Facebook

Vybrat - synonyma

Celkem nalezeno 16 synonym ke slovu vybrat.

Význam: Vybrat znamená vybírat si ze dvou nebo více možností nebo věcí, aby se zvolila ta nejlepší.

vybírat (peníze)

Vybírat peníze znamená vybrat je z účtu nebo jiného finančního zdroje.

přijmout (peníze)

Přijmout (peníze) znamená obdržet je a přijmout za své.

dostat (gól)

Dostat gól znamená, že se protihráči podařilo vstřelit gól do branky.

vyhledat <co>

Vyhledat: hledat informace, známky nebo objekty očekávaného charakteru.

zvolit si

Vybrat si nebo rozhodnout o něčem po kvalitním zvážení všech dostupných možností.

vyjmout <co z čeho>

Odstranit co z čeho, odpojit co od čeho, vyjmout co z čeho.

vzít (postupně)

Vzít znamená získat, uchopit, převzít nebo sebrat.

vyzvednout (peníze)

Vyzvednout znamená osobně si vyzvednout peníze na místě nebo je vybrat z účtu.

vyzdvihnout

Vyzdvihnout znamená ocenit nebo udělit pozornost něčemu či někomu; zvýšit hodnotu a schopnosti; připomenout nebo zdůraznit.

sebrat (peníze)

Sebrat znamená vzít si peníze neoprávněně, nebo si je vzít bez souhlasu druhé strany.

posbírat

Posbírat znamená shromáždit, sesbírat nebo seskupit nebo najít všechny jednotlivé části či kousky a složit to dohromady.

shromáždit (částku)

Sesbírat, akumulovat dostatečnou částku, která je potřebná k uskutečnění účelu.

vyhloubit <co>

Vyhloubit: vytvářet hlubokou rýhu, drážku nebo jámu, obvykle pomocí nástroje.

ukrást <co komu>

Ukrást něco někomu, bez jeho svolení a proti jeho vůli.

vykrást

Vykrást znamená ukrást majetek násilím, často při použití zbraně.

projet (zatáčku)

Projet zatáčku znamená projet ji rychle a bezpečně, aby se dostalo z bodu A do bodu B.

Podobná synonyma

vyzvednout

Vyzvednout znamená převzít, přijmout nebo získat něco.

nevšímat si <čeho>

Nevšímat si čeho znamená ignorovat, přehlížet nebo se nezajímat o něco.

plynout <co z čeho>

Plynout znamená procházet nebo stékat postupně, bez většího odporu nebo obtíží.

vytahovat <z čeho> (krev)

Vytahovat krev znamená odebírat krev pro diagnostiku nebo léčbu.

dovtípit se <čeho>

Uhodnout, co druhá osoba myslí, nebo má na mysli.

nedbat <čeho>

Nedbat: ignorovat, nevšímat si, opomíjet, přehlížet.

projet (stanicí)

Projet znamená projíždět nějakým místem, např. stanicí, bez toho, aby se zastavilo.

zabavit <komu> (majetek)

Zabavit (majetek): usilovat o oprávněnou konfiskaci majetku k následnému prospěchu a užitku státu.

vynášet (peníze)

Vynášet peníze znamená přenášet peníze z jednoho místa na druhé.

vzít si do hlavy

Vzít si do hlavy znamená vzít si něco k srdci, udělat si z něčeho osobní záležitost.

dostat se ven

Získat úlevu nebo únik z nepříjemné situace.

namlátit <komu> (hubu)

Namlátit hubu: fyzicky člověka napadnout, případně mu ublížit.

oznamovat <co komu>

Oznamovat znamená sdělovat informace někomu.

vkládat <co do čeho>

Vkládat znamená zařadit, umístit něco do jiného.

nabít <komu>

Dát někomu energii, silu nebo motivaci; podpořit, obohatit ho nebo ho povzbudit k dalším činům.

dát komu za vyučenou

Dát komu za vyučenou znamená ukončit vztah, s někým se rozloučit a uzavřít s tím kapitolu.

dávat přednost <komu n. čemu>

Dávat přednost znamená preferovat, upřednostňovat nebo dát přednost někomu nebo něčemu.

ujímat se <čeho>

Ujímat se: přijímat, převzít, zaujmout postoj k čemu.

pomoci <komu>

Pomoci: poskytnout podporu, pomoc nebo finanční nebo jinou formu pomoci někomu.

škodit <komu>

Ublížit, způsobit škodu, způsobit újmu někomu.

odvděčit se <komu čím>

Vrátit někomu laskavost či projevenou podporu; projevit vděčnost a odměnu za pomoc.

ústit <do čeho>

Ústit znamená vyústit, přecházet z jednoho stavu do jiného.

vyvarovat se <čeho>

Vyvarovat se: nečinit, neprovádět, nezúčastnit se.

nadbíhat <komu>

Nadbíhat (komu): usilovat o něčí oblibu, přízeň, něčím ho získat/zmást.

vtékat <do čeho>

Vtékat znamená proudit nebo protékat do něčeho, například voda do nádoby nebo proud slov do uší.

nadávat <komu>

Nadávat znamená vyjadřovat negativní emoce, kritizovat jinou osobu slovně.

dotýkat se <čeho>

Dotýkat se: fyzicky se přiblížit k určité věci, udělat kontakt mezi dvěma objekty nebo osobami.

nechat <čeho>

Nechat: Zanechat či opustit něco nebo někoho, nechat být, nechat volný průběh nebo vyvíjet působení.

zmocnit se <čeho>

Zmocnit se čeho: převzít moc a kontrolu nad čím.

dostat (facku)

Dostat facku znamená dostat fyzickou trestající ránu.