádět; dbalý, věrný; respektovat, přenášet.

zachovávat (zvyk)

Zachovávat znamená držet se nebo přenášet tradice, zvyky nebo věci z minulosti.